ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

หลักสูตร พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

          หลักสูตร พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ร่างกฎหมายดังกล่าว ผ่าน สนช.แล้ว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้ เป็ น กฎหมายต่อไป เมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2562 กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ยกเว้น บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

          สนใจสอบถาม และ สนใจสำรองที่นั่ง
          ติดต่อ 091 415 3544
          คุณ ณัฐกมล