ราชภัฏโคราช แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร (KM) ด้านเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การละลายพฤติกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ การฝึกปฏิบัติถ่ายภาพพิธีเปิด งานพิธีการ และงานประชุม ต่อด้วยการฝึกปฏิบัติถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างและถ่ายภาพบุคคล โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์หลักสูตรนาฏศิลป์ เป็นแบบถ่ายภาพบุคคล ณ เรือนโคราช ปิดท้ายด้วยการฝึกปฏิบัติการเลือกภาพ และการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe lightroom ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา MOU เสริมสร้างสุขภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเสริมสุขภาพบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ผลักดันนักวิจัยให้เป็นที่ยอมรับสู่สากล เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และศึกษาดูงานด้านการวิจัย ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัย และการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับโลก ณ The University of Sydney อ่านต่อ…

งานประชาสัมพันธ์ ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้สู่นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ อบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย จำนวน 79 คน ณ ห้อง 10.21 อ่านต่อ…

การจัดการอุตสาหกรรม ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์กนกพร บุญจูบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษา จำนวน 7 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ วิจัยเชิงสหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม อ่านต่อ…

สนอ. ราชภัฏโคราช พัฒนาบุคลากร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ณ พบทะเล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช อบรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชุมชน เรื่อง การเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ณ บ้านหลุ่งประดู่ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชชวนเที่ยวงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 15

หลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชมงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 15 ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เววลา 11.00 -16.00น. ณ ห้างสรรพสินค้าคลังวิลล่า ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมากิจกรรมภายในงาน พบกับ อ่านต่อ…

สำนักคอมพิวเตอร์ ราชภัฏโคราช ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล ระหว่างวันที่ 3 เมษายน- ถึง-31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Learning Center) อาคาร 27 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษา เพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 21) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดการรับสมัครมีดังนี้- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายนถึง 22 พฤษภาคม 2560- อ่านต่อ…

สถาบันภาษา ราชภัฏโคราช ชวนกะเทะแก่น เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม 3 แผ่นดินอาเซียน

วันที่ 29 มีนาคม 2560 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดนิทรรศการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนจาก 3 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 27 โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ อ่านต่อ…

โรงเรียนสาธิต ราชภัฏโคราช แสดงความยินดีแก่บัณฑิตน้อย มอบสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ…

นักศึกษาภาษาอังกฤษ ราชภัฏโคราช โชว์เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่ง นายอิสระ สิงหะรา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน ภายใต้ชื่อ International English Speech Contest for Rajabhat and ASEAN อ่านต่อ…

อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ราชภัฏโคราช จดทะเบียนการค้า “ข้าว (บ้านแฝก-โนนสำราญ)”

งานทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ชื่อ "ข้าว (บ้านแฝก-โนนสำราญ)" โดยมี รองศาสตราจารย์เนตรชนก คงทน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวิชย์ คำเจริญ และอาจารย์จิรพัฒน์ โทพล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช สืบสานการแสดงพื้นบ้าน ประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 3

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสมาคมเพลงโคราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้มีใจรักในเพลงโคราช สมัครเข้าร่วมการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชจัดงาน ครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ภายใต้ชื่อ เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 31 ชั้น 3, 4 อาคาร 17 และอาคาร 28 อ่านต่อ…

อาจารย์เทคโนโลยีเซรามิกส์ ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพผลงานวิจัย คว้าโล่รางวัลระดับชาติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกอัมรินทร์ สุพรรณนพ เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่นักวิจัยดีเด่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 (4th Rajabhat University อ่านต่อ…

นักศึกษาภาษาไทย ราชภัฏโคราช แสดงวรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการแสดงละคร เรื่อง แรงพิษฐาน ซึ่งนำเค้าโครงมาจากวรรณกรรมเรื่อง พระสุธน มโนราห์ ภายใต้โครงการวรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ได้ฤกษ์ดี ขึ้นเรือนใหม่ “เรือนโคราช”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีขึ้นเรือนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.09-17.00 น. ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาภายในงานพบกับ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี 2559 ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบายศรี 3 ชั้น ปิดท้ายด้วยการรำบวงสรวงของเหล่าคณาจารย์ อ่านต่อ…