“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เดินหน้า “โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรโคนมไทย” มุ่งยกระดับการจัดการฟาร์มโคนม แบบเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้เกษตรกรโคนมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสืบสานอาชีพเกษตรกรโคนมให้ยั่งยืน

          สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ.สระบุรี - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนโดย บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อน "โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรโคนมไทย" ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ราชบุรี และจันทบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาฟาร์มโคนมแบบครบวงจรและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนมไทย ตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันโครงการประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง 3 ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเกษตรกร และภาคเอกชน โดยนำเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในภาคการเกษตรไทย และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรโคนมให้ยั่งยืน ผ่านการบริหารจัดการฟาร์มและพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบที่มีประสิทธิภาพ โดยการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเกษตรกรโคนมช อ่านต่อ…

โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา จัดโครงการ “การสร้างความสามารถในการพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างสมดุลย์ ปี 2” (Humanization Promotion project II)

นายนภดล คงสมโภชน์ (ว่าที่ ร.ต., พว.) ผู้อำนวยการ โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) การเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ชิงทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือสถาบันปัญญาภิวัฒน์สร้างทายาทสหกรณ์รุ่นใหม่ จัดหลักสูตรปริญญาตรี ด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร พร้อมเปิดรับสมัครลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ชิงทุนเรียนต่อ เพื่อกลับมา สานต่องานด้านสหกรณ์ นำความรู้ด้านการจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่กลับไปพัฒนาสหกรณ์ของตนเอง ผู้สนใจสมัครสอบผ่านเวปไซด์ อ่านต่อ…

สภาหอการค้า สภาเกษตรกร กระทรวงเกษตร….ผลึกกำลังประชารัฐ ชูเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลิตสินค้าการเกษตรร่วมกัน มีการบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่การรวมกันผลิต การร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงการจำหน่ายร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้ อ่านต่อ…

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว “บทบาทในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการเกษตรสมัยใหม่ และ โครงการคลัสเตอร์กุ้งเลี้ยงแวนนาไมสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดการลงนามความร่วมมือและแถลงข่าว "บทบาทในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการเกษตรสมัยใหม่ และ โครงการคลัสเตอร์กุ้งเลี้ยงแวนนาไมสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม" ในวันพุธที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แปลงใหญ่ประชารัฐฯ สมัยใหม่ จ.สกล

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้คณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (D6) โดยเป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน ณ จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กลุ่มมิตรผล เผยนวัตกรรมการผลิตน้ำตาลและเกษตรสมัยใหม่ผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในงานประชุมสมาคมอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29

กลุ่มมิตรผล นำโดย คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย กลุ่มมิตรผล, คุณอัมพร กาญจนกำเนิด (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ กลุ่มงานการผลิต และการตลาด กลุ่มมิตรผล พร้อมคณะผู้บริหาร นำนักวิชาการผู้เข้าร่วมการประชุมอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 อ่านต่อ…

“แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่” มุ่งเน้นพัฒนาสหกรณ์การเกษตรประชารัฐ และสินค้าเกษตรสร้างรายได้เร็ว หรือ Cash Crop พร้อมเชื่อมโยงการตลาดเพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรของสมาชิก

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ณ จังหวัดสกลนคร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยการปฏิรูปภาคเกษตร ซึ่งหนึ่งในโครงการที่สำคัญ ได้แก่ อ่านต่อ…

รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ (ข้าว) พร้อมบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ร่วมกันดำเนินงานในแนวทางประชารัฐ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ตำบลเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ว่า แปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ (ข้าว) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ขับเคลื่อนศพก.ศรีสะเกษ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ อำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อปฏิรูปภาคการเกษตร โดยให้ ศพก. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศ อีกทั้งในปี 2560 เน้นย้ำให้เกิดการปฏิรูปภาคเกษตรสมัยใหม่ อ่านต่อ…

การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 11/2559

วันนี้ (28 กันยายน 2559) คณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องประชุมโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ บมจ.น้ำตาล มิตรผล อ่านต่อ…

“รัฐมนตรีเกษตรฯ” เน้นย้ำการปฏิรูปภาคเกษตรสมัยใหม่ ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมคิด ร่วมทำ รวมกลุ่มบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตรกรรมยั่งยืน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การปฏิรูปภาคเกษตร" ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ว่า ปัจจุบันการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดโลกต้องให้ความสำคัญในด้านคุณภาพมาตรฐานด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

