กทม. มอบโล่พร้อมเงินรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม และระดับดี จากการประกวดโครงงานส่งเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติ 10 ประการ มุ่งสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ
          พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ เงินรางวัล และประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานส่งเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ประจำปี 2552 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 7 อาคารเจเจ มอลล์ จตุจักร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียน ส่งเสริมให้เด็กเกิดแนวคิดและสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและเกิดกิจกรรมการดูแลสุขภาพตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
          ทั้งนี้ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการจัดทำโครงงานแก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 435 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร 5 โรงเรียน และโรงเรียนสาธิตจุฬา รวมทั้งสิ้น 441 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่ส่งโครงงานร่วมประกวด จำนวน 146 โรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับรางวัลตามหัวข้อสุขบัญญัติ 10 ประการ ระดับดีเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ ชื่อโครงงานการสร้างเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติด้วยบทเพลงประกอบท่าทาง โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ชื่อโครงงานเครื่องตรวจฟันด้วยตนเอง โรงเรียนวัดโพธิ์(ราษฎร์ผดุงผล) ชื่อโครงงานล้างมืออย่างเต็มใจเพื่อเด็กไทยปราศจากโรค โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ชื่อโครงงานหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมเด็กฉลาดกิน โรงเรียนวัดราชบูรณะ ชื่อโครงงานรู้พิษ รู้ภัย ห่างไกลอบายมุข โรงเรียนวัดราชสิงขร ชื่อโครงงานการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น โรงเรียนวัดใหม่อมตรส ชื่อโครงงาน รปภ.น้อย โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว) ชื่อโครงงานมาใช้จักรยานล้านประโยชน์ออกกำลังกายกันเถอะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย ชื่อโครงงานสมุดภาพคลายเครียด และโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ ชื่อโครงงานออมสินพิชิตขยะ สร้างจิตสำนึกถึงสิ่งแวดล้อม รางวัลระดับดี จำนวน 30 รางวัล หัวข้อละ 3 เรื่อง ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับเกียรติบัตรจำนวน 106 โรงเรียน โดยภายในงานมีการนำเสนอรายละเอียดการจัดทำโครงงานและจัดแสดงโครงงานจากผู้ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมและระดับดีให้ผู้ร่วมงานชมอีกด้วย
          พญ.มาลินีฯ กล่าวว่า การจัดประกวดโครงงานส่งเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติ 10 ประการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนัก เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวมอันจะนำไปสู่การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง ซึ่งกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของชาวกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร