กฟก. ประชุมเลือกประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร

          สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเลือกตั้งประธานการจัดการหนี้ของเกษตรกร ณ ห้องประชุมชั้น 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา 
          นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) เผยว่า พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 มาตรา 37/2 บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนสมาคมธนาคารไทยกรรมการ คณะกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมก อ่านต่อ…

กฟก.เร่งฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้คาดปีนี้ทะลุเป้า

นายประยงค์ อัฒจักร ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เผยว่า ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตาม พรบ.7 เมษายน 2553 ที่ กฟก. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐ โดยมีเป้าหมายปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรประมาณ 510,000 อ่านต่อ…

กฟก. ลงพื้นที่ชี้แนะกระบวนการแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ของเกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) จัดการประชุมในโครงการสร้างความเข้าใจกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ การชำระหนี้แทนเกษตรกร โดยมีกลุ่มองค์กรพันธมิตรการเกษตรบ้านนางบวชเข้าร่วม ณ ที่ทำการองค์กรเกษตร บ้านนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม อ่านต่อ…