อบรมครูทางไกลผ่านดาวเทียมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดูตารางออกอากาศได้ในเว็บไซต์ สสวท.

          ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะดำเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศนืเพื่อการศึกษา ( ETV) แก่ผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2555 ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
สามารถรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ได้ดังนี้
          1. โดยใช้จานดาวเทียม รับสัญญาณได้ที่ช่อง 96
          2. โดยใช้จานดาวเทียม DTV รับสัญญาณได้ที่ช่อง 42 อ่านต่อ…

สสวท. อบรมยกระดับการเรียนการสอนครูวิทย์-คณิต

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) อ่านต่อ…

สสวท. อบรมยกระดับการเรียนการสอนครูวิทย์-คณิต

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(ETV) ได้จัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อ่านต่อ…

สสวท. จัดทำวีดิทัศน์อบรมครูทางไกลวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในระบบทางไกล ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ตามหลักสูตรอบรมครูหลักสูตรกลางที่ 2 ในปีงบประมาณ 2552 จำนวน 4 ชุด อ่านต่อ…

สสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์รับการอบรมทางไกลฟรี !

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้จัดอบรมครูทางไกลวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรอบรมครู หลักสูตรกลางที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน กันยายน 2551 ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) และจะมีการออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่ง อ่านต่อ…

สสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรรับการอบรมทางไกลฟรี !

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้จัดอบรมครูทางไกลวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรอบรมครู หลักสูตรกลางที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน กันยายน 2551 ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) และจะมีการออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่ง อ่านต่อ…

สสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รับการอบรมทางไกลฟรี !

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้จัดอบรมครูทางไกลวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรอบรมครู หลักสูตรกลางที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน กันยายน 2551 ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) และจะมีการออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่ง อ่านต่อ…

สสวท. อบรมครูทางไกลผ่านดาวเทียม ETV คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดอบรมครูทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อีทีวี) กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ…

สสวท. อบรมครูทางไกลผ่านดาวเทียม ETV วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดอบรมครูทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อีทีวี) กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ…

สสวท. ขอเชิญครูผู้สอนสมัครอบรมครูทางไกลผ่านดาวเทียม ETV

สมัครได้ ณ เขตพื้นที่ ๆ สังกัดอยู่ ด่วน ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)แจ้งว่า สสวท. จะจัดอบรมครูทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อีทีวี) อ่านต่อ…

สสวท. ขอเชิญร่วมอบรมครูทางไกลผ่านดาวเทียม ETV วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จัดอบรมครูทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อีทีวี) กระทรวงศึกษาธิการ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม อ่านต่อ…

สสวท. จัดอบรมผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา และครูผู้นำประจำศูนย์การอบรมครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า เนื่องจาก สสวท. จะจัดอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ด้วยระบบทางไกล ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) โดยออกอากาศทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา 9.00-11.00 น. อ่านต่อ…

สสวท. ฝากแจ้งข่าวไปยังผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาและ ครูผู้นำประจำศูนย์การอบรมครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

สสวท. ฝากแจ้งข่าวไปยังผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาและครูผู้นำประจำศูนย์การอบรมครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6ด้วยระบบทางไกล ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) เตรียมการด่วน !
ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านต่อ…