ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: BDMS คว้ารางวัลหอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย

          นายศรีภพ สารสาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลหอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ประจำปี 2019 (Thailand's Top Corporate Brands Hall of Fame 2019) ในกลุ่มธุรกิจการแพทย์ จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้อภากรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน "ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2019" จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ (ที่2จากขวา) และดร.เอกก์ ภทรธนกุล (ซ้าย) อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้
          บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 6 องค์กรในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด (Thailand's Top Corporate Brand) อย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2014-2018 จากงานวิจัยด้านการวัดแบรนด์องค์กรโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นในปีนี้ จึงได้ยกระดับให้ได้รับรางวัลหอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ในกลุ่มธุรกิจการแพทย์ (Thailand's Top Corporate Brands Hall of Fame 2019) ซึ่งนับเป็นเกียรติและ
          ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งขององค์กร และถือเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯมุ่งมั่นรักษามาตรฐาน ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมสร้างความสำเร็จขององค์กรในอย่างยั่งยืน
          สำหรับรางวัล "Thailand's Top Corporate Brands" ใช้การประเมินด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดย ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรทั้งในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นระบบ และเพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจทั้งภูมิภาคตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค