ราชภัฏโคราช ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา สร้างการรับรู้โคราชจีโอพาร์คสู่เยาวชน

          หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้โคราชจีโอพาร์คแก่เยาวชน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
          เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซลโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมการสร้างการรับรู้โคราชจีโอพาร์คฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2560 กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมในหัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โคราชจีโอพาร์คสู่ยูเนสโก การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การถ่ายทอดเรื่องราวและการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวผ่าน อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ได้รับความสนใจล้นหลาม ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 "เลือกเส้นทางสร้างอนาคตบนถนนสายอุดมศึกษา" เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

เมื่อวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี พร้อมด้วย คณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมงานและจัดแสดงนิทรรศการ ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 "Thailand Research Expo 2017" ในหัวข้อ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช แสดงความยินดีมอบสัมฤทธิบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสร้างสุขผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนไทย (โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1/2560) ณ หอประชุมอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดบ้าน NRRU Open House 2017

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม เปิดบ้าน NRRU Open House 2017 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 31 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมงาน อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเชิดชูภาษาถิ่น อนุรักษ์ภาษาชาติ งานวันภาษาไทยแห่งชาติ

หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นเป็นการเสวนา เรื่อง ภาษา ความคิด อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรม เชิงปฏิบัติการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชุมชน เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ณ กลุ่มไหมไทยหลุ่งประดู่ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช พัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงานวันมนุษยศาสตร์สู่อาเซียน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานวันมนุษยศาสตร์ สู่อาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 36 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ร้อยดวงใจถวายแม่ เปิดตลาดนัดราชภัฏ วิถีพอเพียง NRRU Green Market

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการตลาดนัดราชภัฏ วิถีพอเพียง กิจกรรม NRRU Green Market "ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการเกษตรปลอดภัย ร้อยดวงใจถวายแม่" ณ บริเวณศูนย์รวมประกาศข่าว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชชวนแข่งขัน รังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก สู่ UNESCO Goble Geopark

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ภายใต้โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก อ่านต่อ…

คณะกรรมการส่งเสริมฯ ราชภัฏโคราช มอบรางวัลการประกวด ตราสัญลักษณ์ ร้อยไร่ ร้อยใจ Walk Run Bike

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ ร้อยไร่ ร้อยใจ Walk Run Bike มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560ณ ห้องประชุมรัตนเพียร โดยมี พลเอก ดร.มารุต อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช พัฒนาผู้ประกอบการ เครื่องสำอาง

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดย ใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)สู่รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดแถลงข่าวระดับโลก UNESCO Global Geopark

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าวโครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลกสู่ UNESCO Global Geopark โดยมี นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดสอบวัดทักษะทางภาษา IELTS TOEFL TOEIC และวัดระดับภาษาจีน HSK

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สอบ IELTS สอบ TOEFL สอบ TOEIC และสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK ระดับ 1-6 โดยกำหนดการรับสมัคร มีดังนี้1. สอบ IELTS จัดสอบในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 โดยสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.ielts.idp.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป2. สอบ TOEFL อ่านต่อ…

งานวินัยและนิติการ ราชภัฏโคราช อบรมกฎหมายสำหรับผู้บริหารและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดโลกอาชีพ และรับบริจาคโลหิต ประจำปี 60

งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานเปิดโลกอาชีพและบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 ถึง 15.00 น. ณ อาคารศูนย์รวมประกาศข่าวกิจกรรมภายในงานพบกับ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ปลูกต้นไม้…ปลูกจิตสำนึก เชิญพี่ชวนน้อง รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม NRRU GREEN UNIVERSITY ปลูกต้นไม้…ปลูกจิตสำนึก ภายใต้ชื่อกิจกรรม Kick Off"รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ อ่านต่อ…

งานประชาสัมพันธ์ ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้ศิลปะการพูดในที่สาธารณะสู่ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการอบรม เรื่อง ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ ให้แก่ผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวณัฏยา สกุลศิริทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ชี้แจงรับน้องปลอดภัย ประชุมเชียร์และอบรมผู้นำสร้างสรรค์

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการประชุมรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประชุมเชียร์ และอบรมผู้นำสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติ อ่านต่อ…