รางวัลแห่งความภาคภูมิใจภาครัฐประจำปี 2559

          จากการมุ่งสนับสนุนให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อให้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทย มุ่งสู่การบริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเป้าหมายคือให้การทำงานของหน่วยงานรัฐเป็นที่ยอมรับของประชาชน ตลอดจนมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ปรับรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศด้วยการได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ และทำให้ระบบราชการมีความโปร่งใส รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงาน          
          สำนักงาน ก.พ.ร.จึงได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการและงานมอบรางวัลขึ้นเป็นประจำทุกปี ประกอบ อ่านต่อ…

ก.พ.ร.ผนึกความร่วมมือADBและOECD บริการภาครัฐมุ่งสู่ดิจิทัล เสริมสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ร่วมธนาคารพัฒนาเอเชีย (The Asian Development Bank ADB) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) ผนึกพลังจัดงานประชุมสัมมนา "ASEAN International Conference 2016 : Digital อ่านต่อ…

ก.พ.ร.จัดสัมมนาขับเคลื่อนบริการภาครัฐสู่ความเป็นสากล พร้อมมอบรางวัลประจำปี 2559

ก.พ.ร.จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี "Start up การบริการภาครัฐสู่ความเป็นสากล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ" เพื่อเร่งผลักดันการปฎิรูปราชการ โดยเฉพาะด้านบริการประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยมาตรฐานสากล พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลประจำปี 2559 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดี จาก กพร.

เร็วๆ นี้ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ และงานมอบรางวัล ประจำปี 2559 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดย นายธาณินทร์ สุวรรณกิจ ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5.2 เป็นผู้แทน ทีโอที อ่านต่อ…

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวด Animation ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดโครงการรณรงค์สื่อสารเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดเรื่องสั้นแอนิเมชั่น ในหัวข้อ "การต่อต้านคอร์รัปชั่น" และ หัวข้อ "การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล" ชิงเงินรางวัลกว่า200,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล อ่านต่อ…

ก.พ.ร. จัดประกวดเรื่องสั้น Animation ชิงเงินกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ห์

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญส่งผลงานเรื่องสั้นแอนิเมชั่น เข้าประกวด ในหัวข้อ "การต่อต้านคอร์รัปชัน" และ "การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล" เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ 10 กันยายน 2559 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.opdc.go.thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร อ่านต่อ…

ก.พ.ร. มุ่งเพิ่มความสะดวก จับมือรัฐและเอกชน เดินหน้าเปิดศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตอกย้ำภารกิจขับเคลื่อนการให้บริการภาครัฐ ร่วม 4 หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เดินหน้าเปิดศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชนGovernment Service Point เป็นแห่งที่ 3 ณ ศูนย์การค้าธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ มุ่งเน้นนำบริการภาครัฐที่หลากหลายไปสู่ชุมชนนายชูเกียรติ อ่านต่อ…

สำนักงาน ก.พ.ร.ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน แห่งที่ 3 ณ ณ ศูนย์การค้า ธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชนด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ดำเนินโครงการศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า Government Service Point เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการภาครัฐทุกที่ทุกเวลา โดยได้เปิดให้บริการรวมแล้ว 2 แห่ง ตั้งแต่ปี 2558 อ่านต่อ…

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 “สร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี สู่การบริหารราชการยุคใหม่”

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป และข้าราชการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 10 อ่านต่อ…

ประชาชนตื่นตัวเข้าดูคู่มือสำหรับประชาชนผ่านเว็บไซต์ info.go.th

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนกุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบหลักเกณฑ์ อ่านต่อ…

หน่วยงานภาครัฐตื่นตัวรองรับ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนกุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วนั้น อ่านต่อ…

ก.พ.ร.เดินหน้า พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ มุ่งบริการประชาชน

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตเป็นจำนวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวจากส่วนราชการหลายแห่ง อ่านต่อ…

ก.พ.ร. เตรียมขยายพื้นที่เปิดศูนย์บริการร่วม สาขา 2

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร.เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้ามาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 เดือนแล้ว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิล์ด ชั้น 1 โซนจิวเวอร์รี่ ซึ่งให้บริการงานของกรมการจัดหางาน อ่านต่อ…

ก.พ.ร.จับมือหน่วยงานรัฐและเซ็นทรัล เชิญชวนประชาชนใช้บริการงานภาครัฐผ่าน G-Point

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ บริษัทในเครือเซ็นทรัล กรุงเทพมหานคร สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จัดตั้งศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า หรือ Government Service Point อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า หรือ Government Service Point ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งศูนย์รวมการให้บริการงานของภาครัฐ อ่านต่อ…

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าพบปลัดก.พลังงาน เชิญพี่น้องกระทรวงพลังงาน ร่วมเรียลลิตี้คนดี พิชิตโกง

เมื่อเร็ว ๆนี้ นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าพบ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ขอความร่วมมือรณรงค์ โครงการ Thailand Anti Corruption ให้กับข้าราชการ อ่านต่อ…

กระทรวงพลังงานร่วมมือ ก.พ.ร. รณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล

กระทรวงพลังงาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล ของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อร่วมเป็นพลังหยุดยั้งคอร์รัปชั่น ลดการทุจริต และสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในระบบราชการไทย อ่านต่อ…

มาริโอ้ เมาเร่อ ท้าคนดีทั่วประเทศพิชิตเงิน 1,000,000 ร่วมต้านคอร์รัปชั่นกับ ก.พ.ร. สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในรายการ Corruption Fight The Reality Show

ปลุกกระแสต่อต้านการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) จัดโครงการ Thailand Anti Corruption ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้พิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างทัศนคติและค่านิยมที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง อ่านต่อ…

ก.พ.ร. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการปลุกจิตสำนึกต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่นรูปแบบใหม่ เรียลลิตี้ คนดีพิชิตโกง (Corruption Fight The Reality Show)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) โดยนายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการปลุกจิตสำนึกต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่นรูปแบบใหม่ เรียลลิตี้ คนดีพิชิตโกง (Corruption Fight The Reality Show) โดยมีนักแสดงชื่อดัง มาริโอ เมาเร่อ ให้เกียรติร่วมงาน ในวันพฤหัสบดีที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มิติใหม่งานบริการภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับตัวแทนภาคเอกชน แถลงข่าวการขับเคลื่อนปรับปรุงการบริการของภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) อ่านต่อ…