ส.ป.ก.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ผิวจราจรถนนภายในบริเวณอาคารสำนักงานส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

          วันนี้...วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสำนักงาน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ชำรุด ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ ส.ป.ก.ได้อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เหลือจ่าย เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินจูงใจ สำหรับดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรดังกล่าว ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๓๑๔๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
          ทั้งนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้อนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๒๐๐๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ วงเงินที่จัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘(เงินจูงใจ) จำนวน ๘ อ่านต่อ…

เลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

เนื่องในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษาประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น.และในวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐.๐๑-๐๐.๐๙ น. ณ วัดปรินายกวรวิหาร ถนนราชดำเนินนอก อ่านต่อ…

รมว.กษ.เปิดงาน รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ให้การต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร อ่านต่อ…

ส.ป.ก.ร่วมเสวนาโครงการ รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมเสวนาโครงการ "รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อ่านต่อ…

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าว ไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าว ไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)โอกาสนี้ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมการข้าว นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก. อ่านต่อ…

งานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าว ไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)32โอกาสนี้ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมการข้าว นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก. อ่านต่อ…

เลขาธิการส.ป.ก.นำทำบุญตักบาตรถวายร.9

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ที่ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยนายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ…

รมว.กษ.กฤษฎา เปิดงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2560 “รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017) รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน อ่านต่อ…

ส.ป.ก. จัดสัมมนา แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยมี นายภาชน์จารุภุมมิก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายเกรียงศักดิ์ กิ่งสังวาล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี อ่านต่อ…

ส.ป.ก.มอบปัจจัยการยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีและมอบปัจจัยการยังชีพ โครงการเกษตรอาสาร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายสุรสีห์ เรือนทอง เกษตรอำเภอเสนา ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนนายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา ให้การต้อนรับ อ่านต่อ…

เลขาธิการส.ป.ก.ปลุกจิตวิญญานข้าราชการ ส.ป.ก.สร้างหลักการทำงาน

" 1. สะอาด ต้องสะอาดเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีขององค์กร2. สะสาง งานที่ค้างอยู่ ทำด้วยความชัดเจนถูกต้องภายใต้กกฎ ระเบียบของกฎหมาย3.มุ่งมั่นพัฒนาในการขับเคลื่อนงาน การทำงานของผม คือ การรับใช้แผ่นดิน ในปี 2561 จะต้องขับเคลื่อนภารกิจของส.ป.ก. แผนยุทธศาสตร์ส.ป.ก. สร้างความยั่งยืน อ่านต่อ…

ส.ป.ก.สัมมนาหลักสูตรเข้ม!!! การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ปี 2561

" PMQA หรือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีความสำคัญและมีการใช้อย่างจริงจังหรือไม่ ผมต้องการเห็น ส.ป.ก.มีการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์กับการพัฒนาการทำงานขององค์กรให้มากที่สุด ทั้งนี้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ อ่านต่อ…

รองเลขาธิการส.ป.ก. และคณะตรวจติดตามพื้นที่ยึดคืน จ.สุราษฎร์ธานี

นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยภายหลัง การลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 พร้อมด้วย นายธนู มีแสงเงิน ที่ปรึกษาเลขาธิการ ส.ป.ก. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว อ่านต่อ…

ส.ป.ก.จับมือ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและ อบต.โคกไทย แก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.๔-๐๑) ให้กับราษฎร ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เวลา ๑๓.๓๐) ว่า อ่านต่อ…

ส.ป.ก.จัดประชุมหารือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปฏิรปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแบบประชารัฐ (ภาคีความร่วมมือประชารัฐ) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จ้งหวัดนครราชสีมาเมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมหารือโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแบบประชารัฐ อ่านต่อ…

ส.ป.ก. ร่วมกิจกรรม กษ.“Big Cleaning Day”

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" พร้อมด้วย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ…

เลขาธิการส.ป.ก.ย้ำ!! เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ต้องพัฒนาดี ไม่เปลี่ยนมือที่ทำกิน

นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก. เผยถึง เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ ส.ป.ก. ดูแลอยู่ จำนวน ๒,๘๑๕,๗๔๒ ราย ในพื้นที่ ส.ป.ก. ที่จัดให้ ๓๕,๘๒๘,๓๖๙ ไร่ พร้อมมีเอกสารหลักฐานแสดงการถือครองอย่างถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจำแนกเป็น ที่ดินของรัฐ ใน ๖๗ จังหวัด เนื้อที่ ๓๔,๙๙๐,๔๘๐ ไร่ อ่านต่อ…

มอบหนังสืออนุญาตฯให้สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน ๔ สหกรณ์ แก้ปัญหาผู้ไร้ที่ดินทำกิน จังหวัดสระแก้ว ในพื้นที่ยึดคืนตามนโยบายรัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้สถาบันเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้แก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอ (คทช.) จำกัด จำนวน 4 สหกรณ์ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ อ่านต่อ…

“ปลัดเกษตรฯ” รับมอบหนังสือจากสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านฯ ขอให้ยกเว้นประมงพื้นบ้านไม่เป็นเรือไร้สัญชาติ – กำหนดขนาด/สัดส่วนสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามนำขึ้นเรือประมง พร้อมขอให้ยกเลิก ม. 34 ใน พรก.การประมง พ.ศ. 2558

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหนังสือจาก นายสะมะแอ เจะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้เร่งออกประกาศกระทรวงฯ กรณียกเว้นประมงพื้นบ้านไม่เป็นเรือไร้สัญชาติ และขอให้ประกาศกระทรวงฯ กำหนดขนาด/สัดส่วนสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามนำขึ้นเรือประมง อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เผยผลตรวจสอบ บริษัท วินด์ ฟาร์ม 16 บริษัท 17 โครงการ แจง 4 ประเด็นหลัก หลังเข้มตรวจสอบข้อเท็จจริง 45 วัน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาเพิกถอนการอนุญาตให้ บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 39 ไร่ โดยวินิจฉัยว่า กิจการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าของ บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม อ่านต่อ…