โครงการ CA. SHORT FILM AWARDS

๑. คุณสมบัติผู้ประกวด
ผู้สมัคร เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ระดับปริญญาตรี ทีมละ ๓ - ๕ คน
๒. รูปแบบและกติกา
ผลิตภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด "เด็กวัด"
(๑) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีความยาว ๕ – ๗ นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) ไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ และไม่จำกัดเทคนิคการผลิตและการตัดต่อ ส่งผลงานในรูปแบไฟล์ .mpeg๒ , H.๒๖๔ ,mpeg๔ แบบ HD ๑๐๘๐P บันทึกลงแผ่น DVD DATA
(๒) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งโปสเตอร์ภาพยนตร์สั้น ขนาด ๒๗ x ๔๐ นิ้ว จำนวน ๑ แผ่น
(๓) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางสาขานิเทศศาสตร์ คณะว อ่านต่อ…


วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ เลื่อนเปิดเรียน 13 ธ.ค.นี้

ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบทำให้ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้ำท่วมสูงและขณะนี้น้ำเริ่มลดลง แต่ยังมีน้ำท่วมตามเส้นทางในบางจุด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่

ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์แห่งมณฑลยูนาน ให้ไปบรรยายวิชาการหัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ในบริบทการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย" อ่านต่อ…

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ เปิดหลักสูตรใหม่

ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามีเพิ่มมากขึ้นหลายแห่งเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาได้มาก อ่านต่อ…

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัยน้ำท่วม รองรับได้ไม่ต่ำกว่า 500 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี จัดตั้งศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกาศให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม สามารถเข้ามาพักอาศัยได้ที่ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ (อาคารอยู่ติดถนนพหลโยธิน) ซึ่งสามารถจุคนได้ไม่ต่ำกว่า 500 คน สำหรับผ ที่สนใจบริจาคสิ่งของ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. อ่านต่อ…

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อำนวยการหลักสูตรโดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พร้อมก้าวนำในอาเซียน

ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ในปี 2558 ที่ไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันการศึกษาทุกระดับต้องพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีอาเซียน อ่านต่อ…