รมว.พม. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

           พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้แทนจากหน่วยงานภาคประชาสังคม NGO จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ
          พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ร่างนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการน้อมนำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเ อ่านต่อ…

รมว.พม. เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมเร่งแก้ไขปัญหาการอุ้มบุญ

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาการอุ้มบุญ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว อ่านต่อ…

รมว.พม. มอบนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหาสังคมให้ผู้บริหาร พม.

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเบื้องต้นให้กับคณะผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว อ่านต่อ…

พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรูปแบบเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็ก

วันนี้ (๓ ก.ย.๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรูปแบบเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็ก เพื่อร่วมกันระดมความคิด อ่านต่อ…

พม. จัดงาน สมัชชาพัฒนาสังคมระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “พลังขับเคลื่อนสู่สังคมสมานฉันท์”

วันนี้ (๒๑ ส.ค.๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) จัดงาน สมัชชาพัฒนาสังคมระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ อ่านต่อ…

ปพม. ร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคมของ ESCAP ครั้งที่ ๓

วันนี้ (๑๘ ส.ค. ๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวคำปราศรัยในนามรัฐบาลไทย ภายใต้หัวข้อความเท่าเทียมกันทางเพศและเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง ในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคมของ อ่านต่อ…

ปพม. มอบนโยบายเรื่อง “ระบบติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด”

วันนี้ (๓๐ ก.ค.๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเรื่อง "ระบบติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด" ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารหลังใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว อ่านต่อ…

พม. จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวิถีชาติพันธุ์ แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗” ภายใต้แนวคิด “ชาติพันธุ์ร่วมใจ พัฒนาชาติไทย”

วันนี้ (๓๐ ก.ค.๕๗) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงาน มหกรรมวิถีชาติพันธุ์ แห่งประเทศไทย ประจำปี อ่านต่อ…

พม. จัดการแถลงข่าว งานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “พลังสตรีไทย พลังสามัคคี…สู่สากล”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการแถลงข่าว งานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ พลังสตรีไทย พลังสามัคคี…สู่สากล เพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท ความรู้ ความสามารถ อ่านต่อ…

พม. จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ อ่านต่อ…

พม. ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ แนวนโยบายการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

พม. ประชุมชี้แจงงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ต่อหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ต่อ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อ่านต่อ…

พม. จัดโครงการ “พม. เคลื่อนที่ : พม. ประสานชุมชน คืนความสุขให้คนสงขลา”

นางรัชนี สุดจิตร์ ผู้ตรวจราชการและโฆษกประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พม. เคลื่อนที่ : พม. ประสานชุมชน คืนความสุขให้คนสงขลา ณ โรงเรียนวัดเถรแก้ว ตำบลระวะ อำเภอระโนด อ่านต่อ…

ปพม. เปิดการประชุมเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป มุ่งให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่อาศัยในต่างประเทศ ให้ได้รับสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด การประชุมเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป พร้อมบรรยายพิเศษ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ผ่านระบบ VDO Conference มาที่ประเทศไทย ณ ห้องริบบิ้นขาว ชั้น ๓ ตึกสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อ่านต่อ…

พม. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลังใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว อ่านต่อ…

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ปี 57 พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยสถานการณ์ด้านครอบครัวในสังคมไทย

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยและสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 อ่านต่อ…

รองหัวหน้า คสช. ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้ผู้บริหาร พม.

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการทำงานให้ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

พม.ประกาศสืบหาบิดามารดา สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จำนวน ๑ ราย

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง จำนวน ๑ ราย ดังนี้
๑.เด็กชายกวิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๒ เดือน ๗ วัน รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาคพันธ์ อ่านต่อ…

พม. 100.5 ชวนประกวดบทความชิงที่นั่งร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่ มาเลเซีย

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ คลื่นข่าว F.M.100.5 News Network จัดกิจกรรม 100.5 Contest สังคมงอกงาม เพราะเราดูแล Scoop Hunter อ่านต่อ…

พม. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอ.พม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักมาตรฐานกากอรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…