โครงการ LPG SAFETY 2013

          กรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะผู้กำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบรรจุ การเก็บรักษาและการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในครัวเรือน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมนักเรียน เพื่อเสริมความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ภายใต้ชื่อ “โครงการ LPG SAFETY 2013” โดยมุ่งฝึกอบรมในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายจัดในพื้นที่ 10 จังหวัด ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2556 สำหรับการฝึกอบรมวันนี้เป็นครั้งที่ 1 ซึ่งจะมุ่งเน้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตลอดจนการเลือกใช้ถังก๊าซหุงต้ม เตาก๊าซ สายท่อก๊าซ และอุปกรณ์ปรับความดันที่ใช้ ในครัวเรือน และให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ พ่อ/แม่ หรือชุมชนของตนเอง เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงได้
          ในการฝึกอบรมจะประกอบด้วย การตรวจสอบด้านความปลอดภัยของถังก๊าซหุงต้ม และระบบท่อก๊าซในโรงอาหาร การจัดนิทรรศการ และการจัดฉายภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาให้ความรู้และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว การสาธิตวิธีระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว กิจกรรมถาม - ตอบเพื่อรับทุนการศึกษา และปิดท้ายด้วยการแสดงของศิลปินนักร้อง ชื่อดัง เชน ธนา จากค่าย RS

          กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
          555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (B) ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์. 0 2794 4000 www.doeb.go.th