นิด้ารับสมัครป.โท MPPM รุ่น 21 เตรียมผู้บริหารรับ AEC

          โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เวลา อันเป็นผลมาจากการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดการภาครัฐ การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดการลงทุนและการแข่งขันสูง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคนิคการบริหารแบบใหม่ของภาคเอกชน และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม AEC (Asian Economy Community) ได้ผลักดันให้ผู้บริหารจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ด้านการจัดการ วางแผนกลยุทธ์ การบริหารลัฒนาคนอย่างมืออาชีพ
          รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมนักบริหารยุคใหม่ให้ปรับตัวและพัฒนา ตนเองได้ โดยเฉพาะในยุค AEC นี้ ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร อ่านต่อ…

นิด้า’ คาดเศรษฐกิจไทยโค้งสุดท้ายปลายปีโตร้อยละ 3.5 รับแรงหนุนจากปัจจัยภายนอกช่วยเสริม

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM (นิด้า) มองเหตุการณ์ก่อการร้ายในฝรั่งเศส กระทบเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกาจากปัจจัยการชะลอตัวด้านการท่องเที่ยว ส่งผลนักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้ามาท่องเที่ยวในเอเชียมากขึ้น ระบุไทยน่าจะได้รับผลเชิงบวกในภาคการท่องเที่ยวและจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 อ่านต่อ…

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจฯ “ที่มาของนายกรัฐมนตรี”

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ที่มาของนายกรัฐมนตรี" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 18 พฤศจิกายน 2558 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ อ่านต่อ…

ก.ล.ต. ร่วมกับนิด้าและมอร์นิ่งสตาร์เผยผลงานวิจัย “การลงทุน…ความหวังกับความจริง”

ก.ล.ต. เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยผู้วิจัยของ ก.ล.ต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และมอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ในงานสัมมนา SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 10/2558 ภายใต้หัวข้อ "การลงทุนความหวังกับความจริง"ก.ล.ต. จัดงานสัมมนา SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 10/2558 เผยแพร่ผลงานวิจัย 3 อ่านต่อ…

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า จัดสัมมนา “นวัตกรรมการสร้างแบรนด์ให้โดนดีดัง: Branding on the Move” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต อ่านต่อ…

นิด้า เปิดรับ ป.โท หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 30 (รับจำนวนจำกัด)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ศึกษานอกเวลาราชการ(เลือกวันเรียนได้) อ่านต่อ…

นิด้า’เปิดรับ ป.โท หลักสูตร MPPM รับสิทธิ์อบรมหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่รองรับ AEC

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) รุ่นที่ 21 พิเศษ! ผู้สมัครวันนี้ได้รับสิทธิพิเศษอบรมหลักสูตร ‘นักบริหารยุคใหม่เพื่อรองรับAEC’ ฟรี จำนวน 24 ชั่วโมง พร้อมรับใบประกาศนียบัตร อ่านต่อ…

นิด้า ขอเชิญประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559

นิด้า ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งบทความวิจัยระดับชาติ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ 13 สาขาวิชาและกรณีศึกษาเข้าประกวด- รัฐประศาสนศาสตร์- บริหารธุรกิจ- พัฒนาการเศรษฐกิจ- สถิติประยุกต์- พัฒนาสังคม- การจัดการสิ่งแวดล้อม- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์- ภาษาและการสื่อสาร- วิทยาการคอมพิวเตอร์- อ่านต่อ…

นักบริหารไม่ควรพลาด นิด้า เปิดรับ ป.โท MPA ภาคพิเศษ รุ่นที่ 30

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (ประสบการณ์ 1 ปี ศึกษานอกเวลาราชการ) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 ตั้งแต่บัดนี้ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ่านต่อ…

นิด้าขอเชิญฟังบรรยาย หัวข้อ “ประเด็นวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนตามกรอบนโยบายของรัฐบาล”

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ "ประเด็นวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนตามกรอบนโยบายของรัฐบาล" โดย พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ…

นิด้า ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2559

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559กำหนดการ- หมดเขตส่งบทความเพื่อพิจารณา 29 ธันวาคม 2558- ประกาศผลการคัดเลือกบทความ 29 มกราคม 2559- อ่านต่อ…

Gossip News: ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ โดยประเดิมภารกิจชิ้นแรกจัดงานครบรอบ 20 ปีของหลักสูตร MPPM ปลายเดือนนี้…

หลังปลุกปั้นหลักสูตร MPA นิด้า จนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมมานาน ล่าสุด’รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์’ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตร ‘การจัดการภาครัฐและเอกชน’ หรือ MPPM ซึ่งเป็นอีกหลักสูตรเด่นของรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า อ่านต่อ…

นิด้า’ชวนร่วมงานเสวนา X-RAY START UP’ เจาะลึกการตลาดสายพันธุ์ใหม่ เข้าใจคนวัยดิจิทัล

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานเสวนาเชิงอภิปราย X-RAY START UP เจาะลึกการตลาดสายพันธุ์ใหม่ เข้าใจคนวัยดิจิทัล ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ ๑๑.๓๐ น. ณ ห้อง ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารสยามบรมราชกุมารี ภายในงานพบกับ คุณยอด ชินสุภัคกุล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิด้า’ มองเศรษฐกิจไทยหลังเปิด AEC

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ขวาสุด) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก (ซ้ายสุด) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาเรื่อง ‘ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทยหลังเปิด AEC’ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิด้า’ มองเศรษฐกิจไทยหลังเปิด AEC

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ขวาสุด) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก (ซ้ายสุด) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาเรื่อง ‘ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทยหลังเปิด AEC’ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิด้า’ โชว์ของเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธุ์วิริยะกุล (ที่ 6 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (ที่ 7 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลเรียงความ อ่านต่อ…

นิด้า’ เชิญร่วมงานเสวนา “ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทยหลังเปิด AEC”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะจัดงานแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยหลังเปิด AEC" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ อ่านต่อ…

นิด้า จัดเสวนาวิชาการ “ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทยหลังเปิด AEC”

ด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับศิษย์เก่า MPA NIDA (รุ่น25 ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) มองเห็นโอกาสเติบโตในด้านการค้า การลงทุน ที่ช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ภายหลังจากก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุน และแรงงานอย่างเสรี อ่านต่อ…

นิด้า จัด 50 ปี พศ.สัมพันธ์ ชวนผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ ฟรี!!

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "50 ปี พศ.สัมพันธ์" โดย คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ "การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาไทย : ปัญหาและความท้าทาย" วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารีลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ อ่านต่อ…

‘นิด้า’ เชิญฟังปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานฉลองครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ มาเป็นประธานเปิดงานและร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อ่านต่อ…