วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดอบรม “การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิคซาเทียร์”

            วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดอบรม “การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิคซาเทียร์” โดย ดร.สมชาย เตียวกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดทฤษฎีทางจิตบำบัดของ Virginir Satir ที่มุ่งเน้นการต่อยอดโดยวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล ช่วยให้อาจารย์หรือคุณครูแนะแนวสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของปัจเจกบุคคล รวมถึงฝึกทักษะการสื่อสารการให้คำปรึกษาเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2558 อีกด้วย โดยการอบรมจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 25557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารราชัยวิถี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเต อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เปิดรับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาประยุกต์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สุขภาพชุมชน กลุ่มวิชาจิตวิทยาองค์การและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อ…

วิททยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2 คณะศิลปศาสตร์ – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) อ่านต่อ…

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท ปี 57

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการพยาบาล และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สุขภาพและชุมชน อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับสมัครนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดอบรมเทคนิคการรักษาด้วยมือ

คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญนักกายภาพบำบัด แพทย์ พยาบาล บุคลากรสายสุขภาพ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lymphatic Drainage Therapy Level I (LDT I) and LDT Articulation Fluid Release (LAFR) เพื่อเรียนรู้ทักษะการรักษาด้วยมือที่เป็นเทคนิค Lymphatic Drainage Therapy อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ชวนประกวดตราสัญลักษณ์ 30 ปี

ดร.สมศรี สุเมธ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ครบรอบ 30 ปี จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ โดยเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องมีความทันสมัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาการพยาบาล

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และผู้บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลงนามสัญญาความร่วมมือในโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ณ ห้องประชุมสภา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อ่านต่อ…

เซนต์หลุยส์ จัดประชุมเบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยเบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาล ขอเชิญพยาบาล อาจารย์พยาบาล นักศึกษาพยาบาล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการประชุมเบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง การวิจัย การสร้างนวัตกรรม อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัย

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการเรื่อง จริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยวิทยากร รศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล และคณะฯ ระหว่างวันที่ 2 3 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชัยวิถี อ่านต่อ…

เซนต์หลุยส์ เปิดหลักสูตรใหม่ เตรียมพร้อมสู่ AEC

ดร.สมศรี สุเมธ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตทางด้านการดูแลสุขภาพที่ยังขาดแคลน เปิดการเรียนการสอน 3 คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด โดยคณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือ

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาการผลิตพยาบาลวิชาชีพ อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับนักศึกษาใหม่รอบ 2

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเอกจิตวิทยาคลินิก, สาขาวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา และสาขาวิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อ่านต่อ…

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เปิดรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิชาจิตวิทยา (วท.บ.) และหลักสูตรจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ (ศศ.บ.) ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยยื่นคะแนน GAT PAT พร้อมสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.slc.ac.th อ่านต่อ…