ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Thailand Quality Award Roadshow 2019 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ จังหวัดระยองและชลบุรี

          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ "Thailand Quality Award Roadshow 2018 - องค์ความรู้ สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต"
          - ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
          - ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 โรงแรมเคป ราชา จ.ชลบุรี

          งานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติให้กับผู้บริหารและผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนำไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร และพัฒนายกระดับขีดความสามารถขององค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากองค์กรตัวอย่างที่นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรับฟังการบรรยายเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ในองค์กรจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
          สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ https://www.ftpi.or.th/event/27493 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร) ต่อ 433 (สุภารัตน์) หรือ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th