ปภ. กำหนดแนวปฏิบัติการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดทำแนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดผู้มีอำนาจในการประกาศฯ พร้อมแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัย ในพื้นที่ ทำให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม และครอบคลุมทุกมิติ
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทบทวนแนวทางในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้หน่วย อ่านต่อ…

ปภ.เตือนอันตรายจากการนอนหลับในรถที่สตาร์ทเครื่องยนต์

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนอันตรายจากการนอนหลับในรถที่สตาร์ทเครื่องยนต์ ทำให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในห้องโดยสาร เมื่อสูดดมเข้าสู่ร่างกาย ในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากจำเป็นต้องนอนในรถ อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้การป้องกันและรับมือภัยในช่วงฤดูหนาว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเรียนรู้การป้องกันและรับมือภัยในช่วงฤดูหนาว โดยเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ไม่ก่อกองไฟให้ความอบอุ่นในบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟบริเวณป่า อ่านต่อ…

ปภ.ประสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับมือสภาพอากาศหนาวเย็น ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือมีสภาพอากาศแปรปรวน ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนัก

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมรับมือสภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดลง 4 6 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ เตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน ฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังในจังหวัดภูเก็ต พร้อมแจ้งเตือนจังหวัดเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน – วางแผนรองรับสภาพอากาศหนาวเย็น

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำท่วมขังบริเวณอำเภอเมืองภูเก็ต ปัจจุบันสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย ขณะที่ประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกและบางจังหวัดในภาคกลาง อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือสภาพอากาศหนาวเย็น ส่วนภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนตกหนัก ในช่วงระหว่างวันที่ 23 – 24 พ.ย.59

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ตอนบน ของประเทศเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 4 6 องศาเซลเซียส และบางจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 23 24 พ.ย.59 อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยดำเนินการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว พร้อมจัดเตรียมและกำหนดพื้นที่แจกจ่ายเครื่องกันหนาวอย่างชัดเจน มุ่งจัดสรรเครื่องกันหนาวอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อ่านต่อ…

ปภ.แนะรู้ทัน – ป้องกัน – รับมือภัยช่วงฤดูหนาว…ดำเนินชีวิตปลอดภัย

ฤดูหนาวมีสภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง เมื่อเกิดไฟป่าและเพลิงไหม้ ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม ประกอบกับมีหมอกปกคลุมเส้นทาง จึงบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อีกทั้งสภาพอากาศที่หนาวเย็น ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 2 จังหวัด พร้อมแจ้งเตือนจังหวัดริมฝั่งแม่น้ำและท้ายเขื่อนอุบลรัตน์เตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้น

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำเกินความจุเขื่อน คิดเป็นร้อยละ 104 ของความจุเขื่อน ทำให้ต้องระบายน้ำออกจากเขื่อน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรริมฝั่งแม่น้ำและบริเวณท้ายเขื่อน ใน 2 จังหวัด รวม 8 อำเภอ ปภ. อ่านต่อ…

ปภ.ประชุมกำหนดแนวทางเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกั อ่านต่อ…

ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับอากาศเย็น พร้อมประสานจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยจากฝนตกหนักบางแห่ง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือกับสภาพอากาศหนาวเย็น โดยสำรวจและจัดทำบัญชีความต้องการเครื่องนุ่งห่ม กันหนาวเพื่อวางแผนการแจกจ่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังคง มีฝนตกหนักบางแห่ง อ่านต่อ…

ปภ.แนะช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างถูกวิธี…ลดเสี่ยงอันตรายร้ายแรง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างถูกวิธี โดยประเมินสถานการณ์จากสภาพแวดล้อมและสภาพการจราจรของจุดเกิดเหตุ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ร่วมใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวัง อ่านต่อ…

ปภ.มุ่งขับเคลื่อนกลไกการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุที่เป็นระบบ สร้างมาตรฐานการสัญจร…สู่ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2559ภายใต้แนวคิด "การรักษาทางการแพทย์ การสืบสวน และความยุติธรรม" (Vital post crash actions อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานี ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตร พร้อมประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับมืออากาศหนาวเย็น ภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตก

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานี เริ่มคลี่คลายแล้ว ระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง ยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตรในบางแห่ง ขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นและหมอกปกคลุมในช่วงเช้า ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกได้ในระยะนี้ ซึ่ง ปภ. อ่านต่อ…

ปภ.มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้แนวคิด “การดำเนินการภายหลังเกิดอุบัติเหตุ : การรักษาทางการแพทย์ การสืบสวน และความยุติธรรม”

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) โดยในปี พ.ศ.2559 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มุ่งเน้นขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด ระดับน้ำเริ่มลดลง พร้อมประสานจังหวัดตอนบนเตรียมรับมืออากาศหนาวเย็น ส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังมีฝนตกในระยะนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยใน 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก อุทัยธานี และกระบี่ ปัจจุบันระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง ยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตรในบางแห่ง ขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในช่วงเช้า ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกในระยะนี้ อ่านต่อ…

ปภ.แนะช่วยเหลือคนจมน้ำอย่างถูกวิธี…ลดเสี่ยงอันตรายร้ายแรง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการช่วยเหลือ คนจมน้ำอย่างถูกวิธี โดยตะโกนบอกให้ผู้ที่ว่ายน้ำเป็นเข้าช่วยเหลือคนจมน้ำ โยนอุปกรณ์ชูชีพหรือสิ่งของที่ลอยน้ำได้ ให้คนที่จมน้ำจับหรือยึดเกาะ ยื่นวัสดุต่างๆ ให้คนจมน้ำยึดจับและลอยตัวเข้าฝั่ง อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 5 จังหวัด ภาคเหนือ เตรียมรับมือดินถล่มและดินไหล ช่วงวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2559

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน และตาก รวม 21 อำเภอ เตรียมพร้อมรับมือ ฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 11 12 พฤศจิกายน 2559 อาจทำให้เกิดดินถล่มและดินไหลได้ โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ อ่านต่อ…

ปภ.วางมาตรการเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัยเชิงรุก…สร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเข้มงวดการผลิต จำหน่าย และจุดพลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอยให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อ่านต่อ…

ปภ.แนะหลักปฏิบัติขับรถผ่านเส้นทางหมอกควันปกคลุม…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะหลักปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางหมอกควันปกคลุมอย่างปลอดภัย โดยเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก ไม่เปิดใช้ไฟสูง ไม่เปิดใช้ไฟฉุกเฉิน ไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ขับรถให้อยู่กึ่งกลางช่องทางจราจร ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน อ่านต่อ…