กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำบาดาลแก่ อปท. พื้นที่ จ.นครราชสีมา

          วันที่ 22 ตุลาคม 2556 นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการจัดการภารกิจด้านน้ำบาดาล เพื่อรองรับการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้แทนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กว่า 60 คน ร่วมประชุม
          สืบเนื่องจากแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในแผนภารกิจ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ กลุ่มภารก อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลระดมกำลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบหมายสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตนำรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเคลื่อนที่ไปประจำในพื้นที่แล้ว 11 จุด รวมแจกจ่ายน้ำไปแล้วทั้งสิ้น 260,000 ลิตร ย้ำแนวคิดป้องกันน้ำท่วมบ่อน้ำบาดาลโดยวิธีปิดปากบ่อ อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำบาดาลต้อนรับปิดเทอม

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 (เวลา 11.00 น.) ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำบาดาล โดยมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง 16-18 ปี จำนวน 91 คน และครู-อาจารย์อีก อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเผยผลทดลองเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กรมทรัพยากร น้ำบาดาลได้จัดทำโครงการทดลองเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร จากการที่ระดับน้ำบาดาลลดตัวลงอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

พิธีเปิดการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล”รุ่นที่ 18 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ หลักสูตร ช่างเจาะน้ำบาดาล รุ่นที่ 18 ณ และบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทน้ำบาดาลในการพัฒนาประเทศ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อ่านต่อ…

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ”

สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้กำหนดยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบทิศทางสำคัญที่มีเป้าหมายร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้น อ่านต่อ…

น้ำบาดาล สร้างความเชื่อมั่นให้ชาวบ้านหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลักลอบทิ้งกากสารพิษอุตสาหกรรมที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ขึ้นมาใช้ ประโยชน์ พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้ได้ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุประเทศไทย เปิดโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านแก้วเมธี อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย มร. เอช นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มร. เอ็ม คาวาฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นายปกรณ์ อ่านต่อ…

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกกฎกระทรวงปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะ น้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล โดยกำหนดให้บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวงและบ่อน้ำบาดาลขนาดเล็ก (2 – 3 นิ้ว) เก็บค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท บ่อน้ำบาดาลขนาดกลาง (4 – 6 นิ้ว) เก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ 500 บาท บ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (8 นิ้ว อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดเวทีให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมแก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมบริหารจัดการ “น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร”

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมสัมมนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบ ภัยแล้ง ประจำปี 2556 จาก 31 พื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม สวนบวกหาด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ อ่านต่อ…

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรฯ บ้านหนองปากชัฎ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โอกาสนี้ ได้เดินทางไปที่บ้านหนองปากชัฎ หมู่ 6 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง อ่านต่อ…

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลขยายเวลาประกวดโลโก้-คำขวัญ ถึง 25 กรกฎาคม 2556

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดให้มี การประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล อ่านต่อ…

“น้ำบาดาลพุ” มหัศจรรย์ธรรมชาติ แก้วิกฤติน้ำแล้งเพื่อการเกษตร

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเดินหน้าสำรวจ ศึกษา และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุ ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ด้วยความร่วมมือของเกษตรกรในหลาย ๆ พื้นที่ เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาลพุในการเป็นแหล่งน้ำเสริมเพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งที่ผ่านมาได้มี อ่านต่อ…

การศึกษาดูงานกระบวนการและการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้าศึกษาดูงานกระบวนการและการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและการกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทำยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อ่านต่อ…

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลชวนประกวดโลโก้-คำขวัญ

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลขึ้น อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุประเทศไทย เปิดโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต”

นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มร. โทโมกิ อูเมดะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นายปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ พรีเซ็นเตอร์ ออล-นิว อ่านต่อ…

รมว.ทส. ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.เพชรบูรณ์ พร้อมสั่งการให้เร่งจัดหาแหล่งน้ำบาดาลบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชน

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเจาะบ่อ น้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จุดจ่ายน้ำสะอาดในโรงเรียน อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการน้ำบาดาล หลังการฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย พื้นที่ภาคตะวันออก

นายศักดา นพสิทธิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการน้ำบาดาล ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกปนเปื้อนจากเหตุอุทกภัย ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ…

การขุดสำรวจปิโตรเลียมในบริเวณจังหวัดสุรินทร์ – บุรีรัมย์ ไม่กระทบแหล่งน้ำบาดาล

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ชาวสุรินทร์และบุรีรัมย์ ผวาขุดสำรวจปิโตรเลียม หวั่นกระทบน้ำบาดาล – พื้นที่เกษตรนาข้าว นั้น ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้วพบว่า อ่านต่อ…

รมว.ทส. ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่อีสาน พร้อมเปิดระบบ RO น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง และการปฏิบัติงานของหน่วยเจาะบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อ่านต่อ…