ราชภัฏโคราชขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ”

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ" ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จาก มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          พิเศษ สำหรับบทความด้านมนุษย์ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกใน 4 บทความ สามารถพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 โดยผู อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ อบรมนวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการการอบรมนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559 หัวข้อ นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิต อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ใน HR DAY@NRRU ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ HR DAY @NRRU ครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่อ "การเตรียมตัวให้เป็น Professional สู่ตลาดแรงงาน 2016" ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อ่านต่อ…

คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านสีสุก ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

เมื่อเร็วๆนี้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นายยุทธนา ตอสกุล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วย บุคลากรลงพื้นที่บริการวิชาการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจำหน่ายใบสมัคร และเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน2559ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.old.nrru.ac.th หรือติดต่อที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ อบต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล MOU ทางวิชาการ ผลักดันพื้นที่ชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีสตูล

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมด้วย ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช โชว์ประสิทธิภาพคณาจารย์ และนักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.ปรัชญ์ บุญแซม ประธานโปรแกรมวิชา พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 12 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ณ หอประชุมพญางาเหมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรม 14 กุมภา วันสถาปนาราชภัฏ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม 14 กุมภา วันสถาปนาราชภัฏ กิจกรรมเริ่มจากพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 25 รูป ณ บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ อ่านต่อ…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช สืบสานการแสดงพื้นบ้าน ประกวดหมอเพลงโคราช เฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ผู้มีใจรักในเพลงโคราช สมัครเข้าประกวดหมอเพลงโคราชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดโลกดึกดำบรรพ์ จัดมหกรรมฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดงานมหกรรมฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ โคราช…มหานครแห่งบรรพชีวิน ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ บ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือหน่วยงานภาครัฐ ตรวจเลือดโคนม หาสาเหตุการเกิดโรคระบาด

โปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์นายสัตวแพทย์สมพงษ์ วงษ์มา พร้อมด้วยคณะนักศึกษา ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และสหกรณ์โคนม อำเภอเสิงสาง อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนา ราชภัฏโคราช พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยใหม่ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24.01.25 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ 4 หน่วยงานราชการ จัดประชุม และ MOU การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย อ่านต่อ…

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ราชภัฏโคราช จัดพิธีตักบาตร ทอดผ้าป่า ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และรับมอบป้ายชื่อ อย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมตักบาตร ทอดผ้าป่า ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และรับมอบป้ายชื่อ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดกิจกรรม “91 ปี วันก่อกำเนิดสถาบัน” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 91 ปี วันก่อกำเนิดสถาบัน อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จดลิขสิทธิ์ผลงานด้านจิตรกรรม 6 ผลงาน

งานทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการ ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ในนามมหาวิทยาลัย ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงานจิตรกรรม จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้ ชื่อผลงานน้องเข้มแข็งถือคบเพลิง น้องเข้มแข็ง น้องคูณสุข น้องงาจอบ น้องมาเลศ และ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาค กศ.ปช. “กีฬาตะโกราย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาค กศ.ปช. กีฬาตะโกราย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฟุตบอล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 24 25 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้กำหนดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต อ่านต่อ…

สถาบันภาษา ราชภัฏโคราช จัดสอบ TOEIC

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ The Center for Professional Assessment (Thailand) จะดำเนินการจัดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 ณ อาคาร 31 ห้อง 31.04.06 อ่านต่อ…