ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการจ้างงาน – สร้างรายได้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ร่วมกับจังหวัดขับเคลื่อนมาตรการจ้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน ให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติในช่วงที่เกิดภัย รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 14 จังหวัด รวม 54 อำเภอ 274 ตำบล 2,487 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.32 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ แยกเป็น ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียง อ่านต่อ…

ปภ.ติวเข้มท้องถิ่นขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยระดับพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558" ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการความเสี่ยง อ่านต่อ…

ปภ. รายงานสถานการณ์ 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้รับผลกระทบจากคลื่นซัดฝั่งพร้อมระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมพื้นที่ภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นซัดฝั่ง 5 จังหวัด รวม 16 อำเภอ 40 ตำบล ได้แก่ นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ทั้งนี้ อ่านต่อ…

ปภ. ประสานจังหวัดรณรงค์งดทำนาปรัง – ขอความร่วมมือมิให้ลักลอบสูบน้ำจากแหล่งผลิตน้ำประปา

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดรับมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง อ่านต่อ…

ปภ. เตือนอันตรายจากการจุดประทัดประกอบพิธีกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการจุดประทัดประกอบพิธีกรรมในช่วงตรุษจีน จุดประทัดในที่โล่งแจ้ง ไม่อยู่ใกล้แหล่งเชื้อเพลิง ถังก๊าซ แนวสายไฟ และสถานีบริการน้ำมัน ห้ามดัดแปลงประทัดหรือจุดใส่ขวดแก้วหรือพลาสติก อ่านต่อ…

ปภ.จัดประชุมขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และเชื่อมโยงการปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 อ่านต่อ…

ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการจ้างงาน – สร้างรายได้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 27 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ร่วมกับจังหวัดขับเคลื่อนมาตรการจ้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่ 27 จังหวัด ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน ให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติในช่วงที่เกิดภัย อ่านต่อ…

ปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือ – ป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเข้มข้น ทั้งอัคคีภัย อุบัติภัยทางน้ำอุบัติเหตุทางถนน เน้นคุมเข้มพื้นที่จัดงานและสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อ่านต่อ…

ปภ.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

มุ่งลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 59 – สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2559 พิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 อ่านต่อ…

ปภ.เตือนประชาชนประกอบกิจกรรมด้วยความไม่ประมาท…ลดเสี่ยงอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนประชาชนระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยปิดวาล์วถังก๊าซและดับไฟให้สนิทหลังประกอบอาหาร ไม่จุดธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลและเผากระดาษเงินกระดาษทองในภาชนะทนไฟที่ปิดมิดชิด ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิงและวัสดุติดไฟง่าย การใช้อุปกรณ์ อ่านต่อ…

ปภ.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนมุ่งลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 59 – สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2559 พิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร" อ่านต่อ…

ปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือ – ป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเข้มข้น ทั้งอัคคีภัย อุบัติภัยทางน้ำ อุบัติเหตุทางถนน เน้นคุมเข้มพื้นที่จัดงานและสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 9 จังหวัดภาคใต้ เตรียมรับมือวาตภัย ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 5 – 9 ก.พ. 59

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 9 จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือวาตภัย ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว อ่านต่อ…

ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 14 จังหวัด พร้อมร่วมกับจังหวัด หน่วยทหารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วถึง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 14 จังหวัด รวม 55 อำเภอ 290 ตำบล 2,666 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อ่านต่อ…

ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 14 จังหวัด พร้อมร่วมกับจังหวัด หน่วยทหารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วถึง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 14 จังหวัด รวม 55 อำเภอ 290 ตำบล 2,666 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 9 จังหวัดภาคใต้ เตรียมรับมือวาตภัย ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 5 – 9 ก.พ. 59

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 9 จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือวาตภัย ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง…ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ใช้รถใช้ถนนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท เพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนและประสิทธิภาพในการขับรถลดลง ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อ่านต่อ…

ปภ.แนะป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยจากประทัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ก๊าซหุงต้มและเชื้อเพลิงประเภทอื่นประกอบอาหาร เลือกใช้เชิงเทียน กระถางธูปที่ทำจากวัสดุทนไฟ เผากระดาษเงินกระดาษทองในที่โล่งแจ้งหรือภาชนะทนไฟที่มีฝาปิดมิดชิด อ่านต่อ…

ปภ.จัดประชุม (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2559 พิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 ภายใต้แนวคิด "สัญจรปลอดภัย จิตสำนึกดีงาม ร่วมใจสืบสานประเพณี" อ่านต่อ…

ปภ.ขับเคลื่อนแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง มุ่งสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

ลดความเสี่ยงภัยยั่งยืน ภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)" กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็น อ่านต่อ…