ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เชิญร่วมฟัง เสวนาเรื่อง “20 ปี สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น”

          เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโลโลยีดิจอตอล มีผลทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยนวัตกรรมดิจิตอลต่างๆ ทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจและบริการใหม่ๆ ซึ่งให้การบริการแก่ประชาชน จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม และปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างขีดความสามารถเพื่อรองรับการพลิกผันทางด้านดิจิตอล (Digital Disruption)
          สภาวิศวกรจึงได้กำหนดจัดเสวนาเรื่อง "20 ปี สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น" ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ให้เกียรติกล่าวเปิดการเสวนาและเป็นผู้ดำเนินการเสวนา เปิดรายการเสวนาด้วยการปาฐกถาเรื่อง "การเรียนรู้ในโลกยุคดิสรัปชั่น" โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมเสวนา "20 ปีสภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น" พร้อมกับได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ดังนี้ ดร.สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร. ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกร และนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วน 1303 หรือ โทร 02 184 4600-9