ราชภัฏโคราช ชี้แจงรับน้องปลอดภัย ประชุมเชียร์และอบรมผู้นำสร้างสรรค์

          กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการประชุมรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประชุมเชียร์ และอบรมผู้นำสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี
          รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ จากนั้นเป็นการชี้แจงแนวทางขั้นตอนการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต่อด้วยทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบกิจการนักศึกษา วิทยากรโดย คณะผู้บริหาร และบุคลากรในมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 ได้จัดกิจกรรมปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ 2 หน่วยงานรัฐ ปลูกป่าร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติทับลาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้แก่เยาวชน นักเรียน อ่านต่อ…

บัณฑิตวิทยาลัย ราชภัฏโคราช ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ (The 3rd NIRC, The 45th National and 8th International Graduate Research Conference) ภายใต้ชื่อ ขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนวัตกรรมจากภูมิปัญญา "Driving Research Through Innovative อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช พัฒนาความรู้นักวิทย์รุ่นเยาว์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วย บทปฏิบัติการเคมี เรื่อง การแยกของผสมด้วยวิธีโครมาโทกราฟี ต่อด้วยบทปฏิบัติการฟิสิกส์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดงานใหญ่ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ "มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม…พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0" (University Social Engagement as a Driving อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ Lanzhou University ประชุมผู้บริหารหารือการศึกษาระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Lanzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรัตนเพียร โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชโชว์ศักยภาพคว้ารางวัลประกวดหนังสั้นระดับประเทศ

หลักสูตรสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น TANAPORN CLINIC Short Film Competition 2017 หัวข้อ "นิยามความสวย : Definition of Beauty" ในชื่อทีม GY2J ผลงานชื่อ ใครสวยสุด? (Who are beautiful อ่านต่อ…

UBI ราชภัฏโคราช จับมือ สกอ. อบรมเชิงลึกผู้ประกอบการ OTOP ต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญผู้ประกอบการโครงการ OTOP ทายาทผู้ประกอบการในท้องถิ่น และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP (เชิงปฏิบัติการ) ระยะที่ 1 ณ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า อบรมทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเขียว-เหลือง หัวข้อ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ปี 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจำหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช พัฒนาความพร้อมด้านการศึกษา จัดวิพากษ์หลักสูตรภายใน ปรับปรุง พ.ศ. 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตรภายใน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ณ ห้องประชุม 31.08.01 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช พัฒนาความรู้บุคลากร อบรมบริหารงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน เป็นประธานเปิดการอบรม อ่านต่อ…

นักศึกษาราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประกวดโครงงานสหกิจดีเด่น ภาคอีสานตอนล่าง

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์ชาญศักดิ์ ตรีภพ ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการและการประกวดโครงงานสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร (KM) ด้านเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา MOU เสริมสร้างสุขภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเสริมสุขภาพบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ผลักดันนักวิจัยให้เป็นที่ยอมรับสู่สากล เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และศึกษาดูงานด้านการวิจัย ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัย และการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับโลก ณ The University of Sydney อ่านต่อ…

งานประชาสัมพันธ์ ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้สู่นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ อบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย จำนวน 79 คน ณ ห้อง 10.21 อ่านต่อ…

การจัดการอุตสาหกรรม ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์กนกพร บุญจูบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษา จำนวน 7 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ วิจัยเชิงสหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม อ่านต่อ…

สนอ. ราชภัฏโคราช พัฒนาบุคลากร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ณ พบทะเล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช อบรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชุมชน เรื่อง การเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ณ บ้านหลุ่งประดู่ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง อ่านต่อ…