สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ใน ๑๘ กุมภาพันธ์ นี้

          สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ นันทอุทยานสโมสร เพื่อคัดเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด. และแก้ไขระเบียบต่าง ๆ รวมถึงข้อบังคับของ สอ.วด.
          สำหรับของชำร่วยในปีนี้ สมาชิกทุกคนจะได้รับหุ้น จำนวน ๑๕ หุ้น เป็นเงิน ๑๕๐ บาท โดย
          โอนเข้าเป็นทุนเรือนหุ้นสะสม ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (ที่มา : สอ.วด.)
 
          กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐ อ่านต่อ…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขยายระยะเวลาการรับฝากเงิน ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ นี้

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มีมติในที่ประชุมให้ขยายระยะเวลาการรับฝากเงินออมทรัพย์เดือนละ ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะบัญชีเงินฝากที่มียอดเงินไม่ถึง ๓.๕ ล้านบาท ได้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ทั้งนี้ อ่านต่อ…

ธนาคารทหารไทย ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกรรมการเงิน ธนาคารทหารไทย ลงนามสัญญาให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินใน โครงการ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านบัตร ATM กับ พลเรือเอกสินาด หงสกุล ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ซึ่งบริการที่ธนาคารให้แก่
สหกรณ์ในครั้งนี้ อ่านต่อ…

กองทัพเรือ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ประจำปี ๒๕๕๑ ใน ๑๗ ตุลาคม นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตร ประจำปี ๒๕๕๑ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับทุนการศึกษาทางเว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/wsc หรือ http://info.navy.mi.th/wsc โดยกำหนดมอบทุนในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ อ่านต่อ…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ประเภททุนเรียนดีและประเภททุนส่งเสริมการศึกษา โดยสมาชิกผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๒๐๐๗๑ และไม่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ ฯ ในปีที่แล้ว อ่านต่อ…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรและสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ประกาศให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเพื่อการศึกษาบุตรและสมาชิก พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก สอ.วด.ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ให้สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในด้านการเงินที่ต้องนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาและจั อ่านต่อ…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้เงินกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ประกาศให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเพื่อการศึกษาของสมาชิก พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก สอ.วด.ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ให้สูงขึ้นตามความต้องการของมวลสมาชิก อ่านต่อ…

กองทัพเรือ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ประจำปี ๒๕๕๐

วันนี้ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท สินาด หงสกุล ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประจำปี ๒๕๕๐ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย อ่านต่อ…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) กำหนดประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ประจำปี ๒๕๕๐ จำนวน ๔๖๐ ทุน ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยสมาชิกและบุตรที่ได้รับ ทุนการศึกษารายงานตัวลงทะเบียน อ่านต่อ…

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งขยายระยะเวลาขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการฯ

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งขยายระยะเวลาขอลาออกให้แก่ข้าราชการที่มีความประสงค์ จะขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการฯ สามารถยื่นเรื่องขอลาออกได้อีกโดยขอให้ดำเนินการ ส่งเรื่องขอลาออก พร้อมกับหลักฐานการตรวจสอบหนี้สินต้นสังกัด กรมสวัสดิการทหารเรือ และ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม พร้อมด้วยเอกสารฯ อ่านต่อ…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา และทุนเรียนดี โดยสมาชิกที่ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๑๙๗๐๔ และไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อ่านต่อ…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ ๕.๐๐ ต่อปี เป็นร้อยละ ๔.๕๐ ต่อปี และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิมร้อยละ ๘.๐๐ ต่อปี เป็นร้อยละ ๗.๗๕ ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
ขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม อ่านต่อ…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามมติที่ประชุมให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ จากร้อยละ ๕.๕๐ เป็นร้อยละ ๕.๐๐ ต่อปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดเงินภายในประเทศ (ที่มา : ประกาศ อ่านต่อ…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๙ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ฯ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ฯ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมี พลเรือโท สินาด อ่านต่อ…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๙

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๔๙ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ฯ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ฯ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมี พลเรือโท สินาด อ่านต่อ…