ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

TTW เผยกำไรสุทธิปี 62 ทะลุ 3,128 ล้านบาท เติบโต 10% จากปีก่อน เตรียมประกาศจ่ายปันผลครึ่งปีหลังอีก 0.30 บาทต่อหุ้น

          บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW มีผลประกอบการ ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี กำไรสุทธิ 3,128 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 10% เตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลครึ่งปีหลังอีก 0.30 บาท/หุ้น 
          นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลประกอบการปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 6,166 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิ 3,128 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 10 จากปีก่อน ภาพรวมในการดำเนินธุรกิจมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก โดยมีรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นตลอดจนมีการบริหารค่าใช้จ่ายที่ลดลง 
          โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 23,158 ล้านบาท หนี้สินรวม 10,033 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 13,125 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สิน : ทุนเพียง 0.76 เท่า 
          จากผลประกอบการของปี 2562 และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2563 อนุมัติจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2562 รวมเงินปันผลตลอด ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท