‘นิด้า’ เปิดอบรมหลักสูตร AMM เปิดโลกทัศน์ผู้บริหาร เพิ่มพูนทักษะการจัดการสมัยใหม่รับ Thailand 4.0

           คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง" (วบส.) รุ่น1 หรือ Advanced Master of Management Program (AMM) โดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก การเงิน และตลาดทุน ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่มุ่งการปฏิรูปประเทศเพื่อพัฒนาไปสู่ "ความมั่นคง ความ มั่งคั่ง และความยั่งยืน" ตามแนวทางนโยบาย Thailand 4.0 โ อ่านต่อ…

นักเศรษฐศาสตร์นิด้าชี้ เศรษฐกิจไทยปี 61 เติบโต 4.0%-4.5% รับปัจจัยบวกทั้งในและนอกประเทศช่วยหนุน ดันดัชนีหุ้นพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM NIDA มองภาครัฐยังต้องเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 61 เสริมการท่องเที่ยวและการส่งออกที่เฟื่องฟูตามปัจจัยและกำลังซื้อจากภายนอกประเทศ แนะรัฐเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ประโยชน์จาก AEC และ FTA กับยุโรป คาดปี 61 เติบโตได้ 4.0% – 4.5% อ่านต่อ…

สัมมนาเชิงวิชาการ “Change to Shine: สื่อเปลี่ยน คนต้องปรับ”

ด้วยคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 9-10 ในรายวิชานวัตกรรมการจัดการทางการสื่อสาร (นน8002) จะจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ""Change to Shine: สื่อเปลี่ยน คนต้องปรับ"" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่านต่อ…

สื่อมวลชนถึงเวลาปรับเปลี่ยนตัวเอง: เมื่อสื่อเปลี่ยน คนต้องปรับ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ในปัจจุบันคนเราสื่อสารกันด้วยความสะดวกและรวดเร็ว แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสแป้นพิมพ์ ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ทั้งจริงและเท็จเกิดการหลั่งไหลจนล้น เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตส่งผลให้เกิดสื่อรูปแบบใหม่ เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ อ่านต่อ…

MPPM NIDA แนะรัฐเร่งเบิกจ่ายงบปี 61 หวังกระจายเงินลงรากหญ้า ช่วยกระตุ้น ศก.โค้งสุดท้ายปลายปี

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM NIDA แนะรัฐชูนโยบายการคลัง เร่งเบิกจ่ายงบปี 61 ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พ.ร.บ.ระเบียบฉบับใหม่ หวังช่วยกระจายเงินลงสู่ระดับรากหญ้า ผ่านการพัฒนโครงการในท้องถิ่น พร้อมต่อยอดภาคการท่องเที่ยวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน เพื่อหนุนกำลังซื้อภาคครัวเรือน อ่านต่อ…

‘MPPM นิด้า’ ขยายรับ ป.โท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รองรับศก. Thailand 4.0

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (MPPM NIDA) ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา (กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 23) สำหรับนักบริหารและผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2560 อ่านต่อ…

นิด้า จัดปาฐกถาพิเศษ ‘ฟินเทค นวัตกรรมการเงินขับเคลื่อนประเทศไทย’

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (M.P.A) จัดงาน ‘Fintech นวัตกรรมการเงินขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0’ ซึ่งภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ ‘Fintech นวัตกรรมการเงินขับเคลื่อนประเทศไทย’ โดย ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย อ่านต่อ…

นิด้า ปั้นเครือข่าย ชุมชนต้นแบบ กทม. จัดการขยะ – น้ำทิ้ง

ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวบรรยายในงานอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จัดโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า ว่า ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิด้าลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์

ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และ พลตรี กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยบุลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงพื้นที่มอบเงินที่ได้รับการบริจาคจากนักศึกษาเก่า อาจารย์ อ่านต่อ…

“นิด้า” ปั้นโครงการ “YES for YOU” ปลุกพลังเยาวชนรุ่นใหม่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับโท-เอก และผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งการให้บริการวิชาการ มีเจตนารมณ์สำคัญประการหนึ่ง คือ การสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อ่านต่อ…

