กรมควบคุมโรค จับมือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมลงนาม MOU สร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 40 คน เพื่อถ่ายทอดสู่นักวิจัยรุ่นใหม่

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ผ่าน ที่โรงแรมมิราเคิลฯ กรุงเทพฯ นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค และนางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the trainers)ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับ กรมควบคุมโรค
          นายแพทย์อำนวย กล่าวว่า กรมควบคุมโรค มีนโยบายที่ส่งเสริมการทำวิจัย และให้ความสำคัญในการผลิตบุคลากรด้านการวิจัย โดยที่ผ่านมาการเพิ่มจำนวนนักวิจัยและการพัฒนาศักยภาพยังมีข้อจำกัดบางด้าน กรมควบคุมโรค จึงได้จัดตั้งสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรมควบคุมโรคทำวิจัย และตั้งเป้าห อ่านต่อ…

คร.ระบุ! ผู้เดินทางในพื้นที่ที่มีโรคระบาด เสี่ยงเจ็บป่วยง่าย เดินหน้าเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งที่ 9

คร.ระบุ! ผู้เดินทางในพื้นที่ที่มีโรคระบาด เสี่ยงเจ็บป่วยง่าย เดินหน้าเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งที่ 9 รับปรึกษา แนะวิธีดูแลสุขภาพระหว่างเดินทางกรมควบคุมโรค ระบุ! การเดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคระบาด เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้เดินทาง อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค เตรียมขยายคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ หวังดูแลสุขภาพผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

7 กันยายน 2559 ที่ศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์ จังหวัดสงขลา นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้พัฒนางานเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวของนักเดินทางและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยในปี 2559 นี้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค สธ.สัมมนาเครือข่าย

พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริเขตสุขภาพ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแนวทางการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค เปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร ดูแลสุขภาพผู้เดินทางตามแนวชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันนี้ (31 สิงหาคม 2559) ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร นายสมยศ ไม้หลากสี นายด่านศุลกากรมุกดาหาร พันตำรวจเอกสิทธิ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สธ. ประชุมพัฒนาบริการอาชีวอนามัยภูมิภาคเอเชีย

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบอาชีพในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้การจัดบริการอาชีวอนามัยและนโยบายในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบโล่รางวัล รพ. อาชีวอนามัยดีเด่น

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พลังสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์สำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค ประชุมวิชาการ “โรคฉี่หนู” เน้นความร่วมมือตามมาตรการ 4 ลด…ป้องกันโรค

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "Zero Death in Leptospirosis: How?"โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ประธานชมรมเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย และผู้ๅอำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดประชุมด่านควบคุมโรคยุคที่ 5

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ยุคที่ 5 ของระบบควบคุมโรค เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อน พ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุม "ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในการร่าง พ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ พ.ศ. …." โดยมี Dr.Renu Garg ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ Dr.John McArthur ผู้แทนศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุข อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค ประชุมยกระดับด่านควบคุมโรค เน้นพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ รองรับประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ยุคที่ 5 ของระบบควบคุมโรค เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงานเฝ้าระวัง อ่านต่อ…

28 กรกฎาคม วันโรคตับอักเสบโลก กรมควบคุมโรค ห่วงปัญหาโรคตับอักเสบ เตรียมนำร่องระบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการในปี 2559 นี้

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าในวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็นวันโรคตับอักเสบโลก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคตับอักเสบ สาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยในไทย คือ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งไวรัสตับอักเสบมี 5 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์สื่อ-รณรงค์ตรวจเอชไอวี

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่องกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (Voluntary Counselling and Testing Day : VCT Day) เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ตลอดเดือนกรกฎาคม สำหรับในปี 2559 นี้ มีคำขวัญในการรณรงค์ คือ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมมือป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การพัฒนาสถานประกอบการด้านการควบคุมโรคและความปลอดภัยจากการทำงาน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก" ระหว่าง 6 หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด, อ่านต่อ…

“แบงค์-อธิกิตติ์” สุดปลื้ม กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเป็น พรีเซ็นเตอร์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

"ครอบครัว เยาวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ" คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนของชาติ ช่อง 8 ขานรับร่วมรณรงค์ ส่งหนุ่ม "แบงค์-อธิกิตติ์ ไพบูลย์รัตนกิจ" นักแสดงจากละครเรื่อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ประชุมเดินหน้า พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพฯ

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"กฎหมายระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม" (International Legislation Consultation Seminar on Prevention and Control of Occupational and Environmental Diseases อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค จับมือ เทศบาลเขารูปช้าง สงขลา จัดระเบียบพื้นที่ วางระบบป้องกันอุบัติเหตุจราจร

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา หารือร่วมกับ นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันอุบัติเหตุจราจรในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่นและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร อ่านต่อ…

ประเทศไทย เจ้าภาพจัดงานวันไข้เลือดออกอาเซียน 10 ประเทศ ภายใต้คำขวัญ “ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก”

วันนี้ (14 มิถุนายน 2559) ที่โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 6 ว่า วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี ประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คร. ปฐมนิเทศแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน-การเดินทางและท่องเที่ยว รุ่นแรก

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา, นพ.นพดล ไพบูลย์สิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ พญ.จริยา แสงสัจจา ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร อ่านต่อ…

สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่างแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ 5 ปี เสนอ ครม. ตั้งเป้าลดอัตราป่วยรายใหม่ให้เหลือ 12% ต่อปี จากเดิมลดปีละ 2.7%

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2559) นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัณโรคยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย โดยในปี 2559 นี้ องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคโดยคาดการณ์ว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 120,000 ราย และเสียชีวิตปีละ 12,000 ราย อ่านต่อ…