ด่วน !!…มสธ. ขยายเวลา รับนักศึกษาป.โท ถึง 15 มีนาคมนี้

          รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า ตามที่มสธ. ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554 ทำให้มีผู้สนใจต้องการสมัครเข้าศึกษาต่ออีกเป็นจำนวนมาก ทางมสธ. จึงประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครออกไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2554 ทั้ง 12 สาขาวิชา ได้แก่ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ รัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          สำหรับผู้ที่สนใจ หาซื้อระเบียบการสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด) ศูนย์วิทยพั อ่านต่อ…

ด่วน มสธ. รับนักศึกษาป.โท 12 สาขาวิชา ถึง 15 มกราคมนี้

รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มสธ. กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554 ใน 12 สาขาวิชา ได้แก่ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ อ่านต่อ…

มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 12 สาขาวิชา

รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า ข ณะนี้มสธ. กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554 ใน 12 สาขาวิชา ได้แก่ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ อ่านต่อ…

เบลเยี่ยม แจก 3 ทุน ศึกษาต่อป.โท 3 สาขา

ประกาศจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ด้วย Group T-International University College Leuven ประเทศเบลเยี่ยม จะให้ทุนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ประเทศเบลเยี่ยม ใน 3 สาขา อ่านต่อ…

มสธ.รับสมัครอาจารย์ 29 อัตรา ใน 9 สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 อัตรา โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ ใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จำนวน 11 อัตรา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 1 อัตรา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 5 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ถวายปริญญาบัตร

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์และสามเณรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2551 มีพระสงฆ์และสามเณรสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 123 รูป แยกเป็นปริญญามหาบัณฑิต 2 รูปและปริญญาบัณฑิต 121 รูป โดยมี ศ.ดร.วิจิตร อ่านต่อ…

ด่วน …!!…มสธ. เปิดรับนักศึกษาป.โท ถึง 15 ม.ค.นี้เท่านั้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2553 มีให้เลือก 9 สาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ อ่านต่อ…

มสธ.เปิดโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 68 เรียนได้ไม่จำกัดวุฒิและวัย นำร่องสอนวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร

รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า มสธ.ยึดมั่นในอุดมการณ์ การกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางด้านการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วทุกกลุ่มชน ซึ่งนอกจากเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอกในบางสาขาวิชาแล้ว มสธ.ยังเปิดสอนโครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่ไปด้วย อ่านต่อ…

เบลเยี่ยม แจก 4 ทุนศึกษาต่อปริญญาโท 2 สาขา

ประกาศจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ด้วย Group T-International University College Leuven ประเทศเบลเยี่ยม จะให้ทุนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ประเทศเบลเยี่ยม ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขา Internet Computing และสาขา Media (Advanced Master อ่านต่อ…

นิเทศศาสตร์ มสธ. เปิดป. เอกทางไกลรุ่นแรก เรียนผ่าน E-Learning เต็มรูปแบบ รับจำกัด 15 คน

รศ.ดร.บุษบา สุธีธร ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กล่าวว่า จากผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ ทั้ง 5 รุ่น ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 300 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนทำงานแล้ว พบว่า มีความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในระบบการศึกษาทางไกล อ่านต่อ…

มสธ.เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาค 1/2552

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาค1/2552
สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท 10 สาขาวิชา ดังนี้
– ศิลปศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์
– นิเทศศาสตร์ – วิทยาการจัดการ
– วิทยาศาสตร์สุขภาพ – พยาบาลศาสตร์
– มนุษยนิเวศศาสตร์ – รัฐศาสตร์
อ่านต่อ…

มสธ. เปิดสอนชุด e-Learning 67 ชุดวิชา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2551

แจ้งข่าวสำหรับนักศึกษา มสธ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดสอนชุด e-Learning ในภาคการศึกษาที่ 1/2551 จำนวน 67 ชุดวิชา เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยแยกเป็นระดับ ปริญญาตรี จำนวน 19 ชุดวิชา ระดับปริญญาโท 43 อ่านต่อ…

มสธ. ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2551 รีบสมัครด่วน หมดเขต 29 ก.พ.นี้ มีให้เลือกเรียนถึง 10 สาขา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2551 จากวันที่ 15 มกราคม 2551 ออกไปถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์2551 หลักสูตรที่เปิดสอนมี 10 สาขา ได้แก่ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ พยาบาลศาสตร์ อ่านต่อ…