รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

          มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2558 (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
          สามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคา 6 ชั้น 1 ในวันทำการวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 19.00 น. วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. และวันอาทิตย์ 08.30 น. -15.00 น. (หยุดวันเสาร์) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-890-1801 ต่อ 6012 – 6014
          อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อสาขาวิชาที่สามารถรายงานตัวได้ทุกๆสิ้นเดือน (สำหรับสาขาวิชาที่มีผู้สมัครครบ 40 คน/สาขาวิชา) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอนกรณี อ่านต่อ…

ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ 2558 รอบ 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 รับตรง ไม่ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ อ่านต่อ…

เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558

ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศษสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ อ่านต่อ…

เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ รอบ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ…

นิด้า เปิดรับ ป.โท การจัดการภาครัฐ ภาคพิเศษกรุงเทพฯ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สาขาการจัดการภาครัฐ ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 28 (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) อ่านต่อ…

หลักสูตร MPA นิด้า เปิดรับ ป.โท การจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษกรุงเทพฯ เลือกวันเรียนได้ )

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สาขาการจัดการภาครัฐ ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 28 (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) อ่านต่อ…

นิด้า เปิดรับ นศ.ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2556 ในสาขาวิชาเอกเทคโนโลยสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, การจัดการระบบสารสนเทศ, วิศวกรรมซอฟแวร์, อ่านต่อ…

ราชภัฏธนบุรี.. รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ/ภาคพิเศษรอบสุดท้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี / เทียบโอน (รอบสุดท้าย) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พ.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 28 พ.ค.56 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฝ่ายงานทะเบียนฯ สอบสัมภาษณ์วันที่ 30 อ่านต่อ…

รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับ ป.โท ภาคพิเศษ(รอบที่ 2) การจัดการภาครัฐ สำหรับนักบริหาร

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 ซึ่งสามารถเลือกเวลาเรียนในวันเสาร์ อ่านต่อ…

ราชภัฏธนบุรี.. ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (วันอาทิตย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์) เฉพาะบางสาขาวิชา อาทิ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านต่อ…

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครนศ.ป.โท

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ กทม. (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ อ่านต่อ…

ราชภัฏธนบุรี.. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 1/2556 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มี.ค.56 รายงานตัว 30 มี.ค.56 เรียนวันธรรมดา (ภาคค่ำ) อ่านต่อ…

MPA NIDA เปิดรับ ป.โท การจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ สำหรับนักบริหาร) เลือกเรียนวันเสาร์ หรือ วันธรรมดาได้

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 27 (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) ซึ่งสามารถเลือกเวลาเรียนเฉพาะวันเสาร์ อ่านต่อ…

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ อ่านต่อ…

ราชภัฏธนบุรี.. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 เรียนวันธรรมดา (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี) และเรียนวันอาทิตย์ หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน) อ่านต่อ…

รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับ ป.โท การจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ สำหรับนักบริหาร) เลือกเรียนวันเสาร์ หรือ วันธรรมดาได้

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 27 (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) ซึ่งสามารถเลือกเวลาเรียนเฉพาะวันเสาร์ อ่านต่อ…

ด่วน.! วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2555

อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2555 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน (ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคพิเศษ วันอาทิตย์) 5 คณะ 13 อ่านต่อ…

ราชภัฏธนบุรี.. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2/2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 เรียนวันธรรมดา (วันจันทร์ วันพฤหัสบดี) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 1 พ.ย. 55 ติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อ่านต่อ…

รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับ นศ.ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (MPPM)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่18 (คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์) รับสมัครวันนี้ 27 กรกฎาคม อ่านต่อ…

ด่วน! โอกาสสุดท้ายก่อนเปิดเทอม .. สมัครเรียนภาคพิเศษที่ราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา / วันอาทิตย์) เพิ่มในระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (เทียบโอน) เฉพาะบางสาขาวิชา จำนวนจำกัด ติดต่อสมัครเรียนด่วน ตั้งแต่วันที่ 6 – 30 พฤษภาคม อ่านต่อ…

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2555

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ อ่านต่อ…

รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับ นศ.ปริญญาโท สาขาการจัดการสำหรับนักบริหาร

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 26 (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) ซึ่งสามารถเลือกเวลาเรียนเฉพาะวันเสาร์ อ่านต่อ…

MPA นิด้า รับป.โท การจัดการภาครัฐ (รอบที่ 2)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 24 รอบที่ 2 (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) เปิดรับสมัครวันนี้ 8 เมษายน 2554 อ่านต่อ…

ปฏิทินข่าว: รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ขยายเวลาเปิดรับป.โท การจัดการภาครัฐ เลือกเรียนวันเสาร์หรือวันธรรมดาได้

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 25 กรุงเทพมหานคร (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) อ่านต่อ…

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่น 36

เปิดรับสมัคร : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่น 36 ดังนี้ 1.รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) (ปิดรับสมัครวันที่ 9 ธันวาคม 2553) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีมีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี เข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 1/2554 อ่านต่อ…