กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบทั่วทุกภูมิภาค และทุกหน่วยงานได้พยายามสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ระบุว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นและความชื้นที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เกิดบ่อยครั้งและรุนแรง เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและไม่เป็นไปตามฤดูกาล ส่งผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ
          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและสร้างความตระหนักในปัญหาดังกล่าว โดยจัดการประกวดเรียงความ หัวข้อ “โลกร้อนสร้างวิกฤติ วิทย์ & เทคโนช่วยได้?” ขึ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
          1. กติกาการประกวด
          1. ผู้ส่งผลงานจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          (กรณีเทียบเท่า...สถานศึกษานั้นต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ)
          2. ผู้ส่งผลงานจะต้องเขียนเรียงความให้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด
          3. ผลงานเป็นตัวพิมพ์ขนาด 16 หรือเขียนตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษ A4
          4. ลงชื่อผู้ส่ง สถานศึกษา ชั้น ที่อยู่ โทรศัพท์ และสถานที่สะดวกในการติดต่อในส่วนท้าย
          ของเรียงความ
          2. เกณฑ์การให้คะแนน
          1. เนื้อหาและรูปแบบในการนำเสนอ
          2. การใช้ถ้อยคำ สำนวน และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
          3. ความสอดคล้องกับหัวข้อ
          ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
          3. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  

ประเภทรางวัล

จำนวน

ทุนการศึกษา

โล่ / เกียรติบัตร

ชนะเลิศ

1

10,000

โล่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รองอันดับ 1

1

8,000

โล่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รองอันดับ 2

1

5,000

โล่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รางวัลชมเชย

3

3,000

เกียรติบัตร

          
          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 

ประเภทรางวัล

จำนวน

ทุนการศึกษา

โล่ / เกียรติบัตร

ชนะเลิศ

1

10,000

โล่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รองอันดับ 1

1

8,000

โล่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รองอันดับ 2

1

5,000

โล่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รางวัลชมเชย

3

3,000

เกียรติบัตร

          4. การรับผลงาน 
          เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม 2551 (ดูจากตราประทับไปรษณีย์)
          5. ส่งผลงานที่ 
          ศูนย์ประสานงานจัดการประกวดเขียนเรียงความ เลขที่ 171/104 ซอยกระทุ่มล้ม 13 
          ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220 หรืออีเมล์ westopworm@yahoo.com , lovetechsci@gmail.com หรือ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2354 4466 ต่อ 118 
          ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซอง (ประกวดเรียงความ) 
          6. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ภายในเดือน สิงหาคม 2551