กระทรวงเกษตรฯ เข้มเตรียมใช้ ม.44 ดำเนินการกับผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หวังทวงคืนที่ดินรัฐเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน

          พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมป่าไม้ส่งมอบเพื่อนำไปดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ ยังมีแปลงที่ดินซึ่งยังมิได้ทำการสำรวจรังวัดเนื้อที่ประมาณ 2 ล้านไร่ การเสนอให้ใช้ ม.44 ในการทวงคืนที่ดินของรัฐในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำจากผู้มีที่ดินโดยมิชอบจำนวนมาก ไปสู่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินและจะเป็นการนำทรัพยากรที่ดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ภาคเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
          นายสรรเสริญ อัจจุมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ส อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว ขานรับแผนพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจ.นครราชสีมา”

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม"การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วันคล้ายสถาปนา ส.ป.ก.

พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 41 ปี ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการตามนโยบายจัดที่ดินให้ชุมชนในพื้นที่ ส.ป.ก. ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินในจังหวัดอุทัยธานี

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ การไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อจัดหาที่ดิน อ่านต่อ…

ส.ป.ก. ขอชี้แจงกรณีเป็นข่าวเปิดโปงพฤติกรรมการฟอกป่า จังหวัดเพชรบูรณ์

พื้นที่พิพาทดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2521 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 กรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังโปร่งฯ ให้ ส.ป.ก. นำมาปฏิรูปที่ดิน ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ส.ป.ก. อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจงผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามผลผลิตและกิจกรรมภายใต้แผนงานและงบประมาณปี 2558

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รายงานผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามผลผลิตและกิจกรรมภายใต้แผนงานและงบประมาณปี อ่านต่อ…

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เห็นชอบแก้ไขกฎหมาย ส.ป.ก. ที่เป็นอุปสรรคต่อเกษตรกรในการนำที่ดินไปใช้ประโยชน์

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เข้มหลักเกณฑ์การตรวจสอบจ่ายค่าชดเชยสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ กรณีผู้ได้รับสิทธิไม่พึงประสงค์ทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.

กระทรวงเกษตรฯ เข้มหลักเกณฑ์การตรวจสอบจ่ายค่าชดเชยสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ กรณีผู้ได้รับสิทธิไม่พึงประสงค์ทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ป้องกันฉวยโอกาสฟอกที่ดิน คาดมีผู้ประสงค์คืนที่ดิน ส.ป.ก. ไม่เกินร้อยละ อ่านต่อ…

คปก. ไฟเขียวหลักเกณฑ์จ่ายค่าชดเชยสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. รับโอนคืนไม่เกินไร่ละ 6 หมื่นบาท ในกรณีผู้ได้รับสิทธิไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินอีก หวังแก้ไขปัญหาการซื้อขายเปลี่ยนมือ

นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ส.ป.ก. ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ สู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร จีเอพี

นายวินัย เมฆดำ (แถวยืนที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร และ นายปราโมทย์ ยอดแก้ว (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย) รักษาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ในสังกัดสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อ่านต่อ…

“ศิริวัฒน์” ลงพื้นที่เกาะติดปัญหาการทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน บริเวณรอบมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมรวบรวมข้อมูลนำเสนอ คปก. พิจารณาหาข้อยุติ โดยยึดหลักความโปร่งใส่และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินรอบบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เมื่อเร็ว ๆ นี้ จากกรณีปัญหามีการนำที่ดิน อ่านต่อ…

ส.ป.ก. ร่วมงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ” เสริมสร้างความรู้ให้เกษตรกรไทย รับ AEC

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 28 กรกฎาคม 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อ่านต่อ…

ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายในการสร้างและพัฒนาหน่วยงานเพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตร ในขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practice :GAP) สำหรับพืชอุตสาหกรรม 4 อ่านต่อ…

โรงเรียนชาวนาต้นแบบ พัฒนาข้าวไทยก้าวไกลสู่ตลาด AEC

ข้าวคือพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ข้าวไทยต้องประสบปัญหาความผันผวนทั้งทางด้านราคาและปริมาณผลผลิต ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาคือ ความปรวนแปรของสภาพอากาศ อ่านต่อ…

ส.ป.ก. เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน เตรียมประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน จ.นครพนม

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/2556 ว่า ที่ประชุมพิจารณาสาระสำคัญ เรื่องการอนุมัติเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่จังหวัดนครพนม ตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 อ่านต่อ…

ส.ป.ก. จับมือ ธ.ก.ส. ปรับเกณฑ์ใหม่ตีราคาที่ดิน สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรต่อยอดธุรกิจ พร้อมก้าวสู่ AEC

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อ่านต่อ…

ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ ส.ป.ก.

ธ.ก.ส. ร่วม ส.ป.ก. เปิดโอกาสให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. สามารถขอรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเป็นธรรมในสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร อ่านต่อ…

ส.ป.ก.รับลูกนโยบายปลัดเกษตรฯ เล็งซื้อที่ดินเอกชนที่เป็นมรดกแจกคนจน

ส.ป.ก.รับลูกนโยบายปลัดเกษตรฯ เล็งจัดซื้อที่ดินเอกชนที่เป็นมรดกชี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชลประทานใกล้แหล่งน้ำ เพื่อเร่งจัดหาพื้นที่ทำกินแก่เกษตรกรยังไร้ที่ดินทำกินกว่า 3.7 หมื่นราย คาดว่าไม่เกิน 2 ปีจะแล้วเสร็จ อ่านต่อ…

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พัฒนาคน พลิกวิถีเกษตรพื้นบ้านสู่ความกินดีอยู่ดี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร พัฒนาภาคการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ครองตนบนความพอเพียง โดยยึดถือการพึ่งตนเอง ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพราะการเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ยากลำบาก อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ยกระดับภาคเกษตรไทย เตรียมรับ AEC

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขับเคลื่อนโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ มุ่งสร้างและพัฒนาคนภาคการเกษตร ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต การบริหารจัดการที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สนองนโยบาย อ่านต่อ…