อาจารย์เทคโนโลยีเซรามิกส์ ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพผลงานวิจัย คว้าโล่รางวัลระดับชาติ

          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกอัมรินทร์ สุพรรณนพ เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่นักวิจัยดีเด่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 (4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference ภายใต้ชื่อ การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน ซึ่งอาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิ อ่านต่อ…

นักศึกษาภาษาไทย ราชภัฏโคราช แสดงวรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการแสดงละคร เรื่อง แรงพิษฐาน ซึ่งนำเค้าโครงมาจากวรรณกรรมเรื่อง พระสุธน มโนราห์ ภายใต้โครงการวรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ได้ฤกษ์ดี ขึ้นเรือนใหม่ “เรือนโคราช”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีขึ้นเรือนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.09-17.00 น. ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาภายในงานพบกับ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี 2559 ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบายศรี 3 ชั้น ปิดท้ายด้วยการรำบวงสรวงของเหล่าคณาจารย์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ และ โครงการการศึกษาเพื่อ ปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 21) โดยมีกำหนดการรับสมัครดังนี้-ประเภทโควตา รับสมัครวันที่ 12 ธ.ค.59 13 ม.ค. 60-ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (ภาคปกติ) อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดร้อยไร่ ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่ ) อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมถวายอาลัย และกล่าวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ…

นิเทศศาสตร์ ราชภัฏโคราช เปิดเสวนาการใช้ Facebook (รู้) ใช้… (ไม่) ไร้สติ

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ Facebook (รู้) ใช้…(ไม่) ไร้สติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับการเล่นโซเชียลอย่างมีสติ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อสุขภาพ

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการเรื่อง ราชภัฏวัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์ และเรื่องการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่นเพื่อการออกกำลังกาย ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้อง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดร้อยไร่ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 15 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่ ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา อบรมฝึกปฏิบัติการด้านออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในด้านการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 ในเชิงบูรณาการ จัดการอบรมเพื่อฝึกปฏิบัติการด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ เรื่อง สื่อโฆษณาออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง อ่านต่อ…

นักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ ราชภัฏโคราช โชว์วิจิตรทัศนาลีลาละครไทย

หลักสูตรนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชมผลงานการแสดงละครดึกดำบรรพ์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ วิจิตรทัศนาลีลาละครไทย ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าอาคารคณะครุศาสตร์
ภายในงานพบกับ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ตามรอยพ่อพอเพียง ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวไร่เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและประเพณีที่ดีงาม ตามรอยพ่อพอเพียง ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "กลไกการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่มข้าวไร่อย่างยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา อบรมฝึกปฏิบัติการด้านออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในด้านการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 ในเชิงบูรณาการ จัดการอบรมเพื่อฝึกปฏิบัติการด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ เรื่อง สื่อโฆษณาออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง อ่านต่อ…

นักศึกษา ราชภัฏโคราช น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงนิทรรศการถวายอาลัยพ่อของแผ่นดิน

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาภาคปกติทุกคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาการแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช จับมือ สมาคมเพลงโคราช สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ แต่งกลอนโคราชถวายอาลัยพ่อหลวง

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมเพลงโคราช นำโดย นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ พร้อมด้วย บุญสม สังข์สุข นายกสมาคมเพลงโคราช และหมอเพลงโคราชกว่า 30 ชีวิต อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเชิญชมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU SHOW & SHARE 2016

คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมชมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 : NRRU SHOW SHARE 2016 "บทเรียนแห่งความสำเร็จ สู่เครือข่ายแห่งการเรียนรู้" ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปีกิจกรรมภายในงานพบกับ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชขอเชิญสมทบทุนสร้างเรือนโคราช ด้วยเสื้อ สวยเก๋ ไม่ตกเทรนด์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมอุดหนุนเสื้อยืดการกุศล "เรือนโคราช" ในราคาเพียงตัวละ 300 บาท ทั้งสีขาว และสีดำมีไซต์ M L XL และ XXL โดยรายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนร่วมกับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชชวนสร้างบุญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากขณะนี้อยู่ในสภาวะขาดแคลนโลหิตจำนวนมาก โดยเฉพาะหมู่เลือด O A และ AB อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช ศึกษาดูงานการจัดทำโพล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสถานศึกษา

คณะทำงานโครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และประธานคณะทำงานโครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำโพล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ อ่านต่อ…