ภาพข่าว: สมอ. หนุนผู้ประกอบการใช้มาตรฐาน ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

          เมื่อเร็วๆ นี้ สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ร่วมกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการสัมมนาเรื่อง"มาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ไทยในอาเซียนปี 2015" โดยนายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สมอ. (ซ้าย) ได้รับเกียรติให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาและการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้ ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่านต่อ…

ขอเชิญร่วมงาน “ปฏิวัติชีวิต กับ หมอบุญชัย” ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม

ขอเชิญร่วมงาน "ปฏิวัติชีวิต กับ หมอบุญชัย" ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ 1031 จากประสบการณ์จริง นายแพทย์ผู้พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา ผู้หายจาก 6 โรค อ่านต่อ…

จพสท. ออนไลน์แล้ว

เนื่องในวันที่ 24 กันยายน เป็นวันมหิดล และปีนี้เป็นในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ อีกทั้งเป็นปีที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีอายุครบ 90 ปี ในปี 2554 ด้วย คณะกรรมการบริหารฯ ได้อนุมัติให้จัดทำวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ฯ หรือ จพสท. อ่านต่อ…

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลฯ จัดประชุมใหญ่ 2-4 ส.ค. 53 เร่งพัฒนาคุณภาพบริการทางเภสัชกรรม สู่ระบบการใช้ยาที่ปลอดภัย

ภก.วิพิน กาญจนการุณ นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ยารักษาโรคเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากต่อการดำรงชีวิต แต่ก็อาจก่อให้เกิดโทษมหันต์ได้จากหากใช้ไม่ถูกวิธี ใช้ยาเสื่อมคุณภาพ ใช้ยาเกินขนาด หรือ ใช้ยาไม่ถูกกับโรค ดังนั้น สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลฯ อ่านต่อ…