สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ระดับภูมิภาค ในวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นศูนย์ประกวด 20 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคจะได้เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ซึ่งจัดโดย สสวท. ในโอกาสต่อไป
          ในภาพเป็นกิจกรรมช่วงเช้าในวันที่ 2 ของการประกวดดังกล่าว ที่ศูนย์โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม (6 สิงหาคม 2554) นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบจากการตัดสินในวันแรก กำลังคร่ำเคร่งกับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งสร้างภาพเรขาคณิตตามโจทย์ที่กำหนดให้ หลังจากนั้นจะนำเสนอผลงานต่อกรรมการในช่วงบ่าย เพื่อนำคะแนนไปตัดสินผลรางวัล ละมอบรางวัลในช่วงเย็นของวันดังกล่าว

 
          GSP เป็นโปรแกรมที่ สสวท. ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะโปรแกรมนี้ครูสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพและน่าสนใจมาก สามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหวมาใช้อธิบายเนื้อหาที่ยาก ๆ เช่น ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ (เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัส), ฟิสิกส์ (กลศาสตร์ และอื่น ๆ ) ให้เป็นรูปธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจง่าย และโปรแกรมยังเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วย ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะอย่างไม่มีข้อจำกัด โดยหวังว่าการประกวดครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใฃ้โปรแกรม GSP ในโรงเรียนให้แพร่หลายยิ่งขึ้น