วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เปิดรับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาประยุกต์

           วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สุขภาพชุมชน กลุ่มวิชาจิตวิทยาองค์การและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 และปัจจุบันวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เปิดสอนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของสังคมรวม 3 คณะ ได้แก่ 1.คณะพยาบาลศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการพยาบาล) 2.คณะกายภาพบำบัด และ 3.คณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาประยุกต์ ผู้สนใจสมัครเรียนสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (ใกล้ส อ่านต่อ…

วิททยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2 คณะศิลปศาสตร์ – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) อ่านต่อ…

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท ปี 57

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการพยาบาล และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สุขภาพและชุมชน อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับสมัครนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดอบรมเทคนิคการรักษาด้วยมือ

คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญนักกายภาพบำบัด แพทย์ พยาบาล บุคลากรสายสุขภาพ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lymphatic Drainage Therapy Level I (LDT I) and LDT Articulation Fluid Release (LAFR) เพื่อเรียนรู้ทักษะการรักษาด้วยมือที่เป็นเทคนิค Lymphatic Drainage Therapy อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ชวนประกวดตราสัญลักษณ์ 30 ปี

ดร.สมศรี สุเมธ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ครบรอบ 30 ปี จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ โดยเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องมีความทันสมัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาการพยาบาล

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และผู้บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลงนามสัญญาความร่วมมือในโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ณ ห้องประชุมสภา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อ่านต่อ…

เซนต์หลุยส์ จัดประชุมเบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยเบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาล ขอเชิญพยาบาล อาจารย์พยาบาล นักศึกษาพยาบาล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการประชุมเบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง การวิจัย การสร้างนวัตกรรม อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัย

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการเรื่อง จริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยวิทยากร รศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล และคณะฯ ระหว่างวันที่ 2 3 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชัยวิถี อ่านต่อ…

เซนต์หลุยส์ เปิดหลักสูตรใหม่ เตรียมพร้อมสู่ AEC

ดร.สมศรี สุเมธ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตทางด้านการดูแลสุขภาพที่ยังขาดแคลน เปิดการเรียนการสอน 3 คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด โดยคณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือ

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาการผลิตพยาบาลวิชาชีพ อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับนักศึกษาใหม่รอบ 2

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเอกจิตวิทยาคลินิก, สาขาวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา และสาขาวิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เปิดรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิชาจิตวิทยา (วท.บ.) และหลักสูตรจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ (ศศ.บ.) ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยยื่นคะแนน GAT PAT พร้อมสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.slc.ac.th อ่านต่อ…