การประชุมเสนอผลงานต่อเวทีสาธารณะ โครงการศึกษาปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับมูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม – ประเทศไทย

          นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเสนอผลงานต่อเวทีสาธารณะ โครงการศึกษาปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมี อาจารย์เกียรติสกุล ชลคงคา ผู้แทนที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ณ ห้องแกรนด์ ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 
          กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ร่วมกับมูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม - ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการศึกษาปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. .... (ร่างฉบับที่ 3) ฉบับแก้ไขเป็นรายมาตรา อ่านต่อ…

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่ง น้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย โอศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ผู้แทนศูนย์ประสานงานด้านน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการ อ่านต่อ…

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2560 – 2564”

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2560 2564" ณ ห้องทิพย์สุวรรณ โรงแรมบ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการ อ่านต่อ…

น้ำบาดาลยืนยันไม่มีทุจริตตามข้อสังเกต สตง.พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง และออกมาตรการเข้มเพื่อสกัดทุกช่องทางทุจริต

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แถลงข่าวยืนยัน ไม่มีทุจริตตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพราะหากตรวจพบจะดำเนินการ ทางวินัยร้ายแรงตามระเบียบทันที ขณะนี้เร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พร้อมเพิ่มมาตรการเข้มข้นมากขึ้น อ่านต่อ…

ทส. เร่งเครื่องระดมเจาะบ่อน้ำบาดาลเสร็จแล้วกว่า 2,000 บ่อคาดสิ้นเดือนเมษายน 2559 ได้ 4,000 บ่อ ปริมาณน้ำ 100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีประชาชนจะได้ประโยชน์ 225,733 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 131,600 ไร่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแถลงความคืบหน้าการเจาะบ่อน้ำบาดาลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อให้มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง พร้อมเสนอวิธีการเพิ่มน้ำต้นทุนจากบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำประปา และการบูรณาการ อ่านต่อ…

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสำรวจประเมินศักยภาพและจัดทำแผนที่แหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้”

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากร น้ำบาดาลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสำรวจประเมินศักยภาพและจัดทำแผนที่แหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้" ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศจ้างเหมาเอกชนเจาะบ่อน้ำบาดาลในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 12 จังหวัด รวม 735 แห่ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศจ้างเหมาเอกชนเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 735 แห่ง ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 12 จังหวัด พร้อมเตือนผู้ประกอบการรับจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ระวังอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างเพื่อเรียกรับเงินค่าดำเนินการหร อ่านต่อ…

“น้ำบาดาล – กนอ.” MOU ให้ความร่วมมือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในนิคมอุตสาหกรรม สร้างความมั่นใจผู้ประกอบการและนักลงทุน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ความร่วมมือการเจาะน้ำบาดาลและพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ร่วมกับระบบประปาผิวดินในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการผลิตของโรงงาน ในภาคอุตสาหกรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมสัมมนาโครงการ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและสำรวจแหล่งน้ำพุร้อน เพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพและอุตสาหกรรมท้องถิ่น

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:00 น. ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่2 โครงการศึกษาและสำรวจแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพและอุตสาหกรรมท้องถิ่น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ อ่านต่อ…

น้ำบาดาลเตือนเกษตรกร “ทรุดบ่อ” อย่าประมาท ยึดหลัก 3ต 1จ ลดความเสี่ยง ชีวิตปลอดภัย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตือนประชาชนและเกษตรกรทำ "ทรุดบ่อ" อย่าประมาท อาจขาดอากาศหายใจเสียชีวิตในบ่อลึกได้ ย้ำขอให้จำหลัก 3ต 1จ (ตรวจสอบก๊าซ เติมอากาศ เตรียมอุปกรณ์ และเจาะบ่อใหม่) คือ ตรวจสอบก๊าซพิษและปริมาณออกซิเจนภายในบ่อ อ่านต่อ…

“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” วางมาตรการรับสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมเตือนภัยระวังมิจฉาชีพปลอมเอกสารแอบอ้างได้งานจ้างเจาะน้ำบาดาล หวังตบทรัพย์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลวางมาตรการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง แก้ปัญหาทั่วประเทศ เร่งรัดโครงการ ปี 2559 เจาะน้ำบาดาลเกือบ 6,000 บ่อ งบประมาณ 3,400 ล้านบาท พร้อมแจ้งเตือนภัยประชาชนและบริษัทรับจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ระวังและอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าได้รับงานจ้างเหมาเอกชนเจาะบ่อน้ำบาดาลจากกรมทรัพย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ส่วนราชการดีเด่น

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากร น้ำบาดาล เขต 4 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับมอบโล่รางวัลระดับ "ดีเด่น" ในกลุ่มพื้นที่สถานที่ราชการสะอาด โครงการ "ขอนแก่นเมืองสะอาด" จาก นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้ อ่านต่อ…

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี “โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและยั่งยืน” ณ จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายกุศล โชติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดี ผลงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ณ ห้องเจ้าพระยา1 – 2 ชั้น2หอประชุมกองทัพเรือ กทม.

นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาน้ำบาดาล เป็นผู้แทนกรมทรัพยากร น้ำบาดาล เข้ารับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมี ส่วนร่วมระดับดี ผลงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยมี นายสุวพันธุ์ อ่านต่อ…

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น “โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและยั่งยืน” ณ จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น อ่านต่อ…

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี "โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและยั่งยืน" ณ ห้องประชุมประจักษ์ตรา First Class 1 ชั้น 1 อ่านต่อ…

ก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 16 โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุ ณ โรงเรียนเขาเดินประชานุกูล ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย มร. เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และนายวิโรจน์ วุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ร่วมเปิดโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต แห่งที่ 16 ณ อ่านต่อ…

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามภารกิจจัดหาน้ำบาดาลในพื้นที่ภัยแล้ง จ.ปทุมธานี

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามการปฏิบัติงานจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภัยแล้งระยะเร่งด่วน อ่านต่อ…

“น้ำบาดาล” เน้นแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ทำทุกขั้นตอนตามหลักวิชาการ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนางสาวสมคิด บัวเพ็ง นายกสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย (HAT) แถลงข่าว อ่านต่อ…

เจาะบ่อน้ำบาดาลคืบหน้า ช่วยพลิกฟื้นผืนนาคืนทุ่ง

นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ อ่านต่อ…