นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ และภาคพิเศษ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ และภาคพิเศษ
- ป.โท ภาคปกติ เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 13 พ.ค. 59
- ป.โท ภาคพิเศษ เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 29 เม.ย. 59
- ป.เอก เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 17 มิ.ย. 59
1. นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด (Innovative Marketing Communication – IMC) และ
2. นวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล (Innovative Digital Communication Management – IDC)
3. นวัตกรรมการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ
(Innovative Management for Communication and Information Technology Public Policy – ICT)
4. นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Innovative Communication for Sustainable Development – ICD)
รายละเอียดตาม Link ด้านล่างค่ะ. อ่านต่อ…

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชเทวี2 โรงแรมเอเชียกรุงเทพสัมมนาฟรี อ่านต่อ…

นิด้า เปิดรับ ป.โท ภาคพิเศษ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ศึกษานอกเวลาราชการ สามารถเลือกเรียนในวันธรรมดาหรือวันเสาร์ อ่านต่อ…

‘นิด้า’ เปิดอบรมหลักสูตร MMM เพิ่มพูนทักษะการจัดการสมัยใหม่รับ AEC

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร Mini Master of Management Program (MMM) รุ่นที่ 64 ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับเข้าสู่ AEC สำหรับผู้มีประสบการณ์ทางด้านบริหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเพิ่มพูนองค์ความรู้ อ่านต่อ…

นิด้าจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยและโพลครั้งแรก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดงาน "พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ" โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์หรือบทวิจัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: MPA ภาคพิเศษ กทม.นิด้าปัจฉิมนิเทศและสวัสดีปีใหม่

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา MPA รุ่นที่ 27 และงานสานสัมพันธ์น้องพี่วันปีใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2558 ณ ห้อวงประชุม จิระบุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยนิมนต์พระมหาวีรพล วีรญาโณ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวา อ่านต่อ…

นิด้า คาดเศรษฐกิจไทยปี 59 เติบโตจากแรงหนุนภาครัฐ และโอกาส AEC

MPPM NIDA มองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 59 เติบโตไม่ต่ำกว่า 3.5-4% รับอานิสงส์ปีทองการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ช่วยกระตุ้นการค้าการลงทุนในภูมิภาคคึกคักรศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชน อ่านต่อ…

พัฒนาการศึกษาสำหรับนักบริหารยุคใหม่ ตอบโจทย์อนาคตประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้แสดงทัศนะว่า โจทย์ใหญ่ในการพัฒนาประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการพัฒนาด้านการศึกษา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิด้า’ เททองหล่อ พระพุทธวจนะปัญญา’

รองศาสตราจารย์ ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นประธานในพิธีเททองหล่อ ‘พระพุทธวจนะปัญญา’ พระพุทธรูปประจำสถาบัน เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดสร้างขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิด้า’จัดสร้าง พระพุทธวจนะปัญญา’

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (กลาง) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แถลงข่าวจัดสร้าง’พระพุทธวจนะปัญญา’ องค์จำลอง พระพุทธรูปประจำสถาบัน เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศล อ่านต่อ…

นิด้า’จัดพิธีเททองหล่อพระประจำสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเททองหล่อ ‘พระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง’ ที่มีความเสมือนจริงทุกประการเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำสถาบัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ อ่านต่อ…

นิด้า’ จัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง นำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 88 พรรษา และโอกาส 50 ปีสถาบันฯ

‘นิด้า’ และสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดโครงการจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง พระพุทธรูปประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 88พรรษา วันที่ 5 ธันวาคมปีนี้ 2558 และโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการก่อตั้งสถาบันนิด้า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เรียนรู้ประสบการณ์จริง

ศาตราจารย์ ดร.อัญชนา ณ ระนอง พานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 28 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศึกษาดูงานบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (BJCHI) อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และบริษัท ศูนย์เหล็กสยาม จำกัด (SSSC) อ่านต่อ…

นิด้าฉลองครบ 50 ปี เปิดงาน 50th NIDA MBA BIKE & RUN ปั่นจักรยานและวิ่งเพื่อการกุศล

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 คุณอำนวย กาญจโนภาศ ประธานจัดงาน(คนที่1 จากซ้าย) รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดี คณะบริหารธุรกิจ(คนที่2 จากซ้าย) คุณบุษบา พิบูลชล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจนิด้า(คนที่3 จากซ้าย) รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(คนที่4 จากซ้าย) คุณธนากร อ่านต่อ…

นิด้ารับสมัครป.โท MPPM รุ่น 21 เตรียมผู้บริหารรับ AEC

โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เวลา อันเป็นผลมาจากการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดการภาครัฐ การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดการลงทุนและการแข่งขันสูง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคนิคการบริหารแบบใหม่ของภาคเอกชน และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม AEC (Asian Economy Community) อ่านต่อ…

นิด้า’ คาดเศรษฐกิจไทยโค้งสุดท้ายปลายปีโตร้อยละ 3.5 รับแรงหนุนจากปัจจัยภายนอกช่วยเสริม

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM (นิด้า) มองเหตุการณ์ก่อการร้ายในฝรั่งเศส กระทบเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกาจากปัจจัยการชะลอตัวด้านการท่องเที่ยว ส่งผลนักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้ามาท่องเที่ยวในเอเชียมากขึ้น ระบุไทยน่าจะได้รับผลเชิงบวกในภาคการท่องเที่ยวและจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 อ่านต่อ…

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจฯ “ที่มาของนายกรัฐมนตรี”

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ที่มาของนายกรัฐมนตรี" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 18 พฤศจิกายน 2558 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ อ่านต่อ…

ก.ล.ต. ร่วมกับนิด้าและมอร์นิ่งสตาร์เผยผลงานวิจัย “การลงทุน…ความหวังกับความจริง”

ก.ล.ต. เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยผู้วิจัยของ ก.ล.ต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และมอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ในงานสัมมนา SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 10/2558 ภายใต้หัวข้อ "การลงทุนความหวังกับความจริง"ก.ล.ต. จัดงานสัมมนา SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 10/2558 เผยแพร่ผลงานวิจัย 3 อ่านต่อ…

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า จัดสัมมนา “นวัตกรรมการสร้างแบรนด์ให้โดนดีดัง: Branding on the Move” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต อ่านต่อ…

นิด้า เปิดรับ ป.โท หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 30 (รับจำนวนจำกัด)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ศึกษานอกเวลาราชการ(เลือกวันเรียนได้) อ่านต่อ…