สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดกว้างสำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางด้านการสื่อสาร ศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตร -มหาบัณฑิต ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลมีทั้งแผน ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ส่วนใหญ่เรียนนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ ชุดวิชาที่เปิดสอน อาทิ ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ศึกษา การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ เป็นต้น 
          กำหนดเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 มกราคมนี้ สนใจหาซื้อใบสมัครได้ที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ. โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนปทุมวิลัย และที่ศูนย์วิทยบริการ มสธ.ทั้ง10 แห่งทั่วประเทศ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีที่ www.stou.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-504-8341, 02-503-3579-80