ภาพข่าว: ทีเค ปาร์ค จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลชนะเลิศ โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

          ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และ กรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลชนะเลิศในโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในทุกสังกัดทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในศุภวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งผลปรากฏว่าโรงเรียนปัณณวิชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนประเภทขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนสูง จ.ตราด ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนประเภทขนาดกลาง และ โรงเรียนวัดท่าแค จ.ลพบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนประเภทขนาดเล็ก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และกรรมการบริหาร สบร. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แถลงข่าวเปิดโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน”

ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และกรรมการบริหาร สบร. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านต่อ…

Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติและวันรักการอ่าน ด้วยพระจริยวัตรและความสนพระทัยในการอ่าน การจดบันทึก การเขียนและการเรียนรู้ ขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จนบังเกิดเป็นพระราชนิพนธ์จำนวนมาก อีกทั้งพระองค์ยังทรงส่งเสริม สนับสนุน อ่านต่อ…