ส.อ.ท. ผนึก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 3 เหล่าทัพ ร่วมพัฒนาความรู้สู่เยาวชนอาชีวศึกษา

          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จัดงาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย ปีที่ 2" ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง Meeting Room 1 – 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวให้โอวาท และมอบโล่ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติองค์กร และครู "ผู้สร้างคนดี มีสัมมาชีพ ปีที่ 2" และบรรยายพิเศษจากนายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมการโครงการฯ เรื่อง "ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนพฤติกรรม ไปกับ ทวิภาคีพิเศษ ในเขตพื้นที่พิเศษ" เพื่อแก้ปัญหาเยาวชนอาชีวศึกษาที่มีเหตุทะเลาะวิวาท เสริมสร้างการจัดการด้านอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง พร้อมจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเ อ่านต่อ…

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จัดงานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิตปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย”

ในวาระที่ สช. เข้าสู่ปีที่ 9 ได้จัดงานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. หัวข้อ ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อนำบทเรียนจากการปฏิรูปสุขภาพ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม อ่านต่อ…

คณะอนุกรรมการรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติลงพื้นที่ คลองอาราง จ.สระแก้ว เยี่ยมชมธรรมศูนย์เรียนรู้ธรรมนูญสุขภาพบ้านคลองอาราง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำทีม รับคณะอนุกรรมการรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ลงพื้นที่ หมู่ 16 บ้านคลองอาราง อ.เมืองสระแก้ว ประกาศนำชุมชนสู่สุขภาพดี วิถีพอเพียง ด้วย 4 ดี คือ คนดี เศรษฐกิจดี สุขภาพดี และสิ่งแวดล้อมดี โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็นเครื่องมือ อ่านต่อ…

สช. เปิดตัวโครงการ “ตั้งหลัก ก่อนตรวจ” แนะ ๕ ข้อควรรู้ก่อนตรวจสุขภาพ

สช. เปิดตัวโครงการ ตั้งหลัก ก่อนตรวจ แนะ ๕ ข้อควรรู้ก่อนตรวจสุขภาพ รณรงค์ประชาชนให้เกิดความเข้าใจและใส่ใจกับการตรวจสุขภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงปัจจัยเรื่อง เพศ อายุ และพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำวัน คาดคนไทยได้ประโยชน์ถึง ๒๐ ล้านคน
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดตัวโครงการ ตั้งหลัก อ่านต่อ…

สช. จัดงานแถลงข่าวและเสวนา โครงการ “ตั้งหลักก่อนตรวจ”

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะจัดงานแถลงข่าวและเสวนา โครงการ ตั้งหลักก่อนตรวจ ขึ้น ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 10.00 12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ โดยได้มอบหมายให้ทางบริษัท ยู้ฮู ดอท คอมปานี จำกัด อ่านต่อ…

สช.จัดอบรมครูด้านเทคโนโลยี หวังนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)จัดระเบียบแม่พิมพ์ในโครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา เน้นพัฒนาความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในสถานศึกษา อ่านต่อ…

เปิดรายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๕๗ สัญญาณอันตรายจาก ‘โรคอ้วน’

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวหนังสือ "รายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๕๗" ณ ลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค อ่านต่อ…

มุ่งยกระดับบริการ-ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รักษาการรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมัชชาสุขภาพระดับโลก

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ เป็นประธานเวทีเสวนาพิเศษ "Different Roads to Well-being Society โดยมีวิทยากรระดับโลก เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และการกระจายอำนาจ อ่านต่อ…

ถอดบทเรียน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ระดับโลก ยกย่องไทยเป็นโมเดลแห่งความสำเร็จ

คจ.สช.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดึงนักวิชาการและเครือข่ายจากประเทศต่างๆเข้าร่วม เผยมีเพียง ๓ ชาติในโลก ได้แก่ บราซิล ยูกันดา และไทย ที่ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ดร.ศิรินา ชี้ไทยโดดเด่น เพราะ ใช้เวลาเพียง ๖ ปี อ่านต่อ…

