ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สจล. จับมือ AWS เตรียมความพร้อมนักศึกษาและชุมชนรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล


นำโครงการระดับโลกด้านการศึกษา AWS Educate และ AWS Academy เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านคลาวด์ คอมพิวติ้งให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันการวิจัยและการศึกษาชั้นนำในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS) ในการสร้างทักษะคลาวด์สำหรับนักเรียนและคนวัยทำงานเพื่อสนับสนุนและรองรับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

การทำงานร่วมกันระหว่าง สจล. และ AWS ครอบคลุมในสามส่วนหลัก ได้แก่ การนำคอนเท้นต์ทางด้านคลาวด์ของ AWS Educate และ AWS Academy มาใช้ในหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย การนำเทคโนโลยีคลาวด์ของ AWS มาใช้ในโครงการวิจัยและพัฒนาของสจล. ด้วยการใช้บริการระดับสูง อาทิ ปัญญาประประดิษฐ์ ( AI) อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) และแมชชีน เลิร์นนิ่ง (ML) ในการแก้ปัญหาความท้าทายทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงการเป็นศูนย์ให้ความรู้ในด้านวัตกรรมดิจิทัลสำหรับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพทั่วประเทศไทย

ทั้งนี้ สจล. จะใช้หลักสูตรและเนื้อหาจาก AWS Educate ซึ่งเป็นโครงการทางการศึกษาระดับโลกของ AWS ที่จะช่วยให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษามีเนื้อหาและเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยเสริมให้การเรียนรู้เกี่ยวเนื่องกับคลาวด์ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับคนทำงาน (workforce) สำหรับอนาคต นอกจากนี้ สจล. ยังเข้าร่วมในโครงการ AWS Academy โครงการที่ให้หลักสูตรด้านคลาวด์ คอมพิวติ้งกับสถาบันการศึกษาระดับสูงเพื่อช่วยตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อให้ได้รับใบรับรองต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมและเพื่อให้ได้รับตำแหน่งงานตามที่ต้องการ โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยลดช่องว่างระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยลงอีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมาสจล. เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ และความสามารถ  เรามีความภูมิใจที่ผู้สำเร็จการศึกษาของเราได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ปัจจุบัน ประเทศกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมที่มีเทคโนโลยีเป็นบทบาทสำคัญ และทักษะในด้านคลาวด์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทำงานที่พร้อมสำหรับอนาคตในประเทศไทย เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทำงานร่วมกับ AWS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมและมีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางที่สุดทั่วโลก เพื่อพัฒนาทักษะ และเพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่ (reskill) ให้คนทำงานที่พร้อมสำหรับอนาคต”

นายวินเซนต์ คัวฮ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย ธุรกิจสาธารณะสุข องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ประจำ AWS ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น กล่าวว่า “เรามีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกับสจล. เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตรวมถึงคนทำงานที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเองเพิ่มเติมใดยใช้  AWS Cloud ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษาและผู้สอนจะสามารถเข้าถึงบริการคลาวด์ที่กว้างขวางที่สุดและลึกที่สุด รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แมชชีน เลิร์นนิ่ง (ML) การรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ การวิเคราะห์บิ๊ก ดาต้า (Big data analysis) ตลอดจนถึง IoT  และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้จะช่วยบ่มเพาะความสามารถของเยาวชนที่มีความสามารถในการแสวงหาสิ่งที่เป็นนวัตกรรมอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป”