แห่งที่ 6 โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุ ณ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

          นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย มร. วาย. คาโมดะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มร. เค. ซาซาโอกะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายนิพนธ์ กาวีละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ ร่วมเปิดโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น.
          จากการศึกษาและสำรวจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพบว่า โรงเรียนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ร้อยละ 50 มีสารปนเปื้อนในน้ำดื่มเกินมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารต่าง ๆ ในระยะยาว ซึ่งหลายพื้นที่ประสบกับภ อ่านต่อ…

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 5

นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย มร. เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มร. เอ็ม. โอคุโบะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายอนนท์ โอนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไร่ อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำบาดาลแก่ อปท. พื้นที่ จ.นครราชสีมา

นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการจัดการภารกิจด้านน้ำบาดาล เพื่อรองรับการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำบาดาลแก่ อปท. พื้นที่ จ.นครราชสีมา

วันที่ 22 ตุลาคม 2556 นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการจัดการภารกิจด้านน้ำบาดาล เพื่อรองรับการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา โดยมี อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลระดมกำลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบหมายสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตนำรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเคลื่อนที่ไปประจำในพื้นที่แล้ว 11 จุด รวมแจกจ่ายน้ำไปแล้วทั้งสิ้น 260,000 ลิตร ย้ำแนวคิดป้องกันน้ำท่วมบ่อน้ำบาดาลโดยวิธีปิดปากบ่อ อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำบาดาลต้อนรับปิดเทอม

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 (เวลา 11.00 น.) ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำบาดาล โดยมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง 16-18 ปี จำนวน 91 คน และครู-อาจารย์อีก อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเผยผลทดลองเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กรมทรัพยากร น้ำบาดาลได้จัดทำโครงการทดลองเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร จากการที่ระดับน้ำบาดาลลดตัวลงอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

พิธีเปิดการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล”รุ่นที่ 18 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ หลักสูตร ช่างเจาะน้ำบาดาล รุ่นที่ 18 ณ และบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทน้ำบาดาลในการพัฒนาประเทศ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อ่านต่อ…

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ”

สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้กำหนดยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบทิศทางสำคัญที่มีเป้าหมายร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้น อ่านต่อ…

น้ำบาดาล สร้างความเชื่อมั่นให้ชาวบ้านหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลักลอบทิ้งกากสารพิษอุตสาหกรรมที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ขึ้นมาใช้ ประโยชน์ พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้ได้ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุประเทศไทย เปิดโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านแก้วเมธี อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย มร. เอช นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มร. เอ็ม คาวาฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นายปกรณ์ อ่านต่อ…

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกกฎกระทรวงปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะ น้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล โดยกำหนดให้บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวงและบ่อน้ำบาดาลขนาดเล็ก (2 – 3 นิ้ว) เก็บค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท บ่อน้ำบาดาลขนาดกลาง (4 – 6 นิ้ว) เก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ 500 บาท บ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (8 นิ้ว อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดเวทีให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมแก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมบริหารจัดการ “น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร”

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมสัมมนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบ ภัยแล้ง ประจำปี 2556 จาก 31 พื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม สวนบวกหาด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ อ่านต่อ…

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรฯ บ้านหนองปากชัฎ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โอกาสนี้ ได้เดินทางไปที่บ้านหนองปากชัฎ หมู่ 6 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง อ่านต่อ…

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลขยายเวลาประกวดโลโก้-คำขวัญ ถึง 25 กรกฎาคม 2556

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดให้มี การประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล อ่านต่อ…

“น้ำบาดาลพุ” มหัศจรรย์ธรรมชาติ แก้วิกฤติน้ำแล้งเพื่อการเกษตร

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเดินหน้าสำรวจ ศึกษา และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุ ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ด้วยความร่วมมือของเกษตรกรในหลาย ๆ พื้นที่ เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาลพุในการเป็นแหล่งน้ำเสริมเพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งที่ผ่านมาได้มี อ่านต่อ…

การศึกษาดูงานกระบวนการและการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้าศึกษาดูงานกระบวนการและการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและการกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทำยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อ่านต่อ…

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลชวนประกวดโลโก้-คำขวัญ

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลขึ้น อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุประเทศไทย เปิดโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต”

นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มร. โทโมกิ อูเมดะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นายปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ พรีเซ็นเตอร์ ออล-นิว อ่านต่อ…

รมว.ทส. ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.เพชรบูรณ์ พร้อมสั่งการให้เร่งจัดหาแหล่งน้ำบาดาลบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชน

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเจาะบ่อ น้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จุดจ่ายน้ำสะอาดในโรงเรียน อ่านต่อ…