ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

SPU ชลบุรี จัดอบรมฯพัฒนาศักยภาพการให้บริการเชิงรุก


ม.ศรีปทุม ชลบุรี พร้อมปลุกหัวใจ บริการเชิงรุก มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ บริหารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Proactive Service Mind” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสื่อสาร ที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ บริหารภาพลักษณ์องค์กร มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการให้บริการที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 54 คน ณ ห้องประชุมศรีลินี อาคาร ดร.สุข- มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

นางอรกาญจน์ อรรคอุดม นิลแย้ม  ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “Proactive Service Mind” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจ กระบวนการของผู้มารับบริการ ได้ฝึกภาคปฏิบัติการให้บริการ ทำให้เข้าใจมุมมองของผู้มารับบริการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดเชิงรุก ในการให้บริการและแก้ไขปัญหา

ด้วยปัจจุบันนี้ประชากรที่อยู่วัยศึกษาลดลงและสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจทำให้สถาบันที่ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ในภาวะการแข่งขันสูง การบริการเชิงรุกจะสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษา ผู้ปกครอง บุคคลภายนอก รวมถึงบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้