งานบริหารทั่วไป ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้ด้านธุรการ สู่นักกฎหมายรุ่นใหม่

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการเบื้องต้นสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย และการฝึกปฏิบัติร่างหนังสือราชการ
          โดยมี นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณะ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 60 คน ณ ห้องเรียน 09.09.01
          การอบรมครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการเบื้องต้น การฝึกร่างหนังสือราชการ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ทำแบบทดสอบการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช นำนักศึกษาร่วมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ความรู้ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช แถลงข่าวยกระดับการผลิตข้าวทุ่งสัมฤทธิ์ และเสวนาทิศทางการวิจัยพัฒนาโคราช

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานแถลงข่าว การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตข้าวทุ่งสัมฤทธิ์สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ พร้อมร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง ทิศทางการวิจัยและพัฒนาโคราช 4.0 และโสเหล่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช รวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ

โครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ บริเวณศูนย์รวมประกาศข่าว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ มจร.โคราช ถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อ วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช เมื่อวันที่ 9กันยายน 2559 ณ เรือนโคราช อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดประสบการณ์ใหม่บ้านและสวน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ DESIGN TREND 2016

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พลับ ลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย นิตยสารบ้านและสวน และนิตยสาร room จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง DESIGN TREND 2016 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้ สู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรม เรื่อง การฝึกปฏิบัติการสื่อสารมวลชนให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องตะโกรายการอบรมครั้งนี้ อ่านต่อ…

TLO ราชภัฏโคราช พัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาในอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง อ่านต่อ…

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

งานบริการวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นายยุทธนา ตอสกุล พร้อมคณะได้รับเกียรติเป็นวิทยากรลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้สมุนไพรพื้นบ้านและงานแพทย์แผนไทย ร่วมกับ สำนักงานบริการวิชาการ และโครงการพิเศษ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้ สู่นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการอบรม เรื่อง การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ให้แก่นักศึกษา สาขาสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2 ณ ห้อง 22.8.1การอบรมครั้งนี้ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช น้อมวันทาบูชาครู ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ และแขกผู้มีเกียรติ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช นำความรู้สู่ชุมชน ให้บริการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นายยุทธนา ตอสกุล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษ เก็บข้อมูลด้านบริหารจัดการเรียนการสอน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ ในการเข้าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช น้อมรำลึกพระคุณครูอาจารย์ จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย 2559

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2559 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช สร้างจิตสำนึกนักศึกษา พัฒนาสู่นักวิทย์กีฬาฯ มืออาชีพ

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการทำงานเป็นทีมสู่นักวิทยาศาสตร์การกีฬามืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ กองร้อยลาดตระเวณระยะไกลที่ 3 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ

โครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559เวลา 10.00-18.00 น. ณ บริเวณศูนย์รวมประกาศข่าวกิจกรรมภายในงานพบกับ การกล่าวสุนทรพจน์ต้านคอร์รัปชั่น การแสดงละคร อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช พัฒนาอาจารย์ ติดตามและทบทวนผลงานทางวิชาการ

กองเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการติดตามและทบทวนประเมินผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าว เปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ผลิตนักคิดวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ครั้งที่ 2 พร้อมมอบชุดโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับบทปฏิบัติการฟิสิกส์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ต้อนรับราชพฤกษ์ช่อใหม่ สู่รั้วตะโกราย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีทำบุญตักบาตร บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และพี่น้องสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1,3 (เข้าใหม่) ทำบุญตักบาตรร่วมกัน อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เตรียมความพร้อมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อ่านต่อ…