ข่าวประชาสัมพันธ์สื่อสาร

CAT ร่วมมือสถิติลงนามในสัญญา สร้างระบบสำรวจข้อมูลแบบดิจิทัล ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

          วันนี้ (18 กันยายน 2561) นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามความร่วมมือว่าด้วยโครงการออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล Digital Survey ณ ห้องประชุม 808 อาคารสำนักงานใหญ่ CAT ถนนแจ้งวัฒนะ
          โครงการออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล Digital survey เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรแบบเดิมให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และต้องสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปบูรณาการเชื่อมโยงและส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนเพื่อตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ทั้งนี้บริษัท กสท โทรคมนาคม จะร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดความเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ (Mobile Application) ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจและสำมะโนข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยรองรับการขยายผลไปยังภาคประชาชนในการเพิ่มปริมาณทีมงานในการลงพื้นที่สำรวจ ซึ่งจะส่งผลถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น
          ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ CAT เปิดเผยว่า "CAT จะดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบสำรวจในลักษณะ Conceptual Design เพื่อให้เห็นแนวคิดและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่ ซึ่งเมื่อผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานสถิติแล้วจะได้จัดทำเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อการใช้งาน ทั้งนี้จะนำบริการ Cloud Server ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับจำนวนผู้ใช้งานมาให้บริการด้วย เพื่อให้การใช้งานที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันนั้นสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง CAT พร้อมที่จะนำทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่ทั้งสองหน่วยงานมีความตั้งใจร่วมกันดำเนินการ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในยุคดิจิทัลที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม"