ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.เพชรบูรณ์ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน SME 4.0 สู่ธุรกิจหม่อนไหม

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้ควบคุมงานของสำนักงานฯ เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ บริษัท จุลอินเตอร์ซิลค์ จำกัด ในการเพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิตดักแด้คุณภาพ และพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อให้เข้าใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงาน และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการผลิตได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง