ข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์

สถาบันยานยนต์ เปิดหลักสูตรใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่

          สถาบันยานยนต์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายใต้ โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยการสนับสนุนของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย(รับจำนวนจำกัด!!) 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า(Fundamentals of Electric Vehicle Technologies) และ 2.หลักสูตรเทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า(Battery Technology for Electric Vihecle) ในระดับ Trainee ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และ Trainer กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อาจารย์จากสถาบันการศึกษาของภาครัฐ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ได้รับการรับรองจากต้นสังกัดมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้สอน (Trainer) *ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าให้กับ ผู้ประกอบการด้านยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในผู้ประกอบการไทย
          รายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร : https://bit.ly/2GrjFCd
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์
          โทรศัพท์: 02-712-2414 ต่อ 6606, 6701-2
          อีเมล: hrd@thaiauto.or.th