ปภ.จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดสัมมนา “ภัยจากแผ่นดินไหวกับความท้าทายในการเตรียมความพร้อมรับมือ” ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นเวทีในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมพร้อมรับมือภัยจากแผ่นดินไหว แก่ประชาชน อีกทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการจัดการภัยจากแผ่นดินไหวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
          นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดการสัมมนา “ภัยจากแผ่นดินไหวกับความท้าทายในการเตรียมความพร้อมรับมือ” กล่าวว่า แม้ประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลาง การเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ แต่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กถ อ่านต่อ…

มท.ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล หารือร่วม ก.เกษตรฯ และ ก.ทรัพยากรฯ บูรณาการมาตรการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะฝนแล้ง

กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของรัฐบาล โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะมาตรการ จ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั้งทางตรงและทางอ้อม อ่านต่อ…

ปภ.จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดสัมมนา ภัยจากแผ่นดินไหวกับความท้าทายในการเตรียมความพร้อมรับมือ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นเวทีในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมพร้อมรับมือภัยจากแผ่นดินไหว อ่านต่อ…

ปภ.จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการภัยจากแผ่นดินไหวที่ครอบคลุมทุกมิติ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กำหนดจัดสัมมนา ภัยจากแผ่นดินไหวกับความท้าทายในการเตรียมความพร้อมรับมือ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว อ่านต่อ…

ปภ.จับมือ UNDP และ สศช. จัดสัมมนาพัฒนาประเทศไทย ให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดสัมมนาเชิงวิชาการเส้นทางสู่การพัฒนาประเทศไทยให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติพร้อมเปิดตัวชุดสื่อส่งเสริมความรู้ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ อ่านต่อ…

มท.1 กำชับ ปภ. ประสาน 15 จังหวัดภาคตะวันออก และภาคใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานผู้ว่าราชการจังหวัด 15 จังหวัดภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจากฝนตกหนัก รวมถึงคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 16 20 กรกฎาคม อ่านต่อ…

รัฐบาลขับเคลื่อน แผน ปภ.ชาติ 58 สู่การจัดการสาธารณภัยระดับสากล สร้างประเทศไทย “รู้รับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน”

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 สู่การจัดการสาธารณภัยระดับสากล โดยจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ก้าวใหม่ก้าวไกล ก้าวที่ปลอดภัย ก้าวไปกับแผน ปภ.ชาติ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

กปภ.ช. จัดสัมมนาแผน ปภ.ชาติ 58 ในวันที่ 16 ก.ค. 58 พร้อมบูรณาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ ก้าวใหม่ ก้าวไกล ก้าวที่ปลอดภัย ก้าวไปกับแผน ปภ.ชาติ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรามา อ่านต่อ…

มท.1 กำชับ ปภ. ประสาน 12 จังหวัดภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 8 – 13 ก.ค.58

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานผู้ว่าราชการจังหวัด 12 จังหวัดภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจากฝนตกหนัก รวมถึงคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 8 13 กรกฎาคม อ่านต่อ…

ปภ.ลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – อุทกภัยอย่างยั่งยืน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก องค์การบริหารส่วนตำบล สวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี และบริษัท อีโคมารีน จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม อ่านต่อ…

ปภ.จับมือเครือข่ายเพื่อพัฒนางานกู้ภัยให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล ในระหว่างวันที่ 6 8 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนางานกู้ภัยให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อ่านต่อ…

มท.1 กำชับ ปภ. ประสาน 11 จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 24 – 28 มิ.ย. 58

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมพร้อมรับมือจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจากฝนตกหนัก รวมถึงคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 24 – 28 มิ.ย. อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน 41 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานตั้งแต่วันที่ 6 15 เมษายน 2558 มีจังหวัดได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 41 จังหวัด 123 อำเภอ 285 ตำบล 1,094 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 8,505 หลัง อ่านต่อ…

มท.1 กำชับ ปภ. ประสาน 53 จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 21 – 24 เมษายน 2558

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน 53 จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน อ่านต่อ…

ปภ.แนะคนพร้อม รถพร้อม ตรวจสอบเส้นทาง…เดินทางช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 29 จังหวัด

มท.1 สั่งการ ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแผนบูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 เชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติ โดยสำรวจปริมาณน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรอง ไว้ล่วงหน้า อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 28 จังหวัด

มท.1 สั่งการ ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแผนบูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 เชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติ โดยสำรวจปริมาณน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรอง ไว้ล่วงหน้า อ่านต่อ…

ปภ. จัดงาน วัน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2558 เชิดชูอาสา สมัครจิตอาสาภาคประชาชน ขับเคลื่อน อปพร. สร้างเมืองไทยปลอดภัยจากภัยพิบัติ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดงานวัน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 22 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อเชิดชูเกียรติ อปพร. ที่เสียสละอุทิศตนปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ อ่านต่อ…

มท. 1 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือ คุมเข้มการเผาในพื้นที่ ลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยคุมเข้มไม่ให้ มีการเผาในพื้นที่เสี่ยง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในช่วงวิกฤตไฟป่าหมอกควันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ อ่านต่อ…

มท. 1 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือ คุมเข้มการเผาในพื้นที่ ลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยคุมเข้มไม่ให้ มีการเผาในพื้นที่เสี่ยง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในช่วงวิกฤตไฟป่าหมอกควันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ อ่านต่อ…