สำนักศิลปะและวัฒนธรรมราชภัฏโคราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ราชภัฏนครสวรรค์

          เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงานร่วมกันในด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำเสนอแนวทางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน และนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาที่จัดแสดงอยู่ภายในสำนัก เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองนครราชสีมา รวมถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโคราชอีกด้วย อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีโครงการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชชวนอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 2

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดอบรมหลักสูตร บัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2557 อ่านต่อ…

ราชภัฏนครราชสีมาพัฒนาศักยภาพอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีเปิดการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อ่านต่อ…

คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏราชสีมา ให้ความรู้แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการออกให้บริการคลินิกเทคโนโลยี ณ บ้านหนองโดน หมู่ 5 อ่านต่อ…

ราชภัฏราชสีมา จัดสอบข้อเขียน นักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป 4 สนามสอบ

เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการสอบข้อเขียนนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดประกวดของดีประจำจังหวัด “โต๊ะโคราช” ร่วมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการประกวดการจัดโต๊ะอาหารโคราช ภายใต้ชื่อ โต๊ะโคราช ในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชจัดพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธธรรมจักรนาถ”พระพุทธรูปประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการจัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธธรรมจักรนาถ พระพุทธรูปสำคัญประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ โบสถ์มหาอุตม์ วัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เนื่องด้วยในปีการศึกษา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชอบรมบัณฑิตกับการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรมบัณฑิตศึกษากับการปฏิรูปประเทศ ภายใต้โครงการ 16 ปี สานสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล อ่านต่อ…

คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช ร่วมมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.

เมื่อระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2557 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมออกให้บริการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครราชสีมา 2557 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช รับมอบระบบห้องสมุดสร้างสุข

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย อีไลเบอรรี่สมบูรณ์แบบ จากบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อ่านต่อ…

ราชภัฏราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษา 2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษา พร้อมเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดงานนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 14 ณ ปาลิโอ เขาใหญ่

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีเปิดการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ภายใต้ชื่อนิทรรศการผลงานศิลปกรรม ครั้งที่ 14 ณ ปาลิโอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชจัดโครงการยกระดับความเป็นอยู่ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ภานุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการยกระดับความเป็นอยู่และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับชุมชน อ่านต่อ…

ราชภัฏราชสีมาเชิญชมศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 14 ณ ปาลิโอ เขาใหญ่

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏครราชสีมา จะจัดการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชจัดการพัฒนานักวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อก้าวสู่ยุค 3.0

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชนเพื่อก้าวสู่ยุค ICM อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ชวนเปิดตำนานอาหารโต๊ะโคราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดการจัดโต๊ะอาหารท้องถิ่นโคราช ภายใต้ชื่อ โต๊ะโคราช ชิงโล่เกียรติยศ อ่านต่อ…

ราชภัฏราชสีมาจัดให้มีพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ…

ราชภัฏราชสีมารับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้แทนร่วมพิธีรับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ อ่านต่อ…

นศ. ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลผลงานวิชาการ

โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน(The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUG อ่านต่อ…