ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

“เจเอเอส แอสเซ็ท” ห่วงใยผู้ถือหุ้น แจ้งเลื่อนจัดประชุม AGM ปี 63

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J ผู้ประกอบธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และศูนย์การค้าชุมชม (Community Mall) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จึงเห็นสมควรให้มีมติเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมจะจัดประชุมวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการดำเนินงาน บริษัทมีความพร้อมในการปรับตัวอย่างเต็มที่ อีกทั้ง ได้มีการติดตามสถานการณ์ และผลกระทบต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้ ภาพรวมกลุ่มธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และศูนย์การค้าชุมชม ขานรับมาตรการภาครัฐ เรื่อง การปิดศูนย์การค้าในกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการกระจายของไวรัส COVID-19 จึงส่งผลกระทบต่อศูนย์การค้าชุมชมของบริษัทฯ ทั้ง 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ The Jas รามอินทรา The Jas วังหิน และ JAS URBAN ศรีนครินทร์ โดยได้รับอนุญาตให้เปิดตามนโนบายของภาครัฐ ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านอาหารที่บริการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นหรือที่บ้าน ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ซึ่งเป็นผู้เช่าส่วนใหญ่ในศูนย์การค้าของบริษัทฯ ที่ยังสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องจาก ศูนย์การค้าของบริษัทเป็นศูนย์การค้าแบบเปิดโล่ง แบบศูนยการค้าชุมชน (Community Mall) ดังนั้น ผู้บริโภคยังคงสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ในส่วนของร้านค้าที่ไม่ใช่ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต ต้องปิดดำเนินการชั่วคราว

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค บริษัทได้มีมาตรการป้องกันการกระจายไวรัสในศูนย์การค้า อาทิเช่น การบริการเจลแอลกอฮอล์ ในจุดของศูนย์การค้า การทำความสะอาดลิฟท์ทุกชั่วโมง และการตรวจคัดกรองพนักงานของผู้เช่าก่อนเข้างาน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจต่อการดำเนินงานของศูนย์การค้า และการปฎิบัติตามมาตรการของภาครัฐเพื่อให้สถานการณ์การกระจายของไวรัสคลี่คลายโดยเร็วที่สุด