รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าพบปลัดก.พลังงาน เชิญพี่น้องกระทรวงพลังงาน ร่วมเรียลลิตี้คนดี พิชิตโกง

          เมื่อเร็ว ๆนี้ นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าพบ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ขอความร่วมมือรณรงค์ โครงการ Thailand Anti Corruption ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้พิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น เปิดโอกาสให้คนกล้าและคนดี ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ที่คุณอาจเป็นคนโกง และเป็นคนถูกโกง กับ เรียลลิตี้รูปแบบใหม่ รายการเรียลลิตี้ คนดี พิชิตโกง Corruption Fight The Reality Show เพื่อกระตุ้นให้กับคนในสังคม ไม่ละเลยเพิกเฉยกับการโกง และทำให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น
          นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงการใช้เร อ่านต่อ…

กระทรวงพลังงานร่วมมือ ก.พ.ร. รณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล

กระทรวงพลังงาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล ของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อร่วมเป็นพลังหยุดยั้งคอร์รัปชั่น ลดการทุจริต และสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในระบบราชการไทย อ่านต่อ…

มาริโอ้ เมาเร่อ ท้าคนดีทั่วประเทศพิชิตเงิน 1,000,000 ร่วมต้านคอร์รัปชั่นกับ ก.พ.ร. สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในรายการ Corruption Fight The Reality Show

ปลุกกระแสต่อต้านการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) จัดโครงการ Thailand Anti Corruption ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้พิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างทัศนคติและค่านิยมที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง อ่านต่อ…

ก.พ.ร. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการปลุกจิตสำนึกต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่นรูปแบบใหม่ เรียลลิตี้ คนดีพิชิตโกง (Corruption Fight The Reality Show)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) โดยนายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการปลุกจิตสำนึกต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่นรูปแบบใหม่ เรียลลิตี้ คนดีพิชิตโกง (Corruption Fight The Reality Show) โดยมีนักแสดงชื่อดัง มาริโอ เมาเร่อ ให้เกียรติร่วมงาน ในวันพฤหัสบดีที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มิติใหม่งานบริการภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับตัวแทนภาคเอกชน แถลงข่าวการขับเคลื่อนปรับปรุงการบริการของภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) อ่านต่อ…

ประเทศไทย เร่งขับเคลื่อนปรับปรุงบริการ ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ก.พ.ร. เปิดตัว "คู่มือการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 2558" 4 ภาษา รวบรวมข้อมูลกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงเลิกธุรกิจให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 หน่วยงานราชการ คว้ารางวัลชนะเลิศ UN

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เดินทางพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับกรมควบคุมโรคที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขา Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms อ่านต่อ…

ก.พ.ร. ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าดำเนินการปรับกระบวนการบริการของหน่วยงานราชการ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน นำโดยคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) อ่านต่อ…

“ก.พ.ร.” เปิดรับสมัคร รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครหน่วยงานราชการที่สนใจสมัคร รางวัลความเป็นเลิศ ในด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2557 สามารถจองเวลาในคลินิกให้คำปรึกษาการชี้แจงหลักเกณฑ์ อ่านต่อ…

ก.พ.ร. จัดเวทีเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายระบบราชการ เพื่อความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบราชการเพื่อความเป็นเลิศ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง อ่านต่อ…

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษา จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. – วันที่ 5 มิ.ย. 57

สำนักงำน ก.พ.ร. จะจัดคลินิกให้คำปรึกษำจัดทำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร(Service Level Agreement: SLA) แก่ส่วนรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลฯ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา (แถวที่1, ที่5 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Executive Governance Program) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อ่านต่อ…

ก.พ.ร. จัดการประชุมThe ASEAN Workshop on the New Era for the Public Sector Reform in ASEAN Community

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ร่วมกับ ธนาคารโลก (World Bank) ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้กำหนดจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ The ASEAN Workshop on the New Era for the Public Sector Reform in ASEAN Community ในวันที่ 17 18 มกราคม อ่านต่อ…

ก.พ.ร. จัดพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2555

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.พ.ร.และนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธาน ก.พ.ร. ให้เกียรติมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. อ่านต่อ…

สำนักงาน ก.พ.ร.ขยายกำหนดเวลารับสมัคร นปร. รุ่นที่ 6

สำนักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรี ปราบทุจริตคอร์รัปชั่นจริงจัง ลงโทษเข้มงวด ตั้งแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการทุจริตคอร์รัปชั่น หวังไทยไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยไร้ทุจริตคอร์รัปชั่นตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน เร่งดำเนินการ 4 แผนงานเชิงรุก (Quick Win Program) พร้อมชูศูนย์ปฏิบัติการทุจริตคอร์รัปชั่น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.พ.ร. เปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ณ ห้องจามจุรี บอลลูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 อ่านต่อ…

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nation Public Survice Awards 2012

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2012 ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งกรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ อ่านต่อ…

รับสมัครนปร.รุ่น 6

สำนักงานก.พ.ร. รับสมัครบุคลากรและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 6 จำนวน 40 ตำแหน่ง อ่านต่อ…