ภาพข่าว: มิติใหม่งานบริการภาครัฐ

          สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับตัวแทนภาคเอกชน แถลงข่าวการขับเคลื่อนปรับปรุงการบริการของภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) หรือที่เรียกว่า การประกันคุณภาพการให้บริการของรัฐที่ประชาชนพึงจะได้รับ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 สมาคมธรรมศาสตร์

อ่านต่อ…

ประเทศไทย เร่งขับเคลื่อนปรับปรุงบริการ ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ก.พ.ร. เปิดตัว "คู่มือการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 2558" 4 ภาษา รวบรวมข้อมูลกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงเลิกธุรกิจให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 หน่วยงานราชการ คว้ารางวัลชนะเลิศ UN

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เดินทางพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับกรมควบคุมโรคที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขา Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms อ่านต่อ…

ก.พ.ร. ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าดำเนินการปรับกระบวนการบริการของหน่วยงานราชการ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน นำโดยคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) อ่านต่อ…

“ก.พ.ร.” เปิดรับสมัคร รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครหน่วยงานราชการที่สนใจสมัคร รางวัลความเป็นเลิศ ในด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2557 สามารถจองเวลาในคลินิกให้คำปรึกษาการชี้แจงหลักเกณฑ์ อ่านต่อ…

ก.พ.ร. จัดเวทีเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายระบบราชการ เพื่อความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบราชการเพื่อความเป็นเลิศ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง อ่านต่อ…

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษา จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. – วันที่ 5 มิ.ย. 57

สำนักงำน ก.พ.ร. จะจัดคลินิกให้คำปรึกษำจัดทำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร(Service Level Agreement: SLA) แก่ส่วนรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลฯ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา (แถวที่1, ที่5 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Executive Governance Program) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อ่านต่อ…

ก.พ.ร. จัดการประชุมThe ASEAN Workshop on the New Era for the Public Sector Reform in ASEAN Community

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ร่วมกับ ธนาคารโลก (World Bank) ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้กำหนดจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ The ASEAN Workshop on the New Era for the Public Sector Reform in ASEAN Community ในวันที่ 17 18 มกราคม อ่านต่อ…

ก.พ.ร. จัดพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2555

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.พ.ร.และนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธาน ก.พ.ร. ให้เกียรติมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. อ่านต่อ…

สำนักงาน ก.พ.ร.ขยายกำหนดเวลารับสมัคร นปร. รุ่นที่ 6

สำนักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรี ปราบทุจริตคอร์รัปชั่นจริงจัง ลงโทษเข้มงวด ตั้งแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการทุจริตคอร์รัปชั่น หวังไทยไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยไร้ทุจริตคอร์รัปชั่นตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน เร่งดำเนินการ 4 แผนงานเชิงรุก (Quick Win Program) พร้อมชูศูนย์ปฏิบัติการทุจริตคอร์รัปชั่น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.พ.ร. เปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ณ ห้องจามจุรี บอลลูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 อ่านต่อ…

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nation Public Survice Awards 2012

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2012 ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งกรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ อ่านต่อ…

รับสมัครนปร.รุ่น 6

สำนักงานก.พ.ร. รับสมัครบุคลากรและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 6 จำนวน 40 ตำแหน่ง อ่านต่อ…

รับสมัครนปร.รุ่น 6

สำนักงานก.พ.ร.รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรและนักพัฒนาระบบราชการ ด้านพัฒนาระบบราชการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านประชาสัมพันธ์ หลายอัตรา อ่านต่อ…

เปิดตัวนปร.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักเลขาธิการ จัดงานเปิดตัว "โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6" ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 อ่านต่อ…

เปิดรับสมัครโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 6 สมัครผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 รับจำนวน 40 คน อ่านต่อ…

ก.ไอซีที เร่งผลักดันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สู่สากล

นางสาวลัดดา แจ้งเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงฯ ได้เตรียมการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคำขอจัดตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อ่านต่อ…