ภาพข่าว: มรภ.สงขลา Road Show ประกันคุณภาพ


          สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัด Road Show การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๓ ของสำนักงานอธิการบดีและสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๘ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา มอบโล่เชิดชูเกียรติฯ ผู้นำนักศึกษา

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แสดงความยินดี ข้าราชการดีเด่น มรภ.สงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นางสาวอุไรวรรณ รัตนพงศ์ ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ที่ผ่านมา ณ อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา รับนักศึกษาปริญญาโท ปี ๕๔

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ใน ๔ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชุน สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ปี ๕๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ศูนย์สงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ กำหนดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๓-๖๙๓๓ ต่อ ๑๗๘ และ ๑๔๖ หรือ อ่านต่อ…

เลื่อนพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคใต้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เลื่อนกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ จากเดิมวันที่ ๑๐-๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๑๔ ๑๖ สิงหาคม อ่านต่อ…

ผลิตภัณฑ์ไม้อัดจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร งานวิจัยคณะวิทย์ฯ ทดแทนไม้จริงจากป่า

เพื่อบรรเทาปัญหาไม้จริงจากป่าไม้มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว ทีมวิจัยจากโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ, ดำหริ กองหาด, เกษม บิลก่อเด็ม, อนุชา อำรัน, ฟารีด ทักษิณาวาณิชย์ และ อกนิษฐ์ ข้งอุ่น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงานจัดหางานสงขลา จับมือ มรภ.สงขลา เปิดตลาดนัดแรงงานย่อย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา รับสมัครสอบเข้าศึกษา มรภ.ภาคใต้ ปี ๕๔

มรภ.สงขลา รับสมัครสอบเข้าศึกษา มรภ.ภาคใต้ ปี ๕๔มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครสอบวัดความสามารถพื้นฐานนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ มีนาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุม ๑ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะวิทย์ฯ มรภ.สงขลา สัมมนาเพิ่มทักษะศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการสัมมนา การพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หวังเพิ่มทักษะวิชาชีพ และเทคนิคทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ โดยมี นายบรรจง ทองสร้าง รองอธิการบดี อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา เปิดเวที “สุนทรียภาพยามเย็นฯ” โชว์ผลงาน นศ.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรม สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ส่งเสริมการแสดงผลงานทางวิชาชีพของนักศึกษา สร้างความเชื่อมั่นในการแสดงออก ดร.ครวญ บัวคีรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา เชิญชมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ในการใช้สถานที่จัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2554 ณ หอประชุม 1 อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา มอบปริญญากิตติมศักดิ์ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีการศึกษา 2552-2553 ได้แก่ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงานพบประชาชน จ.สงขลา

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กระทรวงแรงงานพบประชาชน จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สังขมณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้การต้อนรับ อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา แสดงความยินดีมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายสรรค์ อัศโดดร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมี ดร.พิพัฒน์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “SKRU OPENHOUSE” มรภ.สงขลา เปิดบ้านแนะนำหลักสูตร

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วยวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา SKRU OPENHOUSE เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา ประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สังขมณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา สัมมนา “นักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ฯ”

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาค กศ.บป. จัดสัมมนา นักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ พูดไทยไม่วิบัติ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการใช้ภาษากับนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี อ่านต่อ…

มรภ. สงขลา แสดงผลงาน “ราชภัฏวิชาการ’54” ควบจัด “คาราวานวิทยาศาสตร์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดงานราชภัฏสงขลาวิชาการ 54 และ คาราวานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบกิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์ อ่านต่อ…

แข่งจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 9 “จินตนาการ-แรงบันดาลใจ”นอกห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ คือรากฐานของการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ จึงเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สข.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันดำเนินการผ่านทางการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 9 อ่านต่อ…