ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 8 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัย – ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี กำแพงเพชร สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ชัยนาท และตาก รวม 26 อำเภอ 187 ตำบล 1,045 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 43,633 ครัวเรือน 121,317 คน ผู้เสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ มุ่งดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิด อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 9 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัย – ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี กำแพงเพชร สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ชัยนาท ตาก และพิจิตร รวม 32 อำเภอ 212 ตำบล 1,211 หมู่บ้าน 3 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 51,669 ครัวเรือน 140,579 คน อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 34 จังหวัดริมแม่น้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง น้ำไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลันในช่วงวันที่ 15 – 30 ต.ค. 60

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 34 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณริมแม่น้ำลาว แม่น้ำยม แม่น้ำปิง แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น อ่านต่อ…

ปภ.ชี้แจงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีแยกเป็น ด้านการดำรงชีพ ได้แจกจ่ายถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยทั้งผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน อ่านต่อ…

ปมท. สั่งการ 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

กระทรวงมหาดไทย สั่งการ 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในช่วงเดือนตุลาคม ธันวาคม 2560 โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด อ่านต่อ…

กอปภ.ก. บูรณาการทุกหน่วยงานบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย กำชับจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก.) เพื่อติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และสถานการณ์อุทกภัย โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยเชิงรุกครอบคลุมทุกมิติ อ่านต่อ…

ปภ.แนะการใช้งานบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย…ห่างไกลอุบัติเหตุ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีใช้งานบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย โดยหากบันไดเลื่อนมีอาการผิดปกติให้เลี่ยงการใช้งาน ก้าวเท้าให้พอดีกับขึ้นบันไดเลื่อน ไม่วางเท้าบนเส้นเหลือง ก้าวเท้าออกจากบรรไดเลื่อนด้วยความระมัดระวัง ขณะยืนบนบันไดเลื่อน อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตน อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย โดยติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ พร้อมปฏิบัติตามประกาศเตือนภัย อย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ จะได้อพยพหนีภัยอย่างทันท่วงที อ่านต่อ…

ปภ. ประสาน 53 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมพร้อมรับมือฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 10 – 11 ต.ค. 60

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 51 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมพร้อมรับมือฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และมีลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2560 อ่านต่อ…

ปภ. รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและกำแพงเพชรพร้อมประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสถานการณ์น้ำใน 8 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี และกำแพงเพชร รวม 4 อำเภอ 16 ตำบล 63 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,848 ครัวเรือน 8,440 คน โดย ปภ. อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและกำแพงเพชร

พร้อมประสานจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก รับมือฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางพื้นที่ในระยะนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำไหลหลาก ใน 2 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี และกำแพงเพชร รวม 3 อำเภอ 13 ตำบล 47 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 646 อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการขับรถ ผ่านเส้นทางน้ำท่วม โดยปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้ความเร็วต่ำ รักษาความเร็วให้อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่เร่งเครื่องยนต์ กรณีรถยนต์เกียร์ธรรมดา ให้ใช้เกียร์ 1 หรือเกียร์ 2 รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ ควรใช้เกียร์ L ลดการใช้เบรก อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังใน 2 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในระยะนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังใน 2 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี และลำปาง รวม 7 อำเภอ 21 ตำบล 67 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม”คลองสวยน้ำใส” ณ ชุมชนทองแท้ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๔ ตุลาคม 2560 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม"คลองสวยน้ำใส" ณ ชุมชนทองแท้ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองคลองหลวง อ่านต่อ…

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอลำลูกกา (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ ๑

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอลำลูกกา (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ ปทุมธานี เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากภาวะฝนตกหนัก

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ ปทุมธานี เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากภาวะฝนตกหนักช่วง ๓-๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลอัตราการสูบ ๒๘,๐๐๐ ลิตร/นาที อ่านต่อ…

ปภ.เตือนอันตรายจากการตกแต่งอาคาร…เพิ่มความเสี่ยงเพลิงไหม้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในงานตกแต่งอาคาร โดยผู้ปฏิบัติงานควรจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่เดินสายไฟแบบชั่วคราว ห้ามทาสี หรือพ่นสีบริเวณที่มีการเชื่อมโลหะ อ่านต่อ…

ปภ.เตือนอาการผิดปกติของรถและอุปกรณ์ประจำรถ หมั่นสังเกต – รีบแก้ไข…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

อาการผิดปกติของรถและอุปกรณ์ประจำรถเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่นำรถไปตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพราะความบกพร่องของรถยนต์อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะผู้ขับขี่สังเกตอาการผิดปกติของรถและอุปกรณ์ประจำรถ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังใน 3 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในระยะนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในจังหวัดปราจีนบุรี เชียงราย และบุรีรัมย์ รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 12 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ ปภ. อ่านต่อ…

ปภ. ประสานจังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ในช่วง 4 – 6 ต.ค. 60

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ อาจให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินถล่ม ในช่วงวันที่ 4 6 ตุลาคม 2560 อ่านต่อ…