ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ส.อ.ท. เสริมแกร่ง SMEs สอนทำการตลาดในประเทศจีน พร้อม Upskill ให้เท่าทันยุค 5.0

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ พัฒนาหลักสูตร CHINA : CONNECT เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้นำสินค้าเข้าไปขายยังประเทศจีนด้วย Cross Border E-commerce พร้อมส่งเสริมต่อยอดความรู้ และพัฒนาทักษะรอบด้านให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนในยุค 5.0 นำร่องโดยการใช้คอร์สเรียนออนไลน์ ที่เต็มไปด้วยกูรูผู้เชี่ยวชาญ ด้านการนำสินค้าเข้าไปขายในประเทศจีน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นสักขีพยานร่วมกับ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU Signing Ceremony) ระหว่าง สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันส่งเสริม ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดยหวังว่าความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและสมาชิก ส.อ.ท. ให้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศจีนโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการ เข้าสู่ตลาดจีน

นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน จัดตั้งขึ้นเพื่อสานความสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยและจีน ซึ่ง ส.อ.ท. เล็งเห็นว่าประเทศจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญอันดับหนึ่งของไทย และหนึ่งในพันธกิจของสถาบันฯ คือการสนับสนุนความร่วมมือและส่งเสริม นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงสภาพสังคม ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศจีน ซึ่งเป็นที่มาของพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ โดยในขั้นแรกได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตร CHINA : CONNECT เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้นำสินค้าเข้าไปขายยังประเทศจีนด้วย Cross Border E-commerce ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการถ่ายทำ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสองเดือนนี้ นอกจากนี้ ยังได้นำวิดีโอการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการใช้งานทางธุรกิจ ซึ่งสถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศได้จัดทำโครงการสอนภาษาเทิดพระเกียรติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจอยู่แล้ว มาเผยแพร่เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและสมาชิกของ ส.อ.ท. ต่อไป

นางสาววีฤทัย มณีนุชเนตร ประธานสถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอันจะนำไปสู่ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลง ชีวิตเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติ โดยสถาบันฯ ได้จัดทำโครงการเรียนออนไลน์ฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ประกอบไปด้วย 4 หลักสูตร รับสมัครหลักสูตรละ 9,999 คน ได้แก่

  1. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน
  2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  3. หลักสูตรการใช้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  4. ทักษะวิชาชีพด้านการตัดเย็บเบื้องต้นชั้นสูง (Haute Couture)

ในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดเพศและวัย ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนได้ด้วยตนเองที่บ้าน รูปแบบการสอนภาษาจีนจะเน้นการใช้ชีวิตประจำวัน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีน โดยคณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะด้านที่มีจิตอาสา มาทำงานสนับสนุนโครงการนี้โดยไม่รับค่าตอบแทน ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถประหยัดงบประมาณภาครัฐและภาคประชาชน เป็นจำนวนมากกว่า 89,991,000 บาท นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อภาคสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รับโอกาสด้านการศึกษา และสามารถนำไปปรับใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต และหวังว่าความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ จะช่วยพัฒนาให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรมให้มีโอกาสก้าวไปในเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างภาคภูมิใจ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะให้สามารถปรับตัวด้านการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงการค้าต่อไป