กรม สบส. แนะยึดหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นกุญแจสร้างสุขหลังเกษียณ

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะผู้สูงอายุยึดหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นกุญแจสร้างสุขหลังเกษียณ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง ดำรงตนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีงามแก่ลูกหลานสืบต่อไป
          นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีประชากรผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 15 ของประชากร ซึ่งจากการคาดประมาณของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินว่าประเทศไทยจะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Completed aged society) โดยมีประชากรผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้ อ่านต่อ…

กทม.ส่งเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ผ่านโครงงานนักเรียน

กทม. มอบโล่พร้อมเงินรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม และระดับดี จากการประกวดโครงงานส่งเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติ 10 ประการ มุ่งสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ
พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ อ่านต่อ…