กลุ่มมิตรผล ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก Bonsucro ผู้ผลิตน้ำตาลรายแรกของไทยและรายที่สองในเอเชีย บทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นสร้างห่วงโซ่คุณค่าการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน

กลุ่มมิตรผล ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในระดับโลกอย่าง Bonsucroเป็นรายแรกในประเทศไทยและรายที่สองในภูมิภาคเอเชียทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ห้าของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ ภายใต้รูปแบบการทำการเกษตรสมัยใหม่ (Modern อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา หวังผลักดันผลงานสิ่งประดิษฐ์ในระดับอาชีวศึกษาไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมออร์คิด 3 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตร แปลงใหญ่ประชารัฐ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานคณะทำงานการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ (ข้าว) เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล อ่านต่อ…

ผนึกกำลังประชารัฐพัฒนาแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ในแปลงข้าวที่ศรีสะเกษ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เร่งสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยกลไกประชารัฐ พร้อมนำ "การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่" เข้ามาใช้พัฒนาข้าวแปลงใหญ่ในพื้นที่ ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ เตรียมพร้อมลงนาม MOU ลุยแผนปฏิบัติงานได้ทันที ด้านความก้าวหน้าเกษตรแปลงใหญ่

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ เตรียมพร้อมลงนาม MOU ลุยแผนปฏิบัติงานได้ทันที ด้านความก้าวหน้าเกษตรแปลงใหญ่ เตรียมดำเนินการเพิ่มพื้นที่เป้าหมาย หวังช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมาตรฐานและมูลค่าสินค้าตามความต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สยามคูโบต้าลีสซิ่ง ฉลองครบรอบ 10 ปี

บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษของการก่อตั้งและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ของสยามคูโบต้า ที่ปัจจุบันมีลูกค้าเกษตรกรให้ความไว้วางใจใช้บริการสินเชื่อกับบริษัทมากกว่า 350,000 รายทั่วประเทศ โดยมีนางสาวสุขศรี ปัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ อ่านต่อ…

สภาหอการค้าฯ จับมือ สวทช. และ สทอภ.หนุนเอสเอ็มอีสินค้าผักและผลไม้ไทย เตรียมความพร้อมสู่เออีซี ด้วย ThaiGAP พร้อมเชื่อมโยงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เผยผลสำเร็จโครงการความร่วมมือ "การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ด้านสินค้าผักและผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP" อ่านต่อ…

กลุ่มมิตรผลเผยโมเดลการจัดการเกษตรสมัยใหม่ (ModernFarm) สานพลังประชารัฐ ส่งเสริมชาวไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชม การดำเนินงานของอุทยานมิตรผล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตน้ำตาล ไฟฟ้าชีวมวล และเอทานอล รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการไร่อ้อยภายใต้โมเดลการจัดการเกษตรสมัยใหม่ (ModernFarm) อ่านต่อ…

รัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามการขับเคลื่อนประชารัฐกลุ่มมิตรผล ยึดโมเดลการจัดการเกษตรสมัยใหม่ ส่งเสริมชาวไร่อ้อยอย่างยั่งยืน เล็งขยายผลในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เพิ่ม

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมการดำเนินงานของอุทยานมิตรผล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตน้ำตาล ไฟฟ้าชีวมวล และเอทานอล รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการไร่อ้อยภายใต้โมเดลการจัดการเกษตรสมัยใหม่ (ModernFarm) อ่านต่อ…

อิมแพ็คจับมือและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานแถลงข่าว “SIMA ASEAN Thailand 2015” งานเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558

อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ ในเครือ บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2015งานเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมโชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานวันเกษตรอีสาน เน้นเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ หวังให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรอีสาน ประจำปี 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ‘เคทิส’ แนะการใช้เครื่องมือเกษตรสมัยใหม่แก่ชาวไร่อ้อย

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เคทิส ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ่านต่อ…

เปิดโมเดลเกษตรสมัยใหม่ “หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร” แหล่งเรียนรู้ สร้างเกษตรกรไทยเข้มแข็ง

หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร หมู่บ้านต้นแบบที่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ.2518) อ่านต่อ…