ข่าวประชาสัมพันธ์สื่อสาร

เอไอเอส จัดงาน “Digital Intelligent Nation 2018”

          จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things)" มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ เพื่อให้การบริหารจัดการเศรษฐกิจ และภาพรวมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเทคโนโลยี "อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง" ดังกล่าว จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายของประเทศข้างต้น จำเป็นที่จะต้องมีการผนึกกำลังกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศ หรือในระดับสากล เพื่อร่วมมือกันนำเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยตามนโยบายของภาครัฐ
          เอไอเอส ในฐานะภาคเอกชนซึ่งมีความตั้งใจอย่างยิ่งในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงกำหนดจัดงาน "Digital Intelligent Nation 2018" ขึ้น ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ จีเอ็มเอ็มไลฟ์เฮาส์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 เพื่อประกาศวิสัยทัศน์ และเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องในระบบนิเวศน์ของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT Ecosystem) มาร่วมพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปด้วยกัน รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ เครื่องใช้ "อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง" ที่จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเทคโนโลยีจากหลากหลายหน่วยงาน ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว