ราชภัฏโคราชชวนอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 2

          โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดอบรมหลักสูตร “บัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ระดับต้น รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
          การจัดอบรมจะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง กฎหมายที่ต้องรู้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สิทธิผู้บริโภค เทคนิคการจัดรายการประเภทต่างๆ รูปแบบการกำกับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อาทิ ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิท อ่านต่อ…

ราชภัฏนครราชสีมาพัฒนาศักยภาพอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีเปิดการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อ่านต่อ…

คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏราชสีมา ให้ความรู้แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการออกให้บริการคลินิกเทคโนโลยี ณ บ้านหนองโดน หมู่ 5 อ่านต่อ…

ราชภัฏราชสีมา จัดสอบข้อเขียน นักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป 4 สนามสอบ

เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการสอบข้อเขียนนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดประกวดของดีประจำจังหวัด “โต๊ะโคราช” ร่วมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการประกวดการจัดโต๊ะอาหารโคราช ภายใต้ชื่อ โต๊ะโคราช ในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชจัดพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธธรรมจักรนาถ”พระพุทธรูปประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการจัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธธรรมจักรนาถ พระพุทธรูปสำคัญประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ โบสถ์มหาอุตม์ วัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เนื่องด้วยในปีการศึกษา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชอบรมบัณฑิตกับการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรมบัณฑิตศึกษากับการปฏิรูปประเทศ ภายใต้โครงการ 16 ปี สานสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล อ่านต่อ…

คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช ร่วมมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.

เมื่อระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2557 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมออกให้บริการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครราชสีมา 2557 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช รับมอบระบบห้องสมุดสร้างสุข

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย อีไลเบอรรี่สมบูรณ์แบบ จากบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อ่านต่อ…

ราชภัฏราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษา 2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษา พร้อมเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดงานนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 14 ณ ปาลิโอ เขาใหญ่

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีเปิดการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ภายใต้ชื่อนิทรรศการผลงานศิลปกรรม ครั้งที่ 14 ณ ปาลิโอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชจัดโครงการยกระดับความเป็นอยู่ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ภานุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการยกระดับความเป็นอยู่และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับชุมชน อ่านต่อ…

ราชภัฏราชสีมาเชิญชมศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 14 ณ ปาลิโอ เขาใหญ่

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏครราชสีมา จะจัดการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชจัดการพัฒนานักวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อก้าวสู่ยุค 3.0

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชนเพื่อก้าวสู่ยุค ICM อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ชวนเปิดตำนานอาหารโต๊ะโคราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดการจัดโต๊ะอาหารท้องถิ่นโคราช ภายใต้ชื่อ โต๊ะโคราช ชิงโล่เกียรติยศ อ่านต่อ…

ราชภัฏราชสีมาจัดให้มีพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ…

ราชภัฏราชสีมารับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้แทนร่วมพิธีรับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ อ่านต่อ…

นศ. ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลผลงานวิชาการ

โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน(The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUG อ่านต่อ…

นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ราชภัฏโคราชจัดละครเวที เรื่อง Imagine รักในจินตนาการ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการแสดงละครเวที เรื่อง Imagine รักในจินตนาการ ณ โรงละคร ชั้น 8 อาคาร 22 การจัดละครเวทีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา อ่านต่อ…

ราชภัฏราชสีมาจัดสัมมนาและแข่งขันศิลปะการจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตก

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการสัมมนาและแข่งขันศิลปะการจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตก อ่านต่อ…