บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท ปี 57

          บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการพยาบาล และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สุขภาพและชุมชน และกลุ่มวิชาจิตวิทยาองค์การและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานวิชาการและบัณฑิตศึกษาหรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.slc.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2557 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-675-5304-12 ต่อ 63116-7 อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับสมัครนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดอบรมเทคนิคการรักษาด้วยมือ

คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญนักกายภาพบำบัด แพทย์ พยาบาล บุคลากรสายสุขภาพ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lymphatic Drainage Therapy Level I (LDT I) and LDT Articulation Fluid Release (LAFR) เพื่อเรียนรู้ทักษะการรักษาด้วยมือที่เป็นเทคนิค Lymphatic Drainage Therapy อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ชวนประกวดตราสัญลักษณ์ 30 ปี

ดร.สมศรี สุเมธ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ครบรอบ 30 ปี จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ โดยเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องมีความทันสมัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาการพยาบาล

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และผู้บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลงนามสัญญาความร่วมมือในโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ณ ห้องประชุมสภา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อ่านต่อ…

เซนต์หลุยส์ จัดประชุมเบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยเบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาล ขอเชิญพยาบาล อาจารย์พยาบาล นักศึกษาพยาบาล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการประชุมเบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง การวิจัย การสร้างนวัตกรรม อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัย

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการเรื่อง จริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยวิทยากร รศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล และคณะฯ ระหว่างวันที่ 2 3 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชัยวิถี อ่านต่อ…

เซนต์หลุยส์ เปิดหลักสูตรใหม่ เตรียมพร้อมสู่ AEC

ดร.สมศรี สุเมธ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตทางด้านการดูแลสุขภาพที่ยังขาดแคลน เปิดการเรียนการสอน 3 คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด โดยคณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือ

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาการผลิตพยาบาลวิชาชีพ อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับนักศึกษาใหม่รอบ 2

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเอกจิตวิทยาคลินิก, สาขาวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา และสาขาวิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เปิดรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิชาจิตวิทยา (วท.บ.) และหลักสูตรจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ (ศศ.บ.) ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยยื่นคะแนน GAT PAT พร้อมสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.slc.ac.th อ่านต่อ…