ราชภัฏโคราชชวนเที่ยวงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 15

          หลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชมงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 15 ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เววลา 11.00 -16.00น. ณ ห้างสรรพสินค้าคลังวิลล่า ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          กิจกรรมภายในงาน พบกับ การออกร้านแสดงผลงานทางธุรกิจของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนและการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร.0-4400-9009 ต่อ 2268

อ่านต่อ…

สำนักคอมพิวเตอร์ ราชภัฏโคราช ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล ระหว่างวันที่ 3 เมษายน- ถึง-31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Learning Center) อาคาร 27 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษา เพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 21) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดการรับสมัครมีดังนี้- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายนถึง 22 พฤษภาคม 2560- อ่านต่อ…

สถาบันภาษา ราชภัฏโคราช ชวนกะเทะแก่น เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม 3 แผ่นดินอาเซียน

วันที่ 29 มีนาคม 2560 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดนิทรรศการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนจาก 3 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 27 โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ อ่านต่อ…

โรงเรียนสาธิต ราชภัฏโคราช แสดงความยินดีแก่บัณฑิตน้อย มอบสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ…

นักศึกษาภาษาอังกฤษ ราชภัฏโคราช โชว์เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่ง นายอิสระ สิงหะรา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน ภายใต้ชื่อ International English Speech Contest for Rajabhat and ASEAN อ่านต่อ…

อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ราชภัฏโคราช จดทะเบียนการค้า “ข้าว (บ้านแฝก-โนนสำราญ)”

งานทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ชื่อ "ข้าว (บ้านแฝก-โนนสำราญ)" โดยมี รองศาสตราจารย์เนตรชนก คงทน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวิชย์ คำเจริญ และอาจารย์จิรพัฒน์ โทพล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช สืบสานการแสดงพื้นบ้าน ประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 3

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสมาคมเพลงโคราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้มีใจรักในเพลงโคราช สมัครเข้าร่วมการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชจัดงาน ครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ภายใต้ชื่อ เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 31 ชั้น 3, 4 อาคาร 17 และอาคาร 28 อ่านต่อ…

อาจารย์เทคโนโลยีเซรามิกส์ ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพผลงานวิจัย คว้าโล่รางวัลระดับชาติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกอัมรินทร์ สุพรรณนพ เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่นักวิจัยดีเด่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 (4th Rajabhat University อ่านต่อ…

นักศึกษาภาษาไทย ราชภัฏโคราช แสดงวรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการแสดงละคร เรื่อง แรงพิษฐาน ซึ่งนำเค้าโครงมาจากวรรณกรรมเรื่อง พระสุธน มโนราห์ ภายใต้โครงการวรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ได้ฤกษ์ดี ขึ้นเรือนใหม่ “เรือนโคราช”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีขึ้นเรือนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.09-17.00 น. ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาภายในงานพบกับ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี 2559 ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบายศรี 3 ชั้น ปิดท้ายด้วยการรำบวงสรวงของเหล่าคณาจารย์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ และ โครงการการศึกษาเพื่อ ปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 21) โดยมีกำหนดการรับสมัครดังนี้-ประเภทโควตา รับสมัครวันที่ 12 ธ.ค.59 13 ม.ค. 60-ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (ภาคปกติ) อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดร้อยไร่ ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่ ) อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมถวายอาลัย และกล่าวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ…

นิเทศศาสตร์ ราชภัฏโคราช เปิดเสวนาการใช้ Facebook (รู้) ใช้… (ไม่) ไร้สติ

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ Facebook (รู้) ใช้…(ไม่) ไร้สติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับการเล่นโซเชียลอย่างมีสติ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อสุขภาพ

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการเรื่อง ราชภัฏวัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์ และเรื่องการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่นเพื่อการออกกำลังกาย ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้อง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดร้อยไร่ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 15 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่ ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา อบรมฝึกปฏิบัติการด้านออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในด้านการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 ในเชิงบูรณาการ จัดการอบรมเพื่อฝึกปฏิบัติการด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ เรื่อง สื่อโฆษณาออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง อ่านต่อ…