ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือ ม. ธรรมศาสตร์ และ วว. หนุนวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ สร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งยั่งยืน


นายวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน (ที่ 4 จากซ้าย) นางสาวนุชนารถ จันทราวุฒิกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 4 จากขวา) และ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “โครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล” รุ่นที่ 5/2563 เพื่อร่วมกันพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ให้มีรากฐานเข้มแข็งด้วยนวัตกรรม ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพิ่มขีดความสามารถเชิงการค้า สู่เป้าหมายพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ปีนี้มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมพัฒนา 9 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี จัดขึ้นเมื่อ เร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง