สสว. ร่วมกับ หอการค้าไทย ยกระดับ SMEs สู่ 4.0 ในทางปฏิบัติมุ่งเน้นเตรียมความพร้อม Startup ที่มีศักยภาพ ปรับปรุง Packaging และเปิดตลาด AEC

           ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการใหม่ โครงการ Innovative Packaging for SME และโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC

          นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้กำหนดแนวทางของแผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 4 ปี 2560 - 2564 ซึ่งต้องการพัฒนาให้เกิด SMEs 4.0 โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ให้เติบโตเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยกำหนดเป้าหมายในระดับผลกระทบเชิงมหภาคให้ SMEs ที่มีอยู่ 2.76 ล้านราย สามารถสร้างสัดส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ SME GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ของ GDP ประเทศภายในปี 2564 จากร้อยละ 42 ในปัจจุบัน อ่านต่อ…

หอการค้าไทยเตรียมจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศปลายเดือนนี้ กำหนดกรอบสัมมนา ยกระดับประเทศ สู่ “Thailand Trade and Service 4.0”

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “Thailand Trade and Service 4.0 และการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34”

ด้วย หอการค้าไทย ได้กำหนดจัดแถลงข่าว เรื่อง "Thailand Trade and Service 4.0 และการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34" ขึ้น ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 12.00 น. (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน) ณ ห้องประชุม 3201 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน จัดงานแถลงข่าว “การยกระดับความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการทำงานกับนักธุรกิจต่างชาติ”

ด้วย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงานแถลงข่าว "การยกระดับความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการทำงานกับนักธุรกิจต่างชาติ" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.นิคม ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน 2559

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกันยายน 2559 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจากประชาชนมีความมั่นใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในอนาคตว่าจะปรับตัวดีขึ้น อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว”ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว จาก “พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในการก่อหนี้ภาคครัวเรือน” เป็น “สถานภาพหนี้ภาคครัวเรือนไทย 2559”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "สถานภาพหนี้ภาคครัวเรือนไทย 2559" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธ อ่านต่อ…

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ เสนอยกเครื่องพัฒนาและแก้ไขปัญหาแรงงานของประเทศไทย

ตามที่ ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศจากสังคมเกษตรกรรม มาเป็นสังคมอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ Thailand 4.0 ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคของประเทศอย่างมากมาย โดยรัฐบาลออกนโยบายการส่งเสริมการลงทุนขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องใช้กำลังแรงงานมากขึ้น อาทิ แรงงานภาคก่อสร้าง อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดงานสัมมนาสมาคมการค้า 59

ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน สัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2559 "Together is Power 2016 : Enhancing Connectivity" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 21.00 น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “แนวโน้มธุรกิจไทย ปี 2559 และประเมินสถานการณ์ระเบิดภาคใต้ต่อธุรกิจไทย”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "แนวโน้มธุรกิจไทย ปี 2559 และประเมินสถานการณ์ระเบิดภาคใต้ต่อธุรกิจไทย" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ โดย อ่านต่อ…

หอการค้าไทยมุ่งขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ส่งเสริมการกระจายได้ หนุนเศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

นายกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการประชุมกับหอการค้าจังหวัดจากภาคต่างๆ ยืนยันว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยยังคงไปได้ดี ทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ อ่านต่อ…

สภาหอการค้า…ชี้ผลการจัดอันดับ TIP Report 2016 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในนามของ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ.2559 (Trafficking in Persons Report 2016) โดยปรับระดับประเทศไทยขึ้นเป็น "ระดับ 2 อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนา “Linguistic & Cultural Diversity in Thailand and ASEAN Countries”

ร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในหัวข้อ "Linguistic Cultural Diversity in Thailand and ASEAN Countries"มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของเอเชีย มุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตให้เติบโตขึ้นเป็นนักรบเศรษฐกิจเจนเนอเรชั่นใหม่ระดับนานาชาติ อ่านต่อ…

“หอการค้าไทย”คาดเศรษฐกิจครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรก ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย หอการค้าไทยประมาณการเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2559 มีโอกาสขยายตัวอยู่ที่ระดับ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย รับมอบทุนสนุบสนุน กิจกรรม “TEPCoT Dinner Talk” มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม "TEPCoT Dinner Talk" จากคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า(TEPCoT)รุ่น 1-8 โดยมี พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธาน TEPCoT เป็นตัวแทนมอบเงินมูลค่ากว่า 16 อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคม 2559

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคม 2559 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันฟื้นตัวค่อนข้างล่าช้า อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประกาศความพร้อมจัดงาน THAIFEX-World of Food Asia 2016

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ประธานงานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกลินท์ สารสิน (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และ คุณไมเคิล เดรเยอร์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานโคโลญเมสเซ่ อ่านต่อ…

สถานภาพแรงงานไทย

ผลสำรวจ "สถานภาพแรงงานไทย" พบว่า แรงงานไทยในปัจจุบันมีภาระหนี้สูงสุดในรอบ 9 ปี อยู่ที่ระดับ 95.9 % โดยมีสัดส่วนหนี้ในระบบ 39.38 % และหนี้นอกระบบ 60.62% รวมไปถึงความสามารถในการชำระหนี้ และพฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงาน ก็สูงด้วยเช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแรงงานมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดการประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

ด้วย คณะกรรมการโครงการสานพลังประชารัฐ ทั้ง 12 คณะ ได้กำหนดจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแผนงานและกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม Ballroom ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปโดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บมจ. เออาร์ไอพี สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร โดยมีนายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และนางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท นำไปสนับสนุนงานด้านการศึกษา อ่านต่อ…