ภาพข่าว: ขอแสดงความยินดี

          นางสาวนฤมล อุ่นเอม ครู คศ.1 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง ได้รับคัดเลือกจากสำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ให้เป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอลกเปลี่ยนเยาวชน สมัชชาลูกเสือรัฐสภาโลกและสมาคมลูกเสือเกาหลี กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน สมัชชาลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU EXCHANGE PROGRAM) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ กรกฎาคม 2554 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางลูกเสือนานาชาติ ซึ่งนางสาวนฤมล อุ่นเอม ได้รับการลงคะแนน จากผู้นำลูกเสือแต่ละชาติ ให้เป็นผู้นำลูกเสือดีเด่น สำหรับกองลูกเสือนานาชาติ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2589 0500 ต่อ 169 - 170 ฝ่ายประชาสัมพันธ์