สช. จับมือ สปสช. ใช้กองทุนสุขภาพตำบล ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

สช.สานพลังความร่วมมือ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ก้าวสู่ตำบลสุขภาวะต้นแบบ พร้อมจับมือ สปสช. หนุนให้คณะกรรมการกองทุนฯ ใช้เงินกองทุนตำบล กระตุ้นสู่การพัฒนาที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนด ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ อปท. ๑๐๙ แห่ง ในภาคอีสานตอนบน เชื่อเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปประเทศไทย อ่านต่อ…

สช. เลื่อนจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เหตุ UNCC เบรกกะทันหัน

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพ มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไป อ่านต่อ…

สช. เปิดแนวรุกประเมินผลกระทบสุขภาพ สานพลังจุฬาฯ เสริมทีมวิชาการช่วยท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ณ อาคารจามจุรี ๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสช. ศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ อ่านต่อ…

หวั่นผลกระทบเจรจาการค้าเสรี ฉุดสุขภาวะคนไทย คจ.คส.แนะปรับกลไกเจรจาเน้นความรู้และมีส่วนร่วม

เวทีวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ เตือนอนาคตการค้าเสรีอาจกระทบระบบสุขภาพ ทั้งราคายาและบริการสาธารณสุข ดร.ศิรินาแนะนำทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือผลได้เสียให้ชัดเจน โดยใช้ประโยชน์ประเทศเป็นตัวตั้ง ก่อนลงนามข้อผูกพันพร้อมใช้กลไก คจ.คส. อ่านต่อ…

คจ.สช. เดินหน้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ ปลายมี.ค.นี้ คาดภาคีเครือข่ายร่วมคึกคักกว่า ๒ พันคน

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ เปิดเผยว่า พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้าง "สุขภาวะ" ที่ดีกับประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นประจำทุกปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาและติดตาม การเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และนโยบายสุขภาพ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากทุกภาคส่วน โดยมี อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สื่อยุคทีวีดิจิตอล สร้างสุขหรือทุขภาวะ

อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ที่ ๓ จากซ้าย) เป็นประธานเวที สช.เจาะประเด็น หัวข้อ "สื่อยุคทีวีดิจิตอล สร้างสุขหรือทุกขภาวะ" โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ จักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิพม์แห่งชาติ , ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม อ่านต่อ…

ปลุกจริยธรรมสื่อยุคทีวีดิจิตอล สกัดภาพ-โฆษณา-CSRผิดกฎหมาย

เวทีสช.เจาะประเด็น ผนึกกำลังองค์กรสื่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กสทช. นักวิชาการและเครือข่ายผู้บริโภค ร่วมตรวจสอบข่าวสาร โฆษณาและ CSR ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิผู้บริโภค โดยเฉพาะ อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ทำลายสุขภาพ หวั่นกระแสเปิดทีวีดิจิตอล อ่านต่อ…

เคลื่อนทัพยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ ลุยเพิ่มศักยภาพ-กำลังคน ลงสู่ท้องถิ่น

ระดมความเห็นยกเครื่องการศึกษาและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ รับมือภัยสุขภาพรูปแบบใหม่ และการเปิดประชาคมอาเซียนรวมถึงโลกไร้พรมแดน วาง ๖ ยุทธศาสตร์ กระจายบุคลากรลงสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เชื่อมโยงการทำงานสถาบันการศึกษา สร้างจิตสาธารณะของบุคลากรในวิชาชีพ ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงให้เห็นผลใน ๑๐ อ่านต่อ…

เตรียมคลอดแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ปฏิรูปการผลิตบุคลากรสุขภาพ

อนุกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษากำลังคนด้านสุขภาพ เปิดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ ที่มุ่งเน้นปฏิรูปการศึกษา หนุนบริการประชาชนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ และดูแลชุนชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เตรียมเสนอสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ปลายปีนี้ อ่านต่อ…