รับตรง 61 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

          วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คณะและสาขาที่เปิดรับ
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะจิตวิทยา หลักสสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา
วิชาเอกจิตวิทยาคลีนิค
วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรม
คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
มีทุนสำหรับผู้เรียนดี
http://www.slc.ac.th/main.php

อ่านต่อ…

ทุนเรียน ฟรี !! ตลอด 4 ปี ปริญญาตรี

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด คณะจิตวิทยา และ คณะพยาบาลศาสตร์ น้อง ๆ สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2559 สำหรับน้องๆที่มีผลการเรียนดี (GPA 3.00 ขึ้นไปและ วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00) โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ อ่านต่อ…

คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี

คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.slc.ac.th อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ให้การต้อนรับ ผศ.นงนาฏ จงธรรมานุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วิทยาลัยเซนต์หลุยส์รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรม“แอพพลิเคชั่นการป้องกันมะเร็งเต้านม”

ทีมนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ คว้ารางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรมเรื่อง แอพพลิเคชั่นการป้องกันมะเร็งเต้านม และการฟื้นฟูสุขภาพหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ป้องกันมะเร็งเต้านมผ่าน SMART อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 11

ดร.สมศรี สุเมธ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดและอยู่ในอันดับที่ 55 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย อ่านต่อ…

Webometrics สถาบันจัดอันดับจากประเทศสเปน เผยผลสารวจวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ติดอยู่ในอันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ เว็บไซต์ www.scholarship.in.th ได้เผยแพร่ข่าวการจัดอันดับ 10 อันดับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ของ Webometrics ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับจากประเทศสเปน โดยเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวได้ระบุถึงวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ติดอยู่ในอันดับที่ 10 อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประสานความร่วมมือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมาตลอด 30 ปี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ใน 3 คณะ ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด และคณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขาจิตวิทยาการปรึกษา อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดอบรม “การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิคซาเทียร์”

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดอบรม การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิคซาเทียร์ โดย ดร.สมชาย เตียวกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดทฤษฎีทางจิตบำบัดของ Virginir Satir ที่มุ่งเน้นการต่อยอดโดยวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เปิดรับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาประยุกต์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สุขภาพชุมชน กลุ่มวิชาจิตวิทยาองค์การและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อ…

วิททยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2 คณะศิลปศาสตร์ – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) อ่านต่อ…

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท ปี 57

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการพยาบาล และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สุขภาพและชุมชน อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับสมัครนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดอบรมเทคนิคการรักษาด้วยมือ

คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญนักกายภาพบำบัด แพทย์ พยาบาล บุคลากรสายสุขภาพ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lymphatic Drainage Therapy Level I (LDT I) and LDT Articulation Fluid Release (LAFR) เพื่อเรียนรู้ทักษะการรักษาด้วยมือที่เป็นเทคนิค Lymphatic Drainage Therapy อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ชวนประกวดตราสัญลักษณ์ 30 ปี

ดร.สมศรี สุเมธ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ครบรอบ 30 ปี จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ โดยเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องมีความทันสมัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาการพยาบาล

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และผู้บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลงนามสัญญาความร่วมมือในโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ณ ห้องประชุมสภา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อ่านต่อ…

เซนต์หลุยส์ จัดประชุมเบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยเบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาล ขอเชิญพยาบาล อาจารย์พยาบาล นักศึกษาพยาบาล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการประชุมเบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง การวิจัย การสร้างนวัตกรรม อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัย

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการเรื่อง จริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยวิทยากร รศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล และคณะฯ ระหว่างวันที่ 2 3 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชัยวิถี อ่านต่อ…

เซนต์หลุยส์ เปิดหลักสูตรใหม่ เตรียมพร้อมสู่ AEC

ดร.สมศรี สุเมธ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตทางด้านการดูแลสุขภาพที่ยังขาดแคลน เปิดการเรียนการสอน 3 คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด โดยคณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือ

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาการผลิตพยาบาลวิชาชีพ อ่านต่อ…