‘รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า’ รับ ป.โท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับนักบริหาร รับสิทธิ์อบรมหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่รองรับ Thailand 4.0

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM Executive Program) รุ่นที่ 23 (กรุงเทพมหานคร) เหมาะสำหรับนักบริหารและผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปี และผู้สมัครวันนี้จะได้รับสิทธิพิเศษอบรมหลักสูตร อ่านต่อ…

ฟรี! โค้ชชิ่ง สำหรับ STARTUP “เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ส่งออกสินค้าไปทั่วโลกง่าย ๆ ด้วย eBay รุ่น 2”

ฟรี! โค้ชชิ่ง สำหรับ STARTUP "เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ส่งออกสินค้าไปทั่วโลกง่าย ๆ ด้วย eBay รุ่น 2"..ให้คุณได้เจอโลก และให้โลกได้เจอคุณโดย คุณบุญพันธุ์ บุญประยูร ผู้จัดการอีเบย์ประจำประเทศไทยวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ…

ฟรี! โค้ชชิ่งสำหรับ Startup “ถอดสมการความสำเร็จธุรกิจสตาร์ทอัพ Social Enterprise”

Local Alike .. ถอดสมการความสำเร็จธุรกิจสตาร์ทอัพ Social Enterprise คว้ารางวัลระดับโลกโค้ชชิ่งโดย คุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Local Alikeวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ถนนเสรีไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิด้าดูงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ. ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ รุ่นที่ 32 เข้าศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล โดยมี คุณอรุษ นวราช อ่านต่อ…

‘MPPM นิด้า’ เปิดรับ ป.โท ‘การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน’ สำหรับนักบริหาร

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศูนย์ชลบุรี (บางละมุง) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร MPPM Executive Program รุ่นที่ 7 เหมาะสำหรับนักบริหารและผู้มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี อ่านต่อ…

ฟรี! โค้ชชิ่ง ทำแผนธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย..ปั้นแบรนด์ให้เด่น เน้นยอดขาย

ฟรี! โค้ชชิ่ง สำหรับ Startup "ทำแผนธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย..ปั้นแบรนด์ให้เด่น เน้นยอดขาย"โดย คุณสกนธ์พัฒน์ อดุลยธรรม CEO Flyingcommaที่ปรึกษาธุรกิจ สร้างแบรนด์ สร้างยอดขาย ตลาดออนไลน์ พัฒนาเทคโนโลยี และออกแบบดีไซน์วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อ่านต่อ…

ฟรี! สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ Startup กับนิด้า

* โค้ชชิ่งฟรี! โดยที่ปรึกษามืออาชีพ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA UBI)* เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ฟรี! ที่จัดโดย NIDA UBI* เข้าร่วมกิจกรรม Business Networking ฟรี! ที่จัดโดย NIDA UBIสมัครฟรี! คลิก https://goo.gl/c0BJbSหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อ่านต่อ…

MPPM NIDA ชี้รัฐขยายวงเงินการจัดสรรงบประมาณแบบขาดดุลเพิ่มขึ้น 6.1% หวังกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเน้นพัฒนาคนรับ Thailand 4.0

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM NIDA ประเมินการจัดสรรงบประมาณปี 61 แบบขาดดุลเพิ่มขึ้น 6.1% เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงนโยบาย การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน และการปรับสมดุลและพัฒนาบริหารการจัดการภาครัฐ รับการขับเคลื่อนThailand 4.0 ชี้รายจ่ายด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น 20.2% ปูพรมลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน อ่านต่อ…

อพท. จับมือนิด้าจัดหลักสูตรท่องเที่ยวยั่งยืนปั้นคนรุ่นใหม่

อพท. ผนึกนิด้าจัดทำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ ตอกย้ำเป็นองค์กรแห่งองค์ความรู้พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อ่านต่อ…

โค้งสุดท้ายก่อนสอบ ก.พ. 3-4 มิ.ย. 60

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด เปิดติวเข้ม ก.พ.ครั้งที่ 11 โค้งสุดท้ายก่อนสอบ ก.พ.วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สามารถลงทะเบียนติวฟรีได้ที่ อ่านต่อ…