สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

          สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด กำหนดให้ทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีประเภททุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษา โดยสมาชิกผู้สมัครขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๑๔๕๕๖ และเป็นผู้ที่ไม่ผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้
          สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ ให้ยื่นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบด้วย ใบรายงานผลการศึกษา, หลักฐานการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ของบุตรผู้ขอรับทุน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก และหลักฐานอื่น ๆ ส่งได้ที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (ที่มา : สค.รน.) 
  อ่านต่อ…

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด กำหนดให้ทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีประเภททุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษา โดยสมาชิกผู้สมัครขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๑๔๕๕๖ อ่านต่อ…

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด กำหนดให้ทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีประเภททุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษา โดยสมาชิกผู้สมัครขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๑๔๕๕๖ อ่านต่อ…

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ปิดให้บริการ ๑ วัน ใน ๒๓ เมษายน นี้

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด จะทำการปรับปรุงสถานที่ทำงานของสหกรณ์ ฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการ ๑ วัน อ่านต่อ…