ปภ. จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือหน่วยงานทุกระดับในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เชื่อมโยงการอำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัย และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)"  อ่านต่อ…

ปภ. จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ…

ศปถ.กำชับจังหวัดเข้มข้นสายหลัก ดูแลสายรอง คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ เพื่อสร้างสงกรานต์ปลอดภัย

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 11 เมษายน 2560 เกิดอุบัติเหตุ 409 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 33 ราย ผู้บาดเจ็บ 420 คน กำชับการบังคับใช้กฎหมายจราจร และคำสั่ง คสช. อย่างเคร่งครัด เน้นการปฏิบัติการในเส้นทางสายหลัก อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้ป้องกัน แก้ไขเหตุฉุกเฉิน เพิ่มความระมัดระวังในการเล่นน้ำ…เที่ยวทะเลปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนที่วางแผนท่องเที่ยวทะเลในช่วงฤดูร้อน ตรวจสอบสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่เล่นน้ำในพื้นที่หรือช่วงเวลาเสี่ยงอันตราย อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย นายชุมพล พิชญชัย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย และ นายวิทยา ประภัสสร ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการ อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 11 เมษายน 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดปทุมธานี มีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและมีการจัดนิทรรศการความปลอดภัยทางถนน ณ อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการ “ฝึกอบรมพิเศษ หลักสูตร พลอาสาสมัครหญิง”

วันที่ 10 เมษายน 2560 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการฝึกอบรมโครงการ "ฝึกอบรมพิเศษ วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" หลักสูตร อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายชุมพล พิชญชัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดนนทบุรี อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 เมษายน 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายปภินวิช ละอองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หมวดการทางหลวงบางปะอิน ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองจิก อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 8 เมษายน 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยรถกู้ภัย และรถไฟฟ้าส่องสว่าง ร่วมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

วันที่ 10 เมษายน 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายชุมพล พิชญชัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการ เข้าร่วมรับฟังพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมเปิดบริการตรวจเช็ครถยนต์ โครงการบริการตรวจเช็ครถยนต์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

วันที่ 3 เมษายน 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดจุดบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เพื่อให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 เป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อม อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้อาคาร 4 ชั้น จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร รถดับเพลิงชนิดหอน้ำความสูง 37 เมตร และรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมโครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืช ทุ่งหลวงรังสิต

วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิด "โครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืช ทุ่งหลวงรังสิต" ณ ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งทิศใต้ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 90 เมตร

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งาน การซ่อม และการบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 90 เมตร จำนวน 6 คน ระหว่างวันที่ 27 31 มีนาคม 2560 ณ อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 27 มีนาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายปภินวิช ละอองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี (ศปถ.จังหวัด) ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ 60 จังหวัดสระบุรี

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อ่านต่อ…