วช. จัดกิจกรรมเดินหน้าพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สู่ความสำเร็จสายอาชีวศึกษา

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม “เดินหน้าพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สู่ความสำเร็จสายอาชีวศึกษา” วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศารและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
          นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลนการเชื่อมโยงการเรียนรู้กับการทำงาน การเปิดโอกาสให้บุคลากรด้ อ่านต่อ…

สวรส. จับมือ วช. พัฒนานักจัดการงานวิจัยสู่ระบบ

จากแนวคิดการปฏิรูประบบวิจัย เพื่อเป้าหมายการนำความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพและการพัฒนาประเทศ ด้วยแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ อ่านต่อ…

การปฏิรูปเศรษฐกิจคอร์รัปชั่น งาน “ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ จัดโดย คณะกรรมการ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การปฏิรูปเศรษฐกิจคอร์รัปชั่น งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ จัดโดย คณะกรรมการ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง Lotus ๗ ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ อ่านต่อ…

การบรรยายพิเศษ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน วช.”

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน วช.ด้วย ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร กำหนดจัดการสัมมนา ในหัวข้อ บรรยายพิเศษ เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน อ่านต่อ…

คอบช. โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วช. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมชม 4 โครงการวิจัยด้านการเกษตร ณ จังหวัดเชียงใหม่

คอบช. โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วช. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมชม 4 โครงการวิจัยด้านการเกษตร ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผลักดันงานวิจัยนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต อ่านต่อ…

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) วช. โชว์ผลงานวิจัยกว่า ๖๐๐ เรื่อง เน้นชุมชนต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างคลังข้อมูลงานวิจัยให้คนไทยเข้าถึงง่าย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ อ่านต่อ…

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดงาน “”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556″”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556(Thailand Research Expo 2013) ภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สัมมนา เรื่อง “The 1st International Healthcare Logistics Conference 2013”

นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมสัมมนาเรื่อง The 1st International Healthcare Logistics Conference 2013 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล (กลาง) อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ (ที่ 3 จากซ้าย) นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อ่านต่อ…

วช. ให้ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 56 อีก 3 กลุ่มเรื่อง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ วช. เปิดเผยว่าตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556 ในด้านการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 อ่านต่อ…

วช. จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมชมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากฝีมือคนไทยจำนวน 120 ผลงาน ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 อ่านต่อ…

วช. จัดสัมมนาเรื่อง ระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนาเรื่อง ระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ: สรุปข้อเสนอเพื่อการนำไปปฏิบัติจริง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ อ่านต่อ…

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แถลงข่าวการจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” (Thailand Research Expo 2012)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการแถลงข่าวการจัดงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕ (Thailand Research Expo 2012) ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องโลตัส ๑-๔ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ อ่านต่อ…

วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอการสนับสนุนทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า ปี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ อ่านต่อ…

งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงข่าวเรื่องงานวิจัยช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก ณ โซนนิทรรศการ บริเวรศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อนำงานวิจัยมาแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในประเทศไทย อ่านต่อ…

“สวรส.-วช.” จับมือทำงานใหญ่ สร้างงานวิจัยชาติ ตั้งเป้า 3 ปี พัฒนานโยบายสุขภาพ-ชีวเวชศาสตร์ มุ่งเปลี่ยนระบบสุขภาพคนไทย

สวรส. จับมือ วช. ยกเครื่องการวิจัยระบบสุขภาพของชาติ พร้อมทำงานร่วมกันอย่างมีทิศทางภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ปี หวังลดความซ้ำซ้อน ใช้ประโยชน์ได้จริง และสร้างคลังข้อมูลการวิจัยระบบสุขภาพ รองรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โรคเรื้อรัง ภัยพิบัติ อ่านต่อ…

สวรส. และ วช. จัดงานแถลงข่าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อพัฒนาและดำเนินงานยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์”

สวรส. และ วช. เชิญร่วมงานแถลงข่าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและดำเนินงานยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.15 – 13.45 น. ณ ห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซ.สาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) อ่านต่อ…

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 20 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วช. ตะลุยภูมิภาคตะวันออกจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเยาวชนเป็นนักประดิษฐ์เพื่อประเทศชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ (ภาคตะวันออก/ภาคกลาง) ครั้งที่ ๑ เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นนักวิจัย นักคิดและนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อ่านต่อ…

ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ ๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ อ่านต่อ…