ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

CHO โชว์กำไรปี62 แตะ65.86 ลบ. เพิ่มขึ้น 44.84% แจกปันผล 0.021 บ./หุ้น รับอานิสงส์งานบริการและซ่อมบำรุงเติบโต 58.39% มั่นใจปี63 โตต่อเนื่อง ตุน Backlog หนากว่า 1.8 พันล.

          CHO ประกาศกำไรสำหรับปี 62 จำนวน 65.86 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 44.84% จากงวดเดียวกันปีก่อน มาจากการขยายตัวของธุรกิจให้บริการ และงานซ่อมบำรุงที่มีรายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นขึ้น และกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ในส่วนของหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 2.14 เท่า ฟาก "สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจปี 63 ผลงานดีต่อเนื่อง ตุนงานในมือไว้แล้ว 1.8 พันล้านบาท ลุยงานโครงการขนาดใหญ่ และเร่งขยายเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุก "สิบล้อ 24 ชม." ให้ครบ 8 แห่งภายในปี 65 จากปัจจุบันมี 3 แห่ง พร้อมมองหาโอกาสเข้าประมูลงานใหม่เพิ่มขึ้น
          นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานงวดปี2562 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 65.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.84 % จากงวดเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิเท่ากับ 45.47 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,609.21 ล้านบาท ลดลง 29.67%จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,288.22 ล้านบาท เนื่องจากในปีก่อนรับรู้รายได้ตามความสำเร็จของจากโครงการประกอบรถโดยสารให้หน่วยงานภาครัฐ 
          ปัจจัยที่สนับสนุนให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 339.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 58.39%จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทฯได้มีการขยายศูนย์ซ่อมรถบรรทุก งานซ่อมบำรุงที่ได้รับจากภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงงานซ่อมตามสัญญาระยะยาวที่ได้รับกับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับในปี 2562 บริษัทฯมีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายอีกจำนวน 40.69 ล้านบาท ที่ส่งผลให้กำไรสำหรับปี 62 โตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สำหรับ ในส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 2.14 เท่าจากปีก่อนอยู่ที่ 2.55 เท่า เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และมีกำไรที่โตเพิ่มในปี 2562 
          นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.021 หรือคิดเป็นเงินประมาณ 27.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผล ร้อยละ51.65 ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักขาดทุนสะสมยกมาและหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี (Record date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 24 เมษายน 2563 ต่อไป
          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อว่าแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปี2563 กลุ่มธุรกิจการประกอบรถบรรทุก ธุรกิจงานบริการซ่อมบำรุง และการบริหารโครงการ คาดว่าจะมีการเติบโตได้ ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ประจำที่เกิดจากการให้บริการซ่อมบำรุงรถเมล์ NGV489 คัน ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว 10 ปี และเป็นรายได้ที่เกิดประจำจากศูนย์ซ่อมบำรุงที่ครบวงจรของบริษัท