ปภ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบแนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ในรอบ 5 ปี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน พร้อมกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะ 5 ปีข้างหน้าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างการสัญจรของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
          นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับต้นๆ ของโลก องค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนดให้ ค.ศ.2011 - อ่านต่อ…

ปภ.จัดสัมมนาผู้นำ อปพร.ประจำปี 2558 ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ – เสริมสร้างความเข้มแข็ง อปพร.

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดสัมมนา ผู้นำ อปพร. ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงาน อปพร. และร่วมกันกำหนด ทิศทางการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงบูรณาการให้เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกมิติ อ่านต่อ…

ปภ.จัดสัมมนาขับเคลื่อนแผน ปภ.ชาติ 58 สู่การปฏิบัติทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดสัมมนา การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อ่านต่อ…

ปภ.แนะขี่รถจักรยานอย่างปลอดภัย…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Momปั่นเพื่อแม่ เตรียมสภาพร่างกายและรถจักรยานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้สัญญาณมือทุกครั้งที่เปลี่ยนช่องทาง ใช้ความเร็วในระดับที่สามารถหยุดรถได้ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานภาวะฝนแล้งคลี่คลายเหลือ 2 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้สถานการณ์ภาวะฝนแล้งคลี่คลายลงจาก 10 จังหวัด เหลือ 2 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย และสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

มท. 2 สั่งการ ปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาภัยพิบัติช่วงฤดูฝนในเชิงรุก

มท.2 สั่งการ ปภ. บูรณาการหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มเชิงรุก พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนจัดทำฐานข้อมูลภัยพิบัติที่ครอบคลุมทุกด้าน ควบคู่กับการวางเครือข่ายการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การสั่งการแก้ไขปัญหา อ่านต่อ…

มท.1 กำชับ ปภ. ประสาน 15 จังหวัด ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2558

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน 15 จังหวัดภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจากฝนตกหนัก รวมถึงคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 5 9 สิงหาคม อ่านต่อ…

ปภ.รายงานภาวะฝนแล้งคลี่คลายเหลือ 3 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้สถานการณ์ภาวะฝนแล้งคลี่คลายลงจาก 10 จังหวัด เหลือ 3 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร สุโขทัย และสุพรรณบุรี อ่านต่อ…

มท.1กำชับ ปภ.ประสานจังหวัดรับมือภัยพิบัติเชิงรุก – ปรับมาตรการสอดคล้องสภาพเสี่ยงภัย

มท.1 กำชับ ปภ. ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเชิงรุก อย่างเข้มข้น และต่อเนื่องในทุกพื้นที่ พร้อมปรับมาตรการรับมือและจัดการภัยพิบัติให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นที่ มุ่งเน้นการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ อ่านต่อ…

ปภ.จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดสัมมนา ภัยจากแผ่นดินไหวกับความท้าทายในการเตรียมความพร้อมรับมือ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อ่านต่อ…

มท.ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล หารือร่วม ก.เกษตรฯ และ ก.ทรัพยากรฯ บูรณาการมาตรการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะฝนแล้ง

กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของรัฐบาล โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะมาตรการ จ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั้งทางตรงและทางอ้อม อ่านต่อ…

ปภ.จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดสัมมนา ภัยจากแผ่นดินไหวกับความท้าทายในการเตรียมความพร้อมรับมือ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นเวทีในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมพร้อมรับมือภัยจากแผ่นดินไหว อ่านต่อ…

ปภ.จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการภัยจากแผ่นดินไหวที่ครอบคลุมทุกมิติ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กำหนดจัดสัมมนา ภัยจากแผ่นดินไหวกับความท้าทายในการเตรียมความพร้อมรับมือ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว อ่านต่อ…

ปภ.จับมือ UNDP และ สศช. จัดสัมมนาพัฒนาประเทศไทย ให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดสัมมนาเชิงวิชาการเส้นทางสู่การพัฒนาประเทศไทยให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติพร้อมเปิดตัวชุดสื่อส่งเสริมความรู้ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ อ่านต่อ…

มท.1 กำชับ ปภ. ประสาน 15 จังหวัดภาคตะวันออก และภาคใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานผู้ว่าราชการจังหวัด 15 จังหวัดภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจากฝนตกหนัก รวมถึงคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 16 20 กรกฎาคม อ่านต่อ…

รัฐบาลขับเคลื่อน แผน ปภ.ชาติ 58 สู่การจัดการสาธารณภัยระดับสากล สร้างประเทศไทย “รู้รับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน”

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 สู่การจัดการสาธารณภัยระดับสากล โดยจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ก้าวใหม่ก้าวไกล ก้าวที่ปลอดภัย ก้าวไปกับแผน ปภ.ชาติ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

กปภ.ช. จัดสัมมนาแผน ปภ.ชาติ 58 ในวันที่ 16 ก.ค. 58 พร้อมบูรณาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ ก้าวใหม่ ก้าวไกล ก้าวที่ปลอดภัย ก้าวไปกับแผน ปภ.ชาติ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรามา อ่านต่อ…

มท.1 กำชับ ปภ. ประสาน 12 จังหวัดภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 8 – 13 ก.ค.58

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานผู้ว่าราชการจังหวัด 12 จังหวัดภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจากฝนตกหนัก รวมถึงคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 8 13 กรกฎาคม อ่านต่อ…

ปภ.ลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – อุทกภัยอย่างยั่งยืน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก องค์การบริหารส่วนตำบล สวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี และบริษัท อีโคมารีน จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม อ่านต่อ…

ปภ.จับมือเครือข่ายเพื่อพัฒนางานกู้ภัยให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล ในระหว่างวันที่ 6 8 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนางานกู้ภัยให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อ่านต่อ…