ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ประกวดออกแบบโลโก้ 50 ปีหาดทิพย์ (50 years and beyond)

          หาดทิพย์ ชวนทุกคน ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดออกแบบโลโก้ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี หาดทิพย์ "ยืนเคียงข้างชาวใต้ ทั้งยามทุกข์และยามสุข และตลอดไป" (50 years and beyond) ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก the coca-cola company เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
          1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
          - บุคคลทั่วไป
          - ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 3 ผลงาน
          2. หลักเกณฑ์ในการประกวด
          1. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมีเอกลักษณ์
          2. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องประกอบด้วยโลโก้ Haadthip , coca-cola และ 50 years and beyond
          3. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของหาดทิพย์ในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
          4. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องสะท้อนความหมายของ 50 ปี เคียงข้างชาวใต้ และตลอดไป
          5. ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
          6. ห้ามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น
          7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
          8. ผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบุคคลอื่น หากเกิดความขัดแย้งถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน
          9. แบบตราสัญลักษณ์ทุกแบบที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของหาดทิพย์ โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจริงต่อไป
          10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

          3. รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
          - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 50,000 บาท
          - รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รับของที่ระลึกจากหาดทิพย์
          4. ความหมายตราสัญลักษณ์หาดทิพย์
          ตราสัญลักษณ์หาดทิพย์ ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ โดยลักษณะตัวอักษรสะท้อนถึงความเป็นผู้นำ จริงใจ ทันสมัย และเคียงข้างชาวใต้ในทุกช่วงเวลา ด้วยเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์
          - สีเขียว (ค่าสี C100 M40 Y100 K0)
          - สีแดงของโลโก้ (ค่าสี C4 M100 Y95 K0)
          5. การจัดส่งผลงาน
          - พิมพ์ผลงานเป็นภาพสี และขาวดำ ขนาด 8 x 8 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของโลโก้) ลงบนกระดาษขนาด A3 และติดผลงานลงบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 14 นิ้ว x 18 นิ้ว โดยเว้นขอบด้านละประมาณ 1 นิ้ว
          - กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ระบุชื่อ / นามสกุล / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบโดยสังเขป และติดลงบนด้านหลังผลงานทุกชิ้น
          - แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น
          - แบบฟอร์มใบสมัคร จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน
          - ส่งใบสมัครพร้อมผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น (ประทับตราไปรษณีย์วันที่ส่ง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562)
          ที่อยู่ : แผนกประชาสัมพันธ์ (ประกวดโลโก้ 50 ปี หาดทิพย์)
          บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
          87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
          - ประกาศผลงานภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
          6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โทร 074-210008-18 ต่อ 208,488 เวลา 08.00-17.00น. (จันทร์-ศุกร์) และ www.haadthip.com