สสวท. จัดอบรมครูปฐมวัย โรงเรียน ตชด.

          นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ในหลักสูตรต่อเนื่องเป็นหลักสูตรที่ 2 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ สุขุมวิทซอย 11 โดยแบ่งการจัดอบรมเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแกนนำการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน 39 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2555 กลุ่มที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน 168 โรงเรียน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2555
อ่านต่อ…

สสวท. ขอเชิญเยาวชนไทยส่งงานวิจัยเข้าประกวดหัวข้อ “นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร” โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2555

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมกับบริษัทน้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) เชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวด โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (Thai Tap Junior Water Prize) ปี 2555 ภายใต้หัวข้อการประกวด อ่านต่อ…

“แรงพิชิตวัตถุ ใช้วัสดุหาได้ง่ายๆ เรียนได้สนุก เฮฮา”

โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน ..น่าจะใช้ได้กับโรงเรียนวัดทำนบ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี วันนี้ เราขอพาไปเรียนรู้ร่วมกับเด็ก ๆ วัยซนชั้น ป. 3 นักเรียนที่คุณครูใจดี รักเด็กและแอบเห็นความในใจที่นักเรียนเขียนแปะข้างฝาเอาไว้ ทำให้ได้ทราบว่าเด็กๆ อ่านต่อ…

สสวท. รับสมัครครูเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. รับสมัครครูเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 7 9 พ.ค. 2555 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ…

สสวท. – ม. เกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTed2012) เน้นเรื่อง ภาวะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีมอบเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปี 2554

รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

สกู๊ปเยาวชน: นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ ผลงานสร้างสรรค์เด็กไทย จากโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ

น้ำคือ ชีวิต หากปราศจากน้ำเพียง 3 วัน มนุษย์ก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ เกือบทุกปีประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะภัยแล้ง โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม เกิดการแย่งชิงน้ำกับภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ประชาชน-พลเมือง ยังมีพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างไม่รู้คุณค่า ยังไม่รวมปริมาณน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมา อ่านต่อ…

สสวท. จับมือองค์การนาซ่าผลักดันงานวิจัยโลกทั้งระบบของเด็กไทยสู่มาตรฐานนานาชาติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เป็นปัญหาที่มนุษย์ทั้งโลกกำลังเผชิญร่วมกัน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีการจัดประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4 ขึ้น เมื่อวันที่ 20-23 มีนาคมที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เก่งคิด เก่งนำเสนอ สสวท. มอบรางวัล นักเรียนชนะเลิศนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ครั้งที่ 4

นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยโลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4 แบบบรรยาย โดยนักเรียนที่ชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ชุ่มจังหรีด และเด็กชายปรัชญา สรณ์นภาพัชร โรงเรียนจตุคามวิทยาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มธ.จับมือสสวท.พัฒนา Digital Learning Open Ecosystem เสริมคุณภาพการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศน์เปิดสำหรับการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Open อ่านต่อ…

สสวท. จัดงาน “พิธีมอบเหรียญรางวัลนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔”

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงาน พิธีมอบเหรียญรางวัลนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น ๔ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผลงานโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ นักเรียนสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จัดประกวดโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (Thai Tap Junior Water Prize) ปี 2555 ภายใต้หัวข้อการประกวด "นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผลงานโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ นักเรียนสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จัดประกวดโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (Thai Tap Junior Water Prize) ปี 2555 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สร้างรากฐานเรียนวิทย์-คณิตด้วยสื่อง่ายๆ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมจัดนิทรรศการในงานประกาศปฎิญญาการศึกษาไทยไม่ทอดทิ้งใคร สังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน Inclusive Education, inclusive Thailand อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนวิทย์ปฐมวัย

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการในงานประกาศปฎิญญาการศึกษาไทยไม่ทอดทิ้งใคร สังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน Inclusive Education, inclusive Thailand โดยมีนางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านต่อ…

สสวท. เตรียมหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับปี 2556

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. จะจัดประชุมพิจารณาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับปรับปรุงในวันที่ 19 23 มีนาคม 2555 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสวท. จับมือ คณะวิทยาศาสตร์ 5 มหาวิทยาลัย คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ผศ.ดร.ขจรยศ อยู่ดี (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสวท. จับมือมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ส่งเสริมเยาวชนรักเรียนฟิสิกส์เฟ้นเด็กเก่งแข่งฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ พร้อมสร้างกลยุทธ์ หาแรงจูงใจในการเรียนต่อฟิสิกส์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการและลงนามความร่วมมือการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระหว่างประเทศ ในงาน International Young Physicist’ Tournament [IYPT] หรือ Physics World Cup เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ชนะเลิศแข่งขันวิทยสัประยุทธ์ ทีมคนเก่งโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ. เชียงใหม่

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันรายการวิทยสัประยุทธ์รอบชิงชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย ตอน ไขรหัสลับช่วยซุปเปอร์สตาร์ ทีมที่ชนะเสิศคือโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ. เชียงใหม่ ผู้แข่งขันประกอบด้วยนายดนย์ วงษ์ยะรา นายคนธรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสวท. จับมือ ทีเค พาร์ค ยกระดับศักยภาพเด็กไทยเก่งวิทย์-คณิต รองรับอาเซียน

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้TK อ่านต่อ…