คณะการบัญชี DPU จับมือ สถาบันอุดมศึกษา กว่า 47 สถาบัน ลงนามความร่วมมือเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี

          คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการ พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี พร้อมจัดเวทีการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำงานวิจัยด้านการบัญชี โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี กล่าวรายงาน พร้อม ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายภายใต้หัวข้อ เรื่อง “งานวิจัยทางการบัญชีในระดับนานาชาติ และแนวโน้มในอนาคต” โดย ศ.ดร.อรพินท์ ดวงพลอย ที่ปรึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลังจากนั้นจะเป็นเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำงานวิจัยด้านการบัญชี เรื่อง การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางการบัญชี โดยมีผู้ร่วมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ คือ รศ. อ่านต่อ…

นักศึกษา DPU เจ๋ง คว้าทุน สกอ. โครงการแลกเปลี่ยน กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภมงคล ลิ้มสุเวช และ นายธนันณัฎฐ์ ธานัทนรเศรษฐ์ นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC)ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ่านต่อ…

วิทยาลัยนานาชาติ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPUIC) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแคนเบอร่า ประเทศออสเตรเลีย จัดสัมมนากลุ่ม หัวข้อ “ความแตกต่างทางวัฒนธรรม”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPUIC) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการนานาชาติ ในหัวข้อ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจาก DPUIC อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดอบรมภาษาพม่า และ ภาษามาลายู เพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาให้แก่มัคคุเทศก์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมภาษาพม่า และ ภาษามาลายู ให้แก่มัคคุเทศก์ เพื่อพัฒนาความรู้ และฝึกทักษะทางภาษาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่มัคคุเทศก์เมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี อ่านต่อ…

DPU จัดการแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๔ ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทย”

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๔ ภายใต้หัวข้อ ความเป็นไทย โดยสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปัญหาสังคมทั่วไป โดยจะมีการประกวดแข่งขันประชันกลอนสดและบทร้อยกรอง อ่านต่อ…

DPU จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ Universitas Padjadjaran ประเทศอินโดนีเซีย และ University of Malaysia, Terengganu ประเทศมาเลเซีย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies ครั้งที่ อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ประจำปี 2557

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ประจำปี 2557 โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธี จากนั้นเป็นกิจกรรมสร้างเครือข่าย โดย อาจารย์ชนะ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จับมือ University of Malaya (UM) ร่วมลงนามความร่วมกับด้านวิชาการระหว่างสถาบัน

Assist. Prof. Dr. Harald Kraus คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ Mr. Sophak Kimsan รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เดินทางไปเยือน University of Malaya (UM) อ่านต่อ…

วิทยาลัยการประปา DPU จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร

วิทยาลัยการประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) มอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร 3+1 จากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร 3+1 จากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership”

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกิจการน้ำของประเทศเดนมาร์กเข้าศึกษาดูงาน “วิทยาลัยการประปา”

วิทยาลัยการประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต้อนรับคณะผู้บริหารกิจการน้ำของประเทศเดนมาร์กเข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยการประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล อธิการบดีกิตติคุณ กล่าวต้อนรับ พร้อม ม.ร.ว.รมณียฉัตร ดิศกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี อาจารย์สุพจน์ อิศรางกูร ณ อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) มอบรางวัล “นพรัตน์ทองคำ” การันตีคุณภาพนักศึกษา

ประกาศผลรางวัลกันเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการประกวดรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่เฟ้นหานักศึกษาที่พร้อมด้วยคุณสมบัติตามหลัก 9 ประการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) หารือความร่วมมือระหว่างสายการบิน T’way และสถาบันการบิน Lavia

อาจารย์ณรงค์ เกตุทัต กรรมการอำนวยการ และ ม.ร.ว.รมณียฉัตร ดิศกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมถ่ายภาพกับ Mr. Byung Moon Choi ผู้จัดการประจำภูมิภาค อ่านต่อ…

ศูนย์วิจัย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “การเขียนบทความอย่างไรให้เป็นคอลัมนิสต์”

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา การเขียนบทความอย่างไรให้เป็นคอลัมนิสต์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม นักวิจัยอาวุโส อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “ข้าวไทยในอาเซียน..ถึงทางตันแล้วจริงหรือ?”

ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเสวนาเรื่อง ข้าวไทยในอาเซียน..ถึงทางตันแล้วจริงหรือ? โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพผู้นำ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพผู้นำ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยมี ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรในกระแสโลกาภิวัตน์”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพผู้นำ: องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน" โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดเสวนา ในหัวข้อ “รู้ทันโลก รู้ทันลูก ยุคดิจิทัล”

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเสวนาในหัวข้อ รู้ทันโลก รู้ทันลูก ยุคดิจิทัล โดยมีการเสวนาในหัวข้อ Digital TV เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนพฤติกรรม โดย ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) หารือความร่วมมือด้านวิชาการกับ Fairleigh Dickinson University (FDU) วิทยาเขตแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

ม.ร.ว.รมณียฉัตร ดิศกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่คุณ Jeanette Lee ผู้ช่วยอำนวยการฝ่าย Marketing& Recruitment จาก Fairleigh Dickinson University (FDU) อ่านต่อ…