ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “ข้าวไทยในอาเซียน..ถึงทางตันแล้วจริงหรือ?”

          ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเสวนาเรื่อง “ข้าวไทยในอาเซียน..ถึงทางตันแล้วจริงหรือ?” โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ข้าวไทยในอาเซียน..ถึงทางตันแล้วจริงหรือ?” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัลลภ พิชญ์พงศา อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คุณระวี รุ่งเรือง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนภาคตะวันตก และ ผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศ ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยมี ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสนั่น เกตุทัต (3-1) อาคาร 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิ อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพผู้นำ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพผู้นำ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยมี ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรในกระแสโลกาภิวัตน์”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพผู้นำ: องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน" โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดเสวนา ในหัวข้อ “รู้ทันโลก รู้ทันลูก ยุคดิจิทัล”

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเสวนาในหัวข้อ รู้ทันโลก รู้ทันลูก ยุคดิจิทัล โดยมีการเสวนาในหัวข้อ Digital TV เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนพฤติกรรม โดย ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) หารือความร่วมมือด้านวิชาการกับ Fairleigh Dickinson University (FDU) วิทยาเขตแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

ม.ร.ว.รมณียฉัตร ดิศกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่คุณ Jeanette Lee ผู้ช่วยอำนวยการฝ่าย Marketing& Recruitment จาก Fairleigh Dickinson University (FDU) อ่านต่อ…

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ ! บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 … ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 พฤษภาคม 2557 อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “รู้ทันโลก รู้ทันลูก ยุคดิจิทัล”

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ รู้ทันโลก รู้ทันลูก ยุคดิจิทัล โดยจะมีการเสวนาในหัวข้อ Digital TV เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนพฤติกรรม อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ชวนผู้สนใจลงคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดคอร์สสอนภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน โดยเริ่มต้นปูพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น เน้นภาพรวมด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ การเขียน การฟัง และ การสนทนา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วิทยาลัยนานาชาติ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPUIC) จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ “Professional Business Presentation” ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPUIC) จัดโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ Professional Business Presentation ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 หัวข้อ การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 หัวข้อ การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่สร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและด้านวิชาการให้แก่นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิต อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการแข่งขัน สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม”

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 เรื่อง การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นักศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ลงพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อสามลด สามเพิ่ม ทางเลือกใหม่สู่ความยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการบูรณาการการบริหารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2556 เรื่อง บีเอ มธบ. แนะชุมชนแกล้งข้าว เพื่อสามลด สามเพิ่ม ทางเลือกใหม่สู่ความยั่งยืน อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดคอร์สหลักสูตรเตรียมสอบพิชิต TOEIC

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดคอร์สหลักสูตรเตรียมพร้อมสอบ TOEIC โดยเน้นการฝึกทำข้อสอบ Reading, Listening และ Grammer อ่านต่อ…

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ป.โท-เอก

บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ป.เอก ด้านนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มูลนิธิร่มฉัตร และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คุณสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มูลนิธิร่มฉัตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ดร.เลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อม ม.ร.ว.รมณียฉัตร แก้วกิริยา ที่ปรึกษาอธิการบดี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วจำนวน 50 เครื่องให้แก่ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ อ่านต่อ…

มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (นานาชาติ)

มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (นานาชาติ) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันประชัดกลอนสด ครั้งที่ 23 “สี่สิบห้าปีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์”

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการแข่งขันประชัดกลอนสด ครั้งที่ 23 สี่สิบห้าปีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยจะมีการประชันกลอนสด ประกวดแต่งบทร้อยกรอง สำหรับประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 07.00-17.00 อ่านต่อ…