ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มหกรรม OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์

          สืบเนื่องจากแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔ ปี มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทางจังหวัดจึงให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เพิ่มมูลค่ามากขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
          ดังนั้นในปี 2562 ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สู่ตลาดใหม่ๆให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มท่องเที่ยว จำนวน 50 กลุ่ม ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายกลุ่มโอท็อปจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงจัดให้มีโครงการ "มหกรรม OTOP เพชรบูรณ์เที่ยวเพชรบูรณ์สนุกx2 ไปแล้วจะรู้... อยู่แล้วจะรัก ..." ขึ้น