ก.ไอซีที พัฒนาระบบให้ศูนย์ OSCC มุ่งแก้ปัญหาสังคม

          นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึงความร่วมมือของกระทรวงฯ ในโครงการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ว่า จากนโยบายของรัฐบาลกำหนดให้มีการบูรณาการ การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ประสบปัญหาสังคม 4 ปัญหาหลัก ได้แก่ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ อย่างเป็นองค์รวม ภายใต้ชื่อ “OSCC (One Stop Crisis Center) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” เพื่อบูรณาการการช่วยเหลือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นให้ประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยมอบหมายให้กระทรวงไอซีทีดำเนินการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานให้เกิดการ ส่งต่อข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแต่จุดรับแจ้งเหตุหรือเบาะแส จนถึงจุดปลายทางหรือจุดรองรับบริการต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการส่งต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถติดตามและประเมินผลการช่วยเหลือผ่านระบบได้ โดยมุ่งหวังให้ผู้ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และครบวงจร จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป
          สำหรับวิธีการในการรับแจ้งเหตุหรือเบาะแส สามารถทำได้ 4 วิธี ได้แก่ แจ้งด้วยตนเอง ซึ่งมีหน่วยรับแจ้งเหตุกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นแห่ง แจ้งผ่านสายด่วน 1300 โดยมีเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง การแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.osccthailand.go.th ซึ่งระบบจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบปัญหาโดยตรง และสุดท้าย การแจ้งผ่าน mobile application โดยกระทรวงไอซีที ได้ออกแบบระบบงานสารสนเทศศูนย์ OSCC เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญ ของปัญหาทางสังคมและเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับการติดต่อจากประชาชน สำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาหา แนวทางแก้ไขและป้องกัน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ระบบรวบรวมจะนำเสนอในรูปแบบรายงานผล แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลผู้แจ้งเหตุ/เบาะแส ข้อมูลผู้ประสบปัญหา ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อ ข้อมูลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงาน ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงาน และข้อมูลผลการพิจารณาเรื่องจนได้ข้อยุติ
          ที่ผ่านมากระทรวงไอซีที ได้จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานระบบ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยเรียนเชิญผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน มูลนิธิ จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 หน่วยงานมาร่วม รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และได้เชิญผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ กระทรวงแรงงานรับผิดชอบปัญหาเรื่องการใช้แรงงานเด็ก และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบปัญหาเรื่องการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ มาบรรยายให้ความรู้ในกระบวนการการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาต่างๆ ดังกล่าว
          “การดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ และองค์กรเอกชนที่จะร่วมช่วยเหลือสังคม และร่วมกันพัฒนารูปแบบการให้บริการระบบ OSCC 
          ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งกระทรวงไอซีทีได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าวขึ้น เพื่อรองรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยการทำงานของระบบสารสนเทศ นอกจากจะสามารถรับแจ้งเหตุ ส่งต่อความช่วยเหลือ และติดตามผลการดำเนินงานได้แล้วยังมีระบบการแจ้งเตือน (Alarm) ไปยังส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที” นายไชยยันต์ฯ กล่าว 

          ติดต่อ:
          PR.MICT 02-141